http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z oferentów zadał pytania

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

w Skierniewicach

 

Nr sprawy: PCPR.EFS.2420.3.2013

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pod nazwą „„Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 25 osób niepełnosprawnych wraz z 18 opiekunami i dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem"

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawcy, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na świadczenie dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego szkoleniowego wraz z kursem komputerowym , doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym

 

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza , aby kurs komputerowy prowadzony był w 3 grupach ?

 

Odpowiedzi Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza prowadzenie kursu komputerowego  w 3 grupach ,z podziałem dwie grupy po 8 osób i 1 grupa 9-cio osobowa.

W przypadku , gdy Wykonawca  , którego oferta zostanie wybrana  zdecyduje się na prowadzenie kursu komputerowego w 3 grupach odpowiedni zapis zostanie wprowadzony do umowy.

 

Pytanie nr 2

Ile osób poruszających się na wózkach inwalidzkich , będzie uczestniczyło w turnusie?

 

Odpowiedzi Zamawiającego

3 osoby.

 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga  wpisu w rejestrze instytucji szkoleniowych: kursu komputerowego , warsztatów  aktywizacji zawodowej  i terapii psychologicznej ?

 

Odpowiedzi Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego szkoleniowego wraz z kursem komputerowym , doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym.  Zamawiający w pkt VI.1.1a siwz  wskazał , iż Wykonawcy przystępujący do postępowania przetargowego  muszą posiadać aktualny wpis  do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy zgodnie z ustawą           z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - ( Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz.  415 z  późn.zm.) , a Zamawiający uzna warunek za spełniony  na podstawie oświadczenia  składanego w trybie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pytanie nr 4

W związku z tym , że w turnusie będą uczestniczyły osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich  , czy zjazd na plażę , dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  musi znajdować się w odległości do 500 m od ośrodka  ?

 

Odpowiedzi Zamawiającego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz „ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt III.2.  turnus ma się odbywać w ośrodku oddalonym od plaży maksymalnie do 500 metrów z możliwością dojazdu dla osób  poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Skierniewice, dn. 04.06.2013r.

Pytanie nr 5

Ponieważ w SIWZ jest określone wymaganie zapewnienia w celu przewiezienia osób na turnus „środkiem transportu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się również na wózkach inwalidzkich" proszę o podanie ilości osób na wózkach oraz czy w tej liczbie wózków są wózki elektryczne?

 

Odpowiedzi Zamawiającego

3 osoby w tym 1 osoba będzie posiadać wózek elektryczny

Skierniewice, dn. 07.06.2013r.

Ilość odwiedzin1197
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2013-06-04 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-06-04 08:12
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...