http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014
 Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014

 

 

Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 207321 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie 9 gmin powiatu skierniewickiego, zgodnie z: mapami przebiegu dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin - załącznik nr 7 oraz wykazem długości dróg powiatowych w gminach z podziałem na standardy zimowego utrzymania załącznik nr 8. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań. Zadanie nr 1. Gmina Bolimów 39,640 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 174 tony w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 180 godz. Zadanie nr 2. Gmina Kowiesy 32,306 km, Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km, Łącznie 67,207 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 296 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 295 godz. Zadanie nr 3. Gmina Słupia 18,964 km, Gmina Lipce Reymontowskie 18,521 km, Gmina Godzianów 15,038 km, Gmina Maków 41,204 km, Gmina Skierniewice 27,150 km, Łącznie 120,877 km. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągniki i samochody) - szt. 3 i osprzętem Zamawiającego (3 piaskarki +2 lemiesze) i Wykonawcy lemiesz szt. 1. Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 580 godz. Mieszanka Wykonawcy w ilości min. 532 t. Zadanie nr 4. Gmina Głuchów 37,730 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 166 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągnik i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 170 godz. Zadanie nr 5. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 130 godz. Zadanie nr 6. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 130 godz. Wymagania dotyczące materiałów, które należy zastosować do wykonania mieszanki piaskowo - solnej (jakość): Piasek płukany grubości frakcji 0 - 2 mm. Sól drogowa z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg (DR), spełniająca parametry : a/. skład chemiczny: chlorek sodowy NaCl - min. 90,0%, antyzbrylacz K4Fe(CN)6 - 40,0 mg/kg, woda H2O -max 3,0%, części nierozpuszczalne w wodzie - max. 8,0% b/. ziarnistość jednorodna o frakcji 1-6 mm: ziarna powyżej 6mm - max. 10,0%, ziarna poniżej 1mm - max.60,0% c/. postać - produkt krystaliczny, sypki; d/. barwa - biała, biało - szara. Oferowana sól musi mieć aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg oraz aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych. Potencjalni Wykonawcy, którzy będą składać ofertę na usługi świadczone sprzętem Zamawiającego powinni przed złożeniem oferty zapoznać się z parametrami sprzętu Zamawiającego w siedzibie Wydziału Dróg w Skierniewicach ul. St. Kaczyńskiego 9. Kod CPV wg wspólnego słownika zamówień - usługi odśnieżania: 90620000-9, usługi usuwania oblodzeń: 90630000-2. Ilość godzin pracy są wielkościami planowanymi, uzależnionymi od warunków atmosferycznych, planowana ilość godzin pracy może ulec zmianie. Zamawiający wymaga podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Wykonawcę a/.samodzielnie ( dot. zadań nr 1, nr 2, nr 3, nr 4) w czasie i w sposób zapewniający osiągnięcie standardów zimowego utrzymania. b/.każdorazowo na telefoniczne polecenie przedstawiciela Wydziału Dróg, (dot. zad. Nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6) w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od wezwania.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art.67 ust.1pkt 6 ustawy Pzp (w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych lub innych ważnych przyczyn).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwotach: Zadanie nr 1 - 500,00 PLN, Zadanie nr 2 - 900,00 PLN, Zadanie nr 3 - 2.000,00 PLN, Zadanie nr 4 - 500,00 PLN, Zadanie nr 5 - 300,00 PLN, Zadanie nr 6 - 300,00 PLN. Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy: Kredyt Bank S.A. Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: Zadanie nr 1 ciągnikiem i samochodem Wykonawcy - minimum szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarką i lemieszem); preferowane odśnieżanie ciągnikiem i posypywanie nośnikiem samochodowym; Zadanie nr 2 ciągnikiem i samochodem Wykonawcy - minimum szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarką i lemieszem); preferowane odśnieżanie ciągnikiem i posypywanie nośnikiem samochodowym; Zadanie nr 3 samochodami i ciągnikami dostosowanymi do osprzętu Zamawiającego (3 piaskarek + 2 lemieszy); oraz 1 lemieszem Wykonawcy; preferowane odśnieżanie ciągnikiem i posypywanie nośnikiem samochodowym; Zadanie nr 4 ciągnikiem i samochodem Wykonawcy - minimum szt. 1 i osprzętem Wykonawcy (piaskarką i lemieszem); preferowane odśnieżanie ciągnikiem i posypywanie nośnikiem samochodowym; Zadanie nr 5 równiarką Wykonawcy; Zadanie nr 6 równiarką Wykonawcy; Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty - stanowiący zał. nr 1 do SIWZ; - wypełniony formularz wyceny - stanowiący zał. nr 4 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową - będą wynikały ze zobowiązań wynikających z propozycji zawartych w ofercie i umowie. 2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku o ile Wykonawca i Zamawiający uznają wspólnie, że zadanie nie jest możliwe do realizacji w zawartym w umowie czasie z przyczyn wyższych potwierdzonych stosownym dokumentem. 3. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT dotyczącej przedmiotu umowy lub podatku akcyzowego, wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego. 4. Inne istotne dla stron postanowienia umowy oraz ogólne warunki umowy, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym integralną część SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2013 godzina 09:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesantów na parterze w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. Gmina Bolimów 39,640 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 174 tony w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 180 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. Gmina Kowiesy 32,306 km, Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km, Łącznie 67,207 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 296 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem (ciągnik i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 295 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. Gmina Słupia 18,964 km, Gmina Lipce Reymontowskie 18,521 km, Gmina Godzianów 15,038 km, Gmina Maków 41,204 km, Gmina Skierniewice 27,150 km, Łącznie 120,877 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągniki i samochody) - szt. 3 i osprzętem Zamawiającego (3 piaskarki +2 lemiesze) i Wykonawcy lemiesz szt. 1. Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 580 godz. Mieszanka Wykonawcy w ilości min. 532 t.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4. Gmina Głuchów 37,730 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 166 ton w proporcji 2:1 Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach nośnikiem (ciągnik i samochód) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarka + lemiesz). Planowana ilość godzin pracy sprzętem ok. 170 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (7534KB)
Ilość odwiedzin1987
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2013-10-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-10-08 04:53
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...