http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego
Numer ogłoszenia: 217561 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 zadań: Zadanie Nr 1 Opracowanie koncepcji na Budowę chodnika na ulicy Głównej w Makowie na odcinku od apteki do skrzyżowania z ulicą Ogrodową - w ciągu drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Maków. Klasa techniczna drogi (Z). Zadanie Nr 2 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E Maków - Dębowa Góra - Trzcianna -Kamion - Ruda, polegającą na: 1. na odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 na długości 100 mb oraz wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku od posesji nr 61 do nr 65 w miejscowości Samice, Klasa techniczna drogi (Z), 2. wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w miejscowości Miedniewice, na odcinku 200 m od posesji nr 218 w kierunku miejscowości Samice. Zadanie Nr 3 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn - Jeruzal - Kowiesy w miejscowości Kolonia Starorawska, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 707 o długości 700mb, polegającą na poszerzeniu jezdni o 1mb z podbudową do par. KR3 oraz wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na całym odcinku wraz z poszerzeniem. Klasa techniczna drogi (L). Zadanie Nr 4 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1329E relacji Głuchów - Kochanów, polegającą na wykonaniu poszerzenia jezdni o 1mb z podbudową o parametrach KR3 - strona prawa, na odcinku od OSP do końca zabudowy miejscowości Głuchów długości 600 mb oraz wykonanie nakładki asfaltowej długości 900 mb i grubości 4cm + 3 cm, od skrzyżowania z koleją wąskotorową w kierunku miejscowości Kochanów. Klasa techniczna drogi (L). Zadanie Nr 5 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 2933E Teresin - Lipce Reymontowskie - Godzianów - Zapady, polegającej na: 1. wykonaniu jednostronnego poszerzenia o szerokości 1 mb (str. prawa) z podbudową o par. KR3 na odcinku od przejazdu PKP do ul. Cichej w miejscowości Lipce Reymontowskie ( odc. 100 mb) oraz wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na w/w odcinku ( wraz z poszerzeniem), Klasa techniczna drogi (L), 2. wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni od ul. Cichej w m-ści Lipce Reymontowskie do początku starej powierzchniówki w miejscowości Mszadla na odc. 1,6 km, 3. odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 na łącznej długości 200 mb (w trzech odcinkach, wskazanych przez Zamawiającego) oraz wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia na łącznej długości 800 mb z uwzględnieniem w/w odcinka stabilizacji na odcinku od starej powierzchniówki w miejscowości Mszadla do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Siciska. Klasa techniczna drogi (L). Zadanie Nr 6 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2935E Grodzisk - Zawady - Trzcianka - Chlebów - Maków, polegającej na: 1. odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 w miejscowości Święte, na odcinku długości 700 mb od końca wybudowanego chodnika w kierunku miejscowości Chlebów oraz wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na w/w odcinku, Klasa techniczna drogi (L), 2. odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 wraz z wykonaniem potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na długości 1km od skrzyżowania z drogą powiatową 1319E w miejscowości Chlebów w kierunku miejscowości Święte. Klasa techniczna drogi (L). Zadanie nr 7 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 w Byczkach w kierunku Godzianowa, polegającą na poszerzeniu jezdni wraz z podbudową o szerokości 1,5 mb (do parametrów KR3) od strony południowej o długości 160mb wraz trzykrotnym powierzchniowym utrwaleniem poszerzonego odcinka wraz z jezdnią na długości 250mb. Klasa techniczna drogi (Z). Zadanie nr 8 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 w kierunku Gzowa polegającą na odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 w obrębie skrzyżowania z droga wojewódzką wraz z wykonaniem potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, o długości 1700 mb. Klasa techniczna drogi (Z). Zadanie nr 9 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1319E Słupia - Pszczonów w miejscowości Lipce Reymontowskie, polegającą na jednostronnym poszerzeniu jezdni wraz z podbudową do KR3 na odcinku od ul. Południowej do skrzyżowania z ul. Abp.Janisława, długości 100 mb oraz, polegającą na poszerzeniu wraz jezdni o szerokości pobocza do KR3 oraz wykonanie krytego rowu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla samochodów osobowych o ciężarze całkowitym do 2,5t, na długości 150 mb od OSP Lipce Reymontowskie w kierunku Urzędu Gminy. Klasa techniczna drogi (Z). Zadanie nr 10 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1326E Miedniewice - Bolimów, od granicy z powiatem żyrardowskim w kierunku Bolimowa, na odcinku 2000 mb, polegającą na dwustronnym poszerzeniu o szerokości 0,75 m wraz z podbudową do KR3 oraz trzykrotnym powierzchniowym utrwaleniu przebudowanego odcinka. Klasa techniczna drogi (L). Zadanie nr 11 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal, polegającą na wykonaniu jednostronnego poszerzenia jezdni o ok. 1 mb do par. KR3, na odcinku od gimnazjum w miejscowości Jeruzal do strażnicy OSP w tej miejscowości o długości 700 m oraz wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku od granicy powiatu w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 70 do gimnazjum w miejscowości Jeruzal - o długości 2700mb. Klasa techniczna drogi (L). Zadanie nr 12 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1333E Chojnata - Grzymkowice, na odcinku Turowa Wola - granica powiatu w kierunku Grzymkowic, polegającą wykonaniu jednostronnego poszerzenia jezdni o 1mb wraz z podbudową do par. KR3, od końca opracowania dot. budowy ronda w Turowej Woli w obrębie przystanku autobusowego w kierunku Grzymkowic do sklepu spożywczego długości 200 mb wraz trzykrotnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni odcinku do granicy powiatu długości 2300m. Klasa techniczna drogi (L). Zadanie nr 13 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1333E w miejscowości Chojnata, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1335E Wola Pękoszewska - Kowiesy, polegającą na odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 na łącznej długości 100 mb (istniejące przełomy wskazane przez Zamawiającego) oraz wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku 900 mb. Klasa techniczna drogi (L). Zadanie nr 14 Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi powiatowej nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa w miejscowości Maków na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do OSP przy ul. Przemysłowej, polegającą na wykonaniu poszerzenia jedni o 1 mb z podbudową do KR3 - długości 90 mb wraz z wykonaniem trzykrotnego powierzchniowego utrwalenie nawierzchni na poszerzonym odcinku. Klasa techniczna drogi (Z). 2. Zakres opracowania: - analiza lokalizacji projektowanego zadania pod kątem BRD, - wykonanie badań podłoża gruntowego, - wykonanie projektu budowlanego, - opracowanie dokumentacji przetargowej (SST) - opracowanie wraz z zatwierdzeniem projektów stałej organizacji ruchu, - pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadań w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania. Koncepcję rozwiązań projektowych na etapie projektowania należy uzgodnić z Kierownikiem Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach p. Marianem Stasikiem Tel. 508159722, dotyczy wszystkich części. 3. Szczegółowy zakres opracowania zawarty jest w załączniku nr 9 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV 71 32 00 00 - 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 5. Wymaga się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. 6. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane. Wykonawca musi zapewnić wykonanie usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki na takich samych warunkach i zasadach jak określone w umowie podstawowej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących wysokościach: Zadanie nr 1 - 120,00 zł, Zadanie nr 2 - 40,00 zł, Zadanie nr 3 - 150,00 zł, Zadanie nr 4 - 200,00 zł, Zadanie nr 5 - 290,00 zł, Zadanie nr 6 - 240,00 zł, Zadanie nr 7 - 36,00 zł, Zadanie nr 8 - 350,00 zł, Zadanie nr 9 - 120,00 zł, Zadanie nr 10 - 120,00 zł, Zadanie nr 11 - 240,00 zł, Zadanie nr 12 - 190,00 zł, Zadanie nr 13 - 120,00 zł, Zadanie nr 14 - 36,00 zł. Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy: Kredyt Bank S.A. Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 1 projekt budowlany budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi klasy (Z) i wyższej o wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż - 10.000 zł brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - Projektant branży drogowej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, - Sprawdzający projekt - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub zmian istotnych w wypadku powstania okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: 2.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) przerw w realizacji opracowania dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, b) wystąpiła niezgodność pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów, c) przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, d) nastąpił sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.) niezbędnych do prac projektowych, e) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, f) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy. 2.2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę; 2.3. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy; W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 2.4. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 2.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych powyżej, z uwzględnieniem podanych warunków wprowadzenia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1. Opracowanie koncepcji na Budowę chodnika na ulicy Głównej w Makowie na odcinku od apteki do skrzyżowania z ulicą Ogrodową.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie koncepcji na Budowę chodnika na ulicy Głównej w Makowie na odcinku od apteki do skrzyżowania z ulicą Ogrodową - w ciągu drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Maków. Klasa techniczna drogi (Z).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E Maków - Dębowa Góra - Trzcianna - Kamion - Ruda.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E Maków - Dębowa Góra- Trzcianna -Kamion - Ruda, polegającą na: 1. na odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 na długości 100 mb oraz wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku od posesji nr 61 do nr 65 w miejscowości Samice, Klasa techniczna drogi (Z), 2. wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w miejscowości Miedniewice, na odcinku 200 m od posesji nr 218 w kierunku miejscowości Samice.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn - Jeruzal - Kowiesy w miejscowości Kolonia Starorawska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn - Jeruzal - Kowiesy w miejscowości Kolonia Starorawska, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 707 o długości 700mb, polegającą na poszerzeniu jezdni o 1mb z podbudową do par. KR3 oraz wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na całym odcinku wraz z poszerzeniem. Klasa techniczna drogi (L).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie Nr 4. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1329E relacji Głuchów - Kochanów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1329E relacji Głuchów - Kochanów, polegającą na wykonaniu poszerzenia jezdni o 1mb z podbudową o parametrach KR3 - strona prawa, na odcinku od OSP do końca zabudowy miejscowości Głuchów długości 600 mb oraz wykonanie nakładki asfaltowej długości 900 mb i grubości 4cm + 3 cm, od skrzyżowania z koleją wąskotorową w kierunku miejscowości Kochanów. Klasa techniczna drogi (L).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie Nr 5. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 2933E Teresin - Lipce Reymontowskie - Godzianów - Zapady.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 2933E Teresin - Lipce Reymontowskie - Godzianów - Zapady, polegającej na: 1. wykonaniu jednostronnego poszerzenia o szerokości 1 mb (str. prawa) z podbudową o par. KR3 na odcinku od przejazdu PKP do ul. Cichej w miejscowości Lipce Reymontowskie (odc. 100 mb) oraz wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na w/w odcinku (wraz z poszerzeniem), Klasa techniczna drogi (L), 2. wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni od ul. Cichej w m-ści Lipce Reymontowskie do początku starej powierzchniówki w miejscowości Mszadla na odc. 1,6 km, 3. odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 na łącznej długości 200 mb (w trzech odcinkach, wskazanych przez Zamawiającego) oraz wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia na łącznej długości 800 mb z uwzględnieniem w/w odcinka stabilizacji na odcinku od starej powierzchniówki w miejscowości Mszadla do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Siciska. Klasa techniczna drogi (L).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie Nr 6. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2935E Grodzisk - Zawady - Trzcianka - Chlebów - Maków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2935E Grodzisk - Zawady - Trzcianka - Chlebów - Maków, polegającej na: 1. odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 w miejscowości Święte, na odcinku długości 700 mb od końca wybudowanego chodnika w kierunku miejscowości Chlebów oraz wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na w/w odcinku, Klasa techniczna drogi (L), 2. odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 wraz z wykonaniem potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na długości 1km od skrzyżowania z drogą powiatową 1319E w miejscowości Chlebów w kierunku miejscowości Święte. Klasa techniczna drogi (L).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 w Byczkach w kierunku Godzianowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 w Byczkach w kierunku Godzianowa, polegającą na poszerzeniu jezdni wraz z podbudową o szerokości 1,5 mb ( do parametrów KR3) od strony południowej o długości 160mb wraz trzykrotnym powierzchniowym utrwaleniem poszerzonego odcinka wraz z jezdnią na długości 250mb. Klasa techniczna drogi (Z).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 w kierunku Gzowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 w kierunku Gzowa polegającą na odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 w obrębie skrzyżowania z droga wojewódzką wraz z wykonaniem potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, o długości 1700 mb. Klasa techniczna drogi (Z).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1319E Słupia - Pszczonów w miejscowości Lipce Reymontowskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1319E Słupia - Pszczonów w miejscowości Lipce Reymontowskie, polegającą na jednostronnym poszerzeniu jezdni wraz z podbudową do KR3 na odcinku od ul. Południowej do skrzyżowania z ul. Abp.Janisława, długości 100 mb oraz, polegającą na poszerzeniu wraz jezdni o szerokości pobocza do KR3 oraz wykonanie krytego rowu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla samochodów osobowych o ciężarze całkowitym do 2,5t, na długości 150 mb od OSP Lipce Reymontowskie w kierunku Urzędu Gminy. Klasa techniczna drogi (Z).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1326E Miedniewice - Bolimów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1326E Miedniewice - Bolimów, od granicy z powiatem żyrardowskim w kierunku Bolimowa, na odcinku 2000 mb, polegającą na dwustronnym poszerzeniu o szerokości 0,75 m wraz z podbudową do KR3 oraz trzykrotnym powierzchniowym utrwaleniu przebudowanego odcinka. Klasa techniczna drogi (L).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie nr 11. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal, polegającą na wykonaniu jednostronnego poszerzenia jezdni o ok. 1 mb do par. KR3, na odcinku od gimnazjum w miejscowości Jeruzal do strażnicy OSP w tej miejscowości o długości 700 m oraz wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku od granicy powiatu w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 70 do gimnazjum w miejscowości Jeruzal - o długości 2700mb. Klasa techniczna drogi (L).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie nr 12. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1333E Chojnata - Grzymkowice, na odcinku Turowa Wola - granica powiatu w kierunku Grzymkowic.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1333E Chojnata - Grzymkowice, na odcinku Turowa Wola - granica powiatu w kierunku Grzymkowic, polegającą wykonaniu jednostronnego poszerzenia jezdni o 1mb wraz z podbudową do par. KR3, od końca opracowania dot. budowy ronda w Turowej Woli w obrębie przystanku autobusowego w kierunku Grzymkowic do sklepu spożywczego długości 200 mb wraz trzykrotnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni odcinku do granicy powiatu długości 2300m. Klasa techniczna drogi (L).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie nr 13. Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1333E w miejscowości Chojnata, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1335E Wola Pękoszewska - Kowiesy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1333E w miejscowości Chojnata, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1335E Wola Pękoszewska - Kowiesy, polegającą na odtworzeniu podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji betonem do par. KR3 na łącznej długości 100 mb (istniejące przełomy wskazane przez Zamawiającego) oraz wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku 900 mb. Klasa techniczna drogi (L).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie nr 14. Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi powiatowej nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa w miejscowości Maków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi powiatowej nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa w miejscowości Maków na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do OSP przy ul. Przemysłowej, polegającą na wykonaniu poszerzenia jedni o 1 mb z podbudową do KR3 - długości 90 mb wraz z wykonaniem trzykrotnego powierzchniowego utrwalenie nawierzchni na poszerzonym odcinku. Klasa techniczna drogi (Z).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (508.5KB)
Ilość odwiedzin1734
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2013-10-18 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-10-18 10:20
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...