http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Dostawa oleju opałowego w 2014 r. do kotłowni Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie
 Dostawa oleju opałowego w 2014 r. do kotłowni Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie

 

Dostawa oleju opałowego w 2014 r. do kotłowni Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie
Numer ogłoszenia: 33940 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie , Strobów 28, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 01 35, faks 46 833 01 35.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego w 2014 r. do kotłowni Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie. Zamówienie obejmuje dostawę około 30.000 l oleju opałowego lekkiego. Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w roku 2013, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonej wielkości dostawy oleju opałowego, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeby, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, określający ilość oleju opałowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych, Strobów 28, 96-100 Skierniewice- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (tel-fax 46/833-01-35).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie, Strobów 28, 96-100 Skierniewice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dołączone pliki:
DokumentSpecyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia na olej opałowy z załącznikami.doc (166KB)
Ilość odwiedzin1214
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęSławomir Karda
Data utworzenia2014-01-30 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-01-30 10:08
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...