http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Skierniewice: Dostawa oleju opałowego w 2014 r. do kotłowni Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie.
Numer ogłoszenia: 49104 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33940 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie, Strobów 28, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 01 35, faks 46 833 01 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego w 2014 r. do kotłowni Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie. Zamówienie obejmuje dostawę około 30.000 l oleju opałowego lekkiego. Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie zużycia oleju opałowego w roku 2013, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonej wielkości dostawy oleju opałowego, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeby, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, określający ilość oleju opałowego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompą ssąco-tłoczącą. Dostarczana ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartym na m3 w temperaturze referencyjnej 15°C. Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze, w godzinach funkcjonowania Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie 24 h od każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DAMO Sp. z o.o., 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 87284,88
  • Oferta z najniższą ceną: 87284,88 / Oferta z najwyższą ceną: 89490,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Ilość odwiedzin1082
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęSławomir Karda
Data utworzenia2014-02-12 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-02-12 11:01
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...