http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2014 - 2017

 

 

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2014 - 2017
Numer ogłoszenia: 46675 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2014 - 2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres i przedmiot zamówienia obejmuje: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: a. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk /all risk/ b. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, c. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, d. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków e. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk /all risk/ f. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, g. Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych h. Ubezpieczenia komunikacyjne/ OC, AC, KR, NNW,ASS/. 2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 pn. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2014-2017, którego integralną część stanowią ZAŁĄCZNIKI 5-14.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku: a. zakupu składników majątkowych w okresie między zebraniem danych do niniejszego zamówienia a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, b. nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy z Wykonawcą, c. zaistnienia potrzeby rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczenia wynikającej z innych przyczyn niż wyżej wymienione. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zgodnie z niniejszym SIWZ zobowiązany jest do stosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż określonych w SIWZ z uwzględnieniem czasookresu faktycznie udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca załączy do oferty zezwolenie Ministra Finansów lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej albo odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 11, - FORMULARZ CENOWY DLA UBEZPIECZEŃ MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - ZAŁĄCZNIK NR 5, - FORMULARZ CENOWY UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - ZAŁĄCZNIK NR 6

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego dla Części 01 i 02 na warunkach określonych we wzorze umowy generalnej stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty stanowiącej podstawę wyboru Wykonawcy w zakresie: a. zmian dotyczących terminów płatności, liczby rat składki, b. zmian wysokości składki lub rat składki w przypadku zmian sum ubezpieczenia spowodowanych zakupami, zmianami wartości majątku w okresie trwania niniejszej umowy, c. zmian dotyczących liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej na skutek przekształceń, połączeń , likwidacji bądź powstawania nowych jednostek organizacyjnych, d. zmian zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. e. zmian w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na skutek powstania zapotrzebowania na nowe ryzyka, zmiany bądź rozszerzenia zakresu działania Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 10:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej wskazane w Załączniku nr 1 pn. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2014-2017.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Klauzule fakultatywne - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne wskazane w Załączniku nr 1 pn. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2014-2017.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dołączone pliki:
DokumentZAŁACZNIK NR 1 KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ STAROSTWO POWIATOWE SKIERNIEWICE NA LATA 2014-2017 (3).doc (310.5KB)
DokumentZAŁACZNIK NR 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc (28.5KB)
DokumentZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (3).doc (30KB)
DokumentZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (27.5KB)
DokumentZAŁĄCZNIK NR 5-FORMULARZ CENOWY MAJĄTEK NNW I OC.doc (177.5KB)
ArkuszZAŁĄCZNIK NR 6- FORMULARZ CENOWY UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE.xls (39KB)
DokumentZAŁĄCZNIK NR 7 PROJEKT UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZEŃ MIENIA NNW I OC.doc (67KB)
DokumentZAŁĄCZNIK NR 10 -FORMULARZ KLAUZUL FAKULTATYWNYCH (3).doc (36.5KB)
DokumentZAŁĄCZNIK NR 11 FORMULARZ OFERTA (3).doc (35.5KB)
DokumentZAŁĄCZNIK NR 12- SZKODOWOŚĆ KOMUNIKACJA (3).doc (30.5KB)
DokumentZAŁĄCZNIK NR 13- SZKODOWOŚĆ MIENIE I OC.doc (31.5KB)
DokumentZAŁĄCZNIK NR 8-PROJEKT UMOWY GENERALNEJ DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH.doc (69.5KB)
ArkuszZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ- WYKAZ POJAZDÓW ).xls (35.5KB)
DokumentSIWZ.doc (167KB)
DokumentZAŁĄCZNIK NR 14 Wykaz dróg.pdf (150.5KB)
Ilość odwiedzin1630
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-03-05 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-03-05 12:27
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...