http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

PCPR.EFS.2420.7.2014

                                                                               Skierniewice, dnia 08.04.2014 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Turnus rehabilitacyjny szkoleniowy z kursem komputerowym, doradztwem zawodowym i wsparciem psychologicznym dla 25 osób niepełnosprawnych wraz z 18 opiekunami i dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem.

 

 

Działając na podstawie art. 94 ust. 3 w zw. z art.92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach informuje, iż  w  zamówieniu publicznym pod nazwa jak wyżej wybrano jako najkorzystniejsza ofertę która została złożona przez  Wykonawcę A1 Polska Jacek Łukowski, ul. Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław  za  cenę 77 675 zł. Oferta ta uzyskała w toku oceny ofert 91,03 pkt.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 1 kwietnia 2014 roku Zamawiający powiadomił Wykonawców biorących udział                         w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę:

D.W. „DARIUSZ" Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych, Barbara Skotarczak, ul. Droga Rybacka 16, 84-104 Jastrzębia Góra.

W dniu 03.04.2014r. wybrany Wykonawca złożył oświadczenie, iż w związku z błędną kalkulacją przedstawioną w ofercie odstępuje od  zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

 

Wobec powyższego Zamawiający korzystając z prawa wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - określonego treścią art. 94 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych -  wybrał spośród pozostałych złożonych ofert 

 

ofertę Wykonawcy A1 Polska Jacek Łukowski, ul. Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław. Cena oferty wynosi 77.675 zł i zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu o wyborze oferty               

 

z dnia 01.04.2014r. jest to najkorzystniejsza oferta spośród wszystkich pozostałych ofert  złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Oferta ta uzyskała 91.03 pkt przy zastosowaniu ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, stosowanie do postanowień SIWZ.

 

Zgodnie bowiem z art.94 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania           i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust..

 

 

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin1066
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2014-04-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-04-08 14:35
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...