http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni.
 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie Powiatu Skierniewickiego, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic

 

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie Powiatu Skierniewickiego, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic
Numer ogłoszenia: 127498 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 834 59 47, faks 46 834 59 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: efspcpr.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie Powiatu Skierniewickiego, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na 8 zadań częściowych obejmujących zorganizowanie i przeprowadzenie 8 rodzajów szkoleń/kursów dla osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin zastępczych, osób krzywdzonych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, osób niepełnosprawnych - Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywni: Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż, uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 3 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka, godzina zajęć 60 min.) - 160 godz. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia: Kurs wizażu i stylizacji siebie wraz z zakupem 29 zestawów do uczestnictwa w kursie - dla 27 osób (+ 2 zestawy demonstracyjne: 1 dla kobiety i 1 dla mężczyzny demonstracyjne) w podziale na trzy 9-cio osobowe grupy, każda z grup szkolenie będzie odbywać po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu, wyłączając soboty i niedziele. Liczba godzin - 20 godzin (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne, przy czym 1 godzina zajęć obejmuje 60 min). Program powinien być zgodny z projektem Aktywni i programem w nim zapisanym. Zajęcia będą się odbywać w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Zestaw powinien zawierać minimum: kuferek, cienie, tusz, konturówkę, błyszczyk, podkład, puder, pędzle, mleczko do demakijażu, pilniczki - dla kobiet; kuferek, pianka do golenia, krem specjalistyczny do cery, peeling, pędzel, pilniczki, bloczek polerki - dla mężczyzn. Zadanie częściowe nr III - rodzaj szkolenia: Kurs koparko-ładowarka klasa trzecia, wszystkie typy uprawniający do podjęcia zatrudnienia - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria - 116 godzin i praktyka - 86 godzin, godzina zajęć 60 min.) - 202 godz. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr IV - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka, godzina zajęć 60 min.) - 150 godzin. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr V - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie prawo jazdy kat C+E - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka, godzina zajęć 60 min.) - ogółem 45 godzin, w tym zajęcia praktyczne: 25 godzin. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VI - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie prawo jazdy kat B - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka, godzina zajęć 60 min.) - ogółem 60h, w tym zajęcia praktyczne 30h. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy - kadry-płace - z obsługą programów komputerowych - dla 1 osoby. Liczba godzin (teoria i praktyka) - 140. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zadanie częściowe nr VIII - rodzaj szkolenia: Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych - dla 1 osoby. Liczba godzin - 150 (teoria i praktyka). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uznana, że Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uznana, że Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uznana, że Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uznana, że Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uznana, że Wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-skierniewice.pl, efspcpr.powiat-skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice lub na stronach internetowych: bip.powiat-skierniewice.pl, efspcpr.powiat-skierniewice.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014 godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice pok. nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszwchnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach projektu Aktywni realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ-szkolenia 2014.doc (378KB)
Dokumentogłoszenie-bip szkolenia-2014.doc (57KB)
Ilość odwiedzin1235
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2014-04-14 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-04-14 15:45
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...