http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z oferentów zadał pytania

 

Pytanie:

 

Czy zamawiający podnosząc projektowaną niweletę w stosunku do stanu istniejącego 
o średnio 8cm i zakładając pozostawienie istniejącego krawężnika uwzględnił, że po wykonaniu nawierzchni zostanie on utopiony, a odkrycie będzie wynosiło ok. 4cm? Prosimy o potwierdzenie tego rozwiązania.

Odpowiedź:

 

Dotyczy to istniejącego chodnika w m. Głuchów. Krawężnik ten jest wyniesiony około 16cm, co nie spowoduje przykrycia krawężnika przez projektowaną nawierzchnię.

 

Pytanie:

 

Na którym odcinku zamawiający przewiduje rozbiórkę istniejącego krawężnika?

Odpowiedź:

 

Krawężnik jest rozbierany w miejscach istniejących zjazdów z kostki.

 

Pytanie:

 

Czy materiał z rozbiórek, wycinki drzew stanowi własność wykonawcy czy zamawiającego?

Odpowiedź:

 

Materiał z rozbiórek stanowi własność Wykonawcy.

 

Pytanie:

 

Prosimy o załączenie dokumentacji przekroi poprzecznych.

Odpowiedź:

 

Projektowane rzędne nawierzchni są podane na Planie zagospodarowania terenu.

W związku z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej nie ma potrzeby wykonania przekroi poprzecznych.

 

Pytanie:

 

Czy zamawiający w przedmiarze robót w pozycji przekładki krawężników, obrzeży, kostki brukowej ma na myśli rozbiórkę oraz ponowne wbudowanie materiału wraz z wykonaniem podbudowy?

Odpowiedź:

 

Tak.

 

Pytanie:

 

Prosimy o zmianę treści warunku zawartego w pkt VIII ppkt 1 litera c SIWZ, dotyczącego potencjału kadrowego, który brzmi: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobom kadry technicznej do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane co najmniej dla klasy drogi (Z), do kierowania robotami w specjalności drogowej, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydawane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów nigdy nie zawierały w swej treści klas dróg.

 

Odpowiedź:

 

W pkt VIII ppkt 1 litera c SIWZ pozostaje zapis: ....... „funkcji kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej".

 

Pytanie:

 

SIWZ pkt XIII ppkt 2 - Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale, bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Prosimy o korektę treści tego punktu, poprzez dopisanie na końcu zdania „bądź też w postaci kopi potwierdzonej notarialnie". Kopia dokumentu potwierdzona przez notariusza ma moc oryginału, tak więc prosimy o dopuszczenie wniesienia pełnomocnictwa w postaci kopii potwierdzonej notarialnie, bowiem powszechnym w postępowaniach przetargowych jest wnoszenie pełnomocnictwa zarówno w postaci oryginału jak i też notarialnie potwierdzonej kopii.

 

Odpowiedź:

 

W pkt XIII ppkt 2 SIWZ Zamawiający dopisuje na koniec zdania uzupełnienie - „bądź też w postaci kopii potwierdzonej notarialnie".

 

Pytanie:

 

Wnosimy o zmianę przedstawionego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenie poprzez wskazanie, iż Wykonawca zobowiązany jest wykazaniem się wykonania min. 3 roboty budowlane o długości minimum 3,5 km każda i o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł każda, polegających na przebudowie drogi powiatowej.

Odpowiedź:

 

Zamawiający zmienia pkt VIII ppkt 3 litera b w następujący sposób „Wykonawca wykaże w (Zał. Nr 5), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
min. 1 robotę budowlaną o długości minimum 3 km i o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wyszczególniony w ślepym kosztorysie oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona;".

 

 

Ilość odwiedzin1048
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęZbigniew Sawicki
Data utworzenia2014-06-13 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-06-13 11:05
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 24
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...