http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację zadania „Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe z terenu Powiatu Skierniewickiego„
 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację zadania

Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe  i niezawodowe  z terenu Powiatu  Skierniewickiego„

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na organizację szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych             i niezawodowych z terenu Powiatu  Skierniewickiego.

Termin szkolenia: rozpoczęcie – wrzesień 2014 r., zakończenie – 15 grudzień 2014 r.

Zajęcia prowadzone będą dla nie mniej niż 2 osób, maksymalnie 10 osób.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację zadania

Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe  i niezawodowe  z terenu Powiatu  Skierniewickiego„

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na organizację szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych             i niezawodowych z terenu Powiatu  Skierniewickiego.

Termin szkolenia: rozpoczęcie - wrzesień 2014 r., zakończenie - 15 grudzień 2014 r.

Zajęcia prowadzone będą dla nie mniej niż 2 osób, maksymalnie 10 osób.

Zakres szkolenia winien być zgodny z zatwierdzonym na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późń. zm.) przez ministra właściwego do spraw rodziny programem  szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zawodowe.

Szkolenie powinno być przeprowadzone na terenie Miasta Skierniewice, przez specjalistów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkoleń (certyfikowanych trenerów). Zajęcia odbywać się mają w poszczególnych grupach, z wyłączeniem zajęć indywidualnych. Wykonawca zapewnia miejsce szkolenia.

Szkolenia muszą zostać zrealizowane zgodnie z następującymi zasadami :

- zajęcia powinny się odbywać piątki w godzinach popołudniowych od godz. 16.30 i w soboty pomiędzy godz. 9.00 a 16.00, nie więcej niż 7 godzin dziennie.

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji zadania min: list obecności, informacji o każdym z uczestników szkolenia będącej podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem opinii o predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne (w formie drukowanej) oraz harmonogram szkolenia.

Wykonawca zapewnia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sale dydaktyczne adekwatne do wielkości grupy, z odpowiednim ogrzewaniem i oświetleniem, z dostępem do toalety i bieżącej wody.

Wykonawca jest zobowiązany do wydania zaświadczeń uczestnikom o ukończeniu szkolenia. Podstawą przyjęcia na szkolenie będzie imienna lista osób, skierowanych na zajęcia przez Zamawiającego.

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę (brutto) za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Płatność za szkolenia nastąpi po wykonaniu całości zadania na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu                    i przedstawieniu  Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa wyżej. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę przeszkolonych kandydatów.

Do oferty należy dołączyć:

1/ program szkolenia;

2/ dokument potwierdzający zatwierdzenie przez właściwego ministra programu szkolenia, na podstawie którego zostanie szkolenie przeprowadzone;

3/ dokumenty potwierdzające uprawnienie do prowadzenia szkolenia według programu zatwierdzonego przez właściwego ministra (certyfikaty trenerów);

4/ informację o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu  w prowadzeniu tego typu szkoleń;

5/ harmonogram szkoleń zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni , godziny
i bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia .

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na przeprowadzenie szkolenia: „Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe                     z terenu  Powiatu Skierniewickiego" do dnia 22 sierpnia 2014r. do godz. 16.00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice (osobiście lub pocztą).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach  unieważni niniejsze postępowanie w przypadku, gdy najniższa cena oferty przekraczać będzie kwotę przeznaczona na realizację szkolenia.

 

 

Ewa Modzelewska-Sasin

Kierownik  Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Skierniewicach 

 

 

Ilość odwiedzin1020
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2014-08-04 00:00
Data ukazania się2014-08-04 00:00
Ostatnia zmiana2014-08-04 14:55
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...