http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z oferentów zadał pytania

Pytanie:

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do Umowy dodatkowych klauzul, takich jak:

- uznanie za przypadek naruszenia Umowy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z zawartych z innymi Bankami lub instytucjami finansowymi Umów,

- uznanie za przypadek naruszenia Umowy faktu obciążenia przez Kredytobiorcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku majątku, a w szczególności ustanowienia na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli,

- zobowiązania wobec ING Banku będą miały, co najmniej równorzędną pozycję w stosunku do zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli.

 

Odpowiedź:

 

- NIE

- NIE

- TAK

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie regulaminu świadczenia usług kredytowych banku, który zaproponuje najlepszą ofertę przetargową, w zakresie nieregulowanym przez SIWZ?

 

Odpowiedź:

 

NIE

 

Pytanie:

 

Z jakiej daty będzie przyjęty WIGOR 1 miesięczny?

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (pkt. 1.5) do celów wyliczenia ceny należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 01.08.2014 r.

 

Pytanie:

 

W jakich przypadkach Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian umowy?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian umowy:  

- wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu,

- zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat,

- zmiana okresu postawienia kredytu do dyspozycji,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia,

-  pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych

Jednocześnie informujemy, że warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:

- zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,

- zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,

- zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający złoży oświadczanie o poddaniu się egzekucji?

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający potwierdza, iż weksel i deklaracja będą również podpisane przez Skarbnika?

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie odsetek podwyższonych w przypadku nieterminowej obsługi kredytu w wysokości ustalanej w rozporządzeniu Prezesa Banku?

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

Pytanie:

 

Ponadto, zwracamy się z prośbą o wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego pisma oraz odesłanie poniższych dokumentów:

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu,

- uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwały w sprawie kwoty, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

-opinii Regionalnej izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 r.

 

Odpowiedź:

 

Dołączamy wypełniony załącznik nr 1.

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów zostały przesłane Oferentowi bez opinii RIO
o możliwości spłaty kredytu, gdyż Zamawiający jej nie posiada. Opinia przedłożona zostanie przed podpisaniem umowy z bankiem wyłonionym w przetargu.

 

Oferent zwrócił się z prośbą o udostępnienie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny sytuacji Zamawiającego:

 

1. Uchwały Rady Powiatu o zaciągnięciu kredytu będącego przedmiotem specyfikacji,

2. Opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

3. Podstawy prawnej – powołanie Zarządu Powiatu.

4. Zestawienia aktualnie czynnych kredytów i pożyczek wg następującego wzoru:

- nazwa banku, który udzielił kredytu,                                                                     

- kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki,

- kwota pozostała do spłaty,

- data zaciągniętego kredytu,

- ostateczny termin spłaty kredytu,

- cel kredytowania,

- sposób zabezpieczenia,

- oprocentowanie kredytu,

- terminy i kwoty płaconych rat kredytowych.

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów zostały przesłane Oferentowi bez opinii RIO
o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, gdyż Zamawiający jej nie posiada. Opinia zostanie przedstawiona wykonawcy, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

 

Odp. 4. Zestawienie aktualnie czynnych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r.

 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego

- kwota zaciągniętego kredytu  3.200.000,00 zł

kwota pozostała do spłaty      2.453.333,38 zł

data zaciągnięcia kredytu    25.11.2010 r.

ostateczny termin spłaty kredytu   31.12.2025 r.

cel kredytowania – sfinansowanie planowanego deficytu 2010 roku

sposób zabezpieczenia – weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową

oprocentowanie kredytu – zmienna stawka bazowa WIBOR 1M + marża banku

terminy i kwoty płaconych rat kredytowych – raty kwartalne 53.333,33 zł płacone w ostatnim dniu każdego kwartału

 

2. Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

- kwota zaciągniętego kredytu   1.427.772,00 zł

kwota pozostała do spłaty   863.927,00 zł

data zaciągnięcia kredytu   16.06.2011 r.

ostateczny termin spłaty kredytu  31.12.2022 r.

cel kredytowania - sfinansowanie planowanego deficytu 2011 roku oraz na spłatę rat kredytów

sposób zabezpieczenia – weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową

oprocentowanie kredytu - zmienna stawka bazowa WIBOR 1M + marża banku

terminy i kwoty płaconych rat kredytowych - raty kwartalne 25.495,00 zł płacone w ostatnim dniu każdego kwartału

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego)?

 

Odpowiedź:

 

 

Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego.

 

 

Oferent zwrócił się z prośbą o udostępnienie dodatkowych informacji:

 

- podstawy prawnej (powołanie Zarządu Powiatu, mianowanie Skarbnika, potwierdzenie wyboru Starosty, NIP, Regon),

- opinii RIO o możliwości spłaty kredytu,

- uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwały w sprawie kwoty, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

- opinii RIO w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 r.

- RB-ST i RB-PDP za 2013 r.

- RB-27S, RB-28S, RB-N, RB-Z, RB-ST, RB-PDP za 2012 r.

- informacji o funkcjonujących kredytach z podziałem na: rodzaj transakcji, kwota udzielenia, waluta kredytu, zadłużenia ogółem, zadłużenia przeterminowane (kapitał/odsetki), data początkowa, data końca, zabezpieczenie transakcji.

 

Uwierzytelnione kopie ww. dokumentów zostały przesłane Oferentowi.

 

 

Prosimy o doprecyzowanie informacji zawartych w SIWZ:

 

Pytanie:

 

Wysokości kwartalnych rat kapitałowych (z pkt. 18 można przyjąć, iż przyjęli Państwo ostatnią ratę wyrównującą w wysokości 71.011 PLN, pozostałe 43 raty w kwotach
71.023 PLN)?

 

Odpowiedź:

 

Wysokość rat kapitałowych wynosi; 43 raty po 71.023 zł i ostatnia rata 71.011 zł.

 

Pytanie:

 

Od którego miesiąca następuję spłata odsetek?

 

Odpowiedź:

 

Spłata odsetek nastąpi od miesiąca uruchomienia pierwszej transzy kredyty.

 

Pytanie:

 

Czy zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
z kontrasygnatą skarbnika oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

 

Odpowiedź:

 

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
i kontrasygnatą skarbnika oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

 

 

 

Jeden z oferentów zadał szereg pytań w formie formularza. Formularz wraz
z odpowiedziami został zamieszczony w formie pliku word.

 

 

Dołączone pliki:
DokumentFormularz.doc (140KB)
DokumentZałącznik nr 1.pdf (27.8KB)
Ilość odwiedzin1231
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2014-08-11 00:00
Data ukazania się2014-08-11 00:00
Ostatnia zmiana2014-08-11 14:38
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...