http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021
 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA

POWIATU SKIERNIEWICKIEGO NA LATA 2014-2017

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu:

Programu Ochrony Środowiska dla powiatu skierniewickiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 -2021

 

 

 

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu skierniewickiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 -2021"

Po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 1235) do przyjętego dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu skierniewickiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 -2021" (zwanego w dalszej części „Programem ochrony środowiska") dołącza się niniejsze podsumowanie.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 w/w ustawy, wynika obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów, m.in. programów opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na względzie, Starosta Skierniewicki za pośrednictwem pełnomocnika  wystąpił w dniu 10 czerwca 2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska".

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie z dnia 20 czerwca 2014 r. znak PWIS.NSOZNS.9022.1.225.2014.MF uzgodnił zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko w/w dokumentu zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 51 i 52 cytowanej wyżej ustawy.

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 08 lipca 2014 r. znak WNOŚ-II.411.87.2014.AJ.AJ uzgodnił zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 i 52 w/w ustawy.

Po otrzymaniu w/w uzgodnień dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie o oddziaływaniu na środowisko dla w/w projektu dokumentu, w sierpniu 2014 r. przystąpiono do opracowania wymaganej przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1235), „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 -2021".

Prognozę oddziaływania na środowisko, wraz z dokumentami będącymi przedmiotem oceny (tj. projektem Programu ochrony środowiska) poddano konsultacjom społecznym.

Starosta Skierniewicki zapewnił udział społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska", poprzez obwieszczenie podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń,  na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz w lokalnej prasie. Ponadto poinformowano społeczeństwo o możliwości wniesienia uwag w terminie 21 dni od daty publikacji, tj. do dnia 08 października 2014 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko konsultacje społeczne trwały 21 dni. W tym czasie zainteresowani mogli zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do dokumentu. W trakcie trwania konsultacji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do projektu „Programu ochrony środowiska" oraz do prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu.

Projekt „Programu ochrony środowiska", zgodnie z wymogami art. 17 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, został przekazany do zaopiniowania przez organ wykonawczy województwa. Zarząd Województwa Łódzkiego zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu, pismo z dnia 03 października 2014 r. znak: RŚII.7011.4.2014.KS

Projekt „Programu Ochrony Środowiska " wraz z prognozą oddziaływania programu na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, został przekazany we wrześniu 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi celem zaopiniowania. Powyższe dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez:

-        Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - pismo z dnia 08 października 2014 r. znak: WOOŚ-II.410.179.2014.AJ

-        Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 października 2014 r. znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.225.2014.MF.SK

„Program Ochrony Środowiska" jest dokumentem strategicznym w zakresie ogólnie pojętej ochrony środowiska na terenie powiatu skierniewickiego. Działania w ramach „Programu ochrony środowiska" są podejmowane w kierunku rozwoju gospodarczego i społecznego, zgodnego z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wszelkie wysiłki podejmowane przez Powiat zmierzają do osiągnięcia głównego celu, którym jest poprawa stanu środowiska. Cele programu są zbieżne lub wynikają z polityki ochrony środowiska województwa łódzkiego oraz kraju. Do najistotniejszych wytyczonych dla powiatu skierniewickiego celów i kierunków działań w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego i ochrony środowiska należą przedstawione poniżej obszary strategiczne:

-        ochrony przyrody i zwiększania bioróżnorodności,

-        ochrony gleb,

-        ochrony wód,

-        zagospodarowania odpadów,

-        poprawy jakości powietrza,

-        ochrony przed hałasem,

-        bezpieczeństwa chemicznego na terenie powiatu,

-        wielokierunkowej gospodarki leśnej,

-        edukacji ekologicznej.

Dzięki realizacji przedsięwzięć określonych w Programie ochrony środowiska  nastąpi:

-        poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

-        zachowanie różnorodności ekologicznej i terenów cennych przyrodniczo,

-        podnoszenie walorów krajobrazowych,

-        polepszenie jakości powietrza i wód,

-        minimalizacja zużycia surowców i wody.

Analizy stanu aktualnego dokonano w oparciu o informacje uzyskane od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), na podstawie danych uzyskanych z Gmin. Rokiem bazowym dla prowadzonych analiz był rok 2013 oraz, w przypadku braku wiarygodnych informacji, korzystano także z danych za rok 2011 - 2012.

Najważniejszymi problemami ekologicznymi na terenie powiatu skierniewickiego są:

-        niska emisja,

-        zły stan dróg na terenie powiatu,

-        nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa.

Przeprowadzona analiza stanu zanieczyszczenia powietrza wykazała, że na terenie powiatu skierniewickiego w celu zmniejszenia emisji i imisji wskazane są działania dążące do poprawy czystości atmosfery.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Powiat realizuje na bieżąco zadania polegające na termomodernizacji budynków będących w jego zarządzie. Natomiast gminy we własnym zakresie przeprowadzają działania w budynkach komunalnych, polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię i paliwa. Są to głównie działania polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu dachów, ścian zewnętrznych, a także wymiana instalacji i źródła ciepła. Gminy także w miarę możliwości finansowych starają się modernizować budynki komunalne w celu ograniczenia strat ciepła oraz ograniczenie ilości spalanych paliw. W celu zmniejszenie zanieczyszczeń liniowych planuje się kontynuacje działań związanych z modernizacją dróg powiatowych i gminnych.

W celu poprawy jakości wód powierzchniowych, niezbędna jest likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków bytowych do rzek płynących przez teren powiatu, niezwykle ważnym w tym zakresie zadaniem jest inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), które obecnie funkcjonują na terenach nieskanalizowanych. Bardzo często zbiorniki te są nieszczelne i są źródłem zanieczyszczenia wód.

W niektórych zakładach przemysłowych wprowadzane są technologie ograniczające ilość zużywanej wody w innych powinno się promować wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, jako elementu pozwalającego na ograniczenie zrzutu zanieczyszczonych wód do środowiska, a także zmiany technologii, poprawę stanu zakładowych sieci wodociągowych, itp.

W tym celu należy prowadzić działania w kierunku:

-        rozbudowy i modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków,

-        budowy nowych oczyszczalni ścieków,

-        modernizacji istniejących i budowy nowych odcinków kanalizacji,

-        modernizacji istniejących i budowy nowych ujęć i stacji uzdatniania wody,

-        modernizacji istniejących i budowy nowych odcinków sieci wodociągowej (kolektorów głównych i sieci rozdzielczych).

W rolnictwie należy się skupić na stosowaniu najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, co powinno doprowadzić do ograniczenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników.

W zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo ważnym celem do realizacji jest racjonalne gospodarowanie zasobami glebowymi i ich ochrona przed degradacją. Cel ten osiągnąć można przez właściwą gospodarkę rolną dostosowaną do panujących warunków glebowych i  ukształtowania terenu.

Lokalizacja złóż kopalin jest trwałym elementem obrazu przestrzennego każdego regionu, w związku z tym obiekty te powinny stanowić repery dla sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Podejmując eksploatację należy mieć na uwadze, iż kopaliny są szczególnym zasobem przyrodniczym, który jest nieodnawialny, a jego występowanie jest związane z określonym miejscem. Zatem ochrona udokumentowanych złóż kopalin, jak i stwierdzonych obszarów perspektywicznych ich wystąpień jest szczególnie ważna.

Zadaniem przyczyniającym się do ograniczenia zanieczyszczenia gleb nawozami mineralnymi jest coroczna kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin dokonywana przez samych rolników. Badanie poziomu pH i zawartości metali ciężkich daje możliwość porównania wyników i określenia, w jakim kierunku zmierza stan środowiska.

Na terenie powiatu skierniewickiego występują obszary, na których hałas przenikający do środowiska kształtuje klimat akustyczny. Istotnym źródłem hałasu są drogi wojewódzkie, a także krajowe przebiegające przez obszar powiatu.

Bardzo ważnym elementem i celem krótkoterminowym w zakresie ochrony przed hałasem jest:

-        ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wydzielonych terenów pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być potencjalnymi źródłami hałasu do środowiska, co umożliwi lokalizację zakładów produkcyjnych i przemysłowych, z dala od terenów mieszkaniowych i turystycznych,

-        niedopuszczanie do realizacji inwestycji, które mogą być źródłem dużej emisji hałasu do środowiska ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub technologie produkcji,

-        ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dot. infrastruktury drogowej.

W zakresie ochrony przyrody najwyższy poziom walorów przyrodniczych na terenie powiatu skierniewickiego wyznaczają obszary NATURA 2000. Dla ochrony całości dziedzictwa przyrodniczego powiatu oraz kształtowania systemu terenów zieleni należy podjąć następujące zadania:

-        Udział w tworzeniu „dynamicznego i nowoczesnego modelu" ekosystemowej i  siedliskowej ochrony środowiska przyrodniczego poprzez zachowanie ciągłości „węzłów", „korytarzy" i „łączników" ekologicznych, zwłaszcza w obrębie równoleżnikowego systemu dolin cieków wodnych (Rawka) oraz kompleksów leśnych,

-        Koordynacja i dalszy rozwój sieci tras i ścieżek rowerowych,

-        Wsparcie organizacyjne rekultywacji i rewitalizacji przeobrażonych i zdegradowanych terenów poeksploatacyjnych,

-        Poszukiwanie w miarę bezkolizyjnego współistnienia priorytetowych inwestycji gospodarczych dla powiatu skierniewickiego z wykazanymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi terenów przyległych.

Lasy Nadleśnictw na terenie powiatu wchodzące w obszary chronione,  ukierunkowuje działania administracji Lasów Państwowych do uzyskania „proekologicznego modelu" gospodarki leśnej, tj. trwałego zachowania lub odtwarzania naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej. Praktycznie dotyczy to bieżącej realizacji zapisów planów urządzania lasów nadleśnictw oraz „Programów ochrony przyrody", zsynchronizowanych z cyklem 10-letniego okresu obowiązywania planów.

Renaturalizacja lasów na terenie powiatu powinna wiązać się z dostosowaniem składu gatunkowego wprowadzanych drzewostanów do charakteru siedlisk.

Właściwa współpraca nadleśnictw z różnymi podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi zagospodarowaniem i użytkowaniem turystycznym lasów, wymaga, a w przyszłości w coraz większym stopniu wymagać będzie, systematycznej koordynacji działań. Działania te winny być oparte przede wszystkim na promocji walorów turystycznych regionu.

Priorytetem podstawowym gospodarki leśnej, niezmiennym dla lasów w powiecie, jest utrzymanie ciągłości i trwałości lasu oraz wdrażanie wielofunkcyjnego modelu gospodarki leśnej. Koszty, które należy ponieść na zapewnienie realizacji tego priorytetu, będą różne, a  zależeć będą w głównej mierze od uwarunkowań przyrodniczych, aktualnego stanu lasu oraz prognozowania i ograniczania skutków zagrożenia.

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, biorącego aktywny udział w  procesie dbania
o środowisko to cenne i długoterminowe zadanie, które niejednokrotnie trzeba prowadzić na bieżąco
i nieustająco. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców powiatu skierniewickiego w sferze konsumpcji, a także ochrony powietrza, gospodarki wodnej oraz postępowania z odpadami.

Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonych działań na rzecz ekologizacji, co zapewni ograniczenia niskiej emisji, zmniejszenie ładunku zrzutu ścieków surowych do rzek i potoków a także pozyskanie większej surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko.

Realizacja zadań zaproponowanych w niniejszej aktualizacji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności powiatu skierniewickiego, polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców, inwestowania przez przedsiębiorców a także poprawy jakości walorów środowiskowych i  skuteczniejszej ochrony terenów prawnie chronionych oraz tych o walorach rekreacyjno -wypoczynkowych.

Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Programie na środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Negatywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

-        osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych;

-        osiągniecie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska;

-        ochrona mieszkańców przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub jakości życia.

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z faza realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:

-        nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe);

-        nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe);

-        pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg);

-        podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe);

-        przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).

Realizacja żadnego z proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Negatywne oddziaływanie na środowisko ww. przedsięwzięć można w pierwszej kolejności minimalizować poprzez wybór najbardziej racjonalnej ich lokalizacji zapewniającej zarówno wymierny efekt ekologiczny jak i społeczno - ekonomiczny, czyli innymi słowy - równowagę przyrodniczą. Warunkiem wyboru najbardziej optymalnej lokalizacji jest analiza przepisów prawnych z zakresu ochrony zasobów przyrodniczych, dokumentów strategicznych oraz aktów prawa miejscowego (miejscowe plany zagospodarowania).

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko. W przypadku inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców. Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.

Ocena stopnia wdrożenia poszczególnych celów dokonana zostanie na podstawie wyznaczonych w „Programie ochrony środowiska" wskaźników monitorowania celów. Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy np. budowie nowych dróg, rozbudowie oczyszczalni ścieków, należy rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Większość z planowanych działań ma zdecydowanie korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego. Dlatego też charakter tego dokumentu i jego rzeczowa zawartość, wykluczają możliwość proponowania rozwiązań alternatywnych.

W przypadku wszystkich ustaleń (zadań) programu, mających postać przedsięwzięć, rozwiązania alternatywne, winny być przeanalizowane na etapie wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235)

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie było wymagane i nie zostało przeprowadzone. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja zadań ujętych w projekcie przedmiotowego dokumentu nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw, jednakże zagadnienie to powinno być szczegółowo poruszane w ocenie oddziaływania na środowisko konkretnych przedsięwzięć.

Dla oceny skutków realizacji postanowień „Programu ochrony środowiska" uwzględniono propozycje metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu zawarte w w/w dokumencie. System monitoringu i oceny zadań winien obejmować obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych, system sprawozdawczości organów administracji i podmiotów gospodarczych oraz wskaźniki monitorowania celów. Monitorowanie realizacji programu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany. Monitoring dostarczy informacji na temat skuteczności i słuszności podejmowanych działań oraz ich zmianę w przypadku rozbieżności pomiędzy założeniami, a uzyskanymi rezultatami. W długoletniej perspektywie monitoring umożliwi obserwację dynamiki realizacji celów oraz zmian strukturalnych. Monitoring realizacji celów zadań określonych w programie polegał będzie na działaniach organizacyjno - kontrolnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska art. 18 ust. 2 raporty z realizacji programu ochrony środowiska powinno obejmować okres dwóch lat kalendarzowych. Podstawą monitoringu realizacji programu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska i presję na środowisko oraz ocena realizacji celów wyznaczonych w Programie obejmująca ocenę realizacji zadań ujętych do realizacji.

W dniu 29 października 2014 roku Rada Powiatu w Skierniewicach podjęła uchwałę Nr XLV/201/14 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 -2021".

 

Dołączone pliki:
PlikPOS Powiat Skierniewicki - 16.10.2014.docx (10232.7KB)
PlikPROGNOZA DLA POŚ 16.10.2014.docx (2989.1KB)
Dokumentuchwała XLV-201-14 .pdf (972.7KB)
Ilość odwiedzin1536
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęMirosław Kowalewski
Data utworzenia2014-11-24 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-11-24 10:46
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 65
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...