http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Strobów, dnia 11.12.2014 r.

Centrum Administracyjne do obsługi

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie

Strobów 28

96-100 Skierniewice

( Zamawiający)                                                                                                

 

znak postępowania: DDI.ZP.251.2.2014

 

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (Dz.U. z 2013 r. Nr 907, poz. 1655 ze zm.)  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w BZP numer ogłoszenia: 384748 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014 r., na stronie internetowej  www.powiat-skierniewice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na dostawy p.n.:

 

DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO W 2015 R. DLA CENTRUM  ADMINISTRACYJNEGO DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W STROBOWIE

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zadania.

 

1.Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5  złożoną przez Wykonawcę:

 

„DA - MO" Dałkowska - Modzelewski Sp. J.

ul. Małszyce 2d/2e

99-400 Łowicz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony  Wykonawca spełnia  warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 5 nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert ( cena oferty z VAT stanowiąca 100% wagi ) zawiera najniższą cenę brutto spośród pozostałych złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów 100, podczas dokonanej oceny ofert.

 

2.Do wyznaczonego terminu składania ofert,  oferty złożyło 5 wykonawców.

 

3.Informacja o pozostałych wykonawcach niewykluczonych z niniejszego postępowania, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją:

 

 L.p.               Nr oferty         Nazwa( Firma ) i adres wykonawcy                              liczba punktów w kryterium cena 100%

  1.                          1                             „KOPER" Sp. Jawna                                                          97,15                                    

99-400 Łowicz, Pilaszków 18                                                                        

_____________________________________________________________________________________________

  2.                         2                             Batorscy i Wspólnicy Sp. J.                                              97,75  

Józefin 40, 97 - 225 Ujazd

_____________________________________________________________________________________________ 

  3.                          3                             PETROJET Sp. z o.o.                                                        99,36                                    

                                                               Kieszek 52

                                                               26 - 670 Pionki

_____________________________________________________________________________________________

  4.                          4                             TRANSPORT-HANDEL                                                    99,95                                    

                                                               Janusz Wojda

                                                               ul. Podgórna 21, 99-400 Łowicz

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Ilość odwiedzin1180
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęSławomir Karda
Data utworzenia2014-12-11 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2014-12-11 14:38
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...