http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
P R O T O K Ó Ł Nr XI / 2003
 P  R  O  T  O  K  Ó  Ł    Nr  XI / 2003

P  R  O  T  O  K  Ó  Ł    Nr  XI / 2003

 

z  XI  sesji  Rady  Powiatu  w  Skierniewicach  w  dniu

26 listopada 2003  roku, która odbyła się  na sali konferencyjnej

Starostwa  Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6.

 

Przewodnicząca  obrad -  Teresa Jędraszek - Przewodnicząca Rady Powiatu

 

Protokólant  - Agnieszka Perska - specjalista w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

 

Ad. p u n k t u  1.

 

Prowadząca obrady Teresa Jędraszek, o godzinie 11:10 otworzyła obrady XI sesji Rady Powiatu  w Skierniewicach. Następnie Przewodnicząca powitała obecnych na sali Radnych, zaproszonych gości i kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

Na podstawie listy obecności, którą podpisało 14 Radnych, Przewodnicząca stwierdziła, że obrady są prawomocne. Pani Przewodniczącą poinformował, że nieobecna Danuta Słodka zgłaszała iż spóźni się na obrady.

Listy obecności Radnych oraz pozostałych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu.

 

Ad. p u n k t u   2.

 

Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad:

 

 • 1. Otwarcie XI sesji Rady Powiatu i stwierdzenie jej prawomocności.
 • 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokółu z X sesji, która odbyła się w dniu 30 października 2003 r.
 • 4. Sprawozdanie Starosty Skierniewickiego z pracy Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie międzysesyjnym.
 • 5. Przedstawienie założeń programu „Bzura\" realizowanego w ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w części dotyczącej powiatu Skierniewickiego.
 • 6. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat działalności Inspektoratu w 2003 r, w kontekście nowelizacji ustawy Prawo budowlane.
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków Funduszu na te zadania w 2003 roku.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • 9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych.
 • 10. Sprawy różne.
 • 11. Zakończenie XI sesji.

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

 

W związku z brakiem uwag do porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. „Za\"  przyjęciem  tak przedstawionego  porządku głosowali wszyscy obecni tj. 14 Radnych. 

 

Ad.   p u n k t u   3.

Rada Powiatu przyjęła bez czytania - jednogłośnie - Protokół  Nr X / 2003 z sesji Rady Powiatu w Skierniewicach, która odbyła się dniu 30 października  2003 roku.

 

A d.   p u n k t u   4.

Starosta Jerzy Stankiewicz  przedstawił „Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w okresie międzysesyjnym  tj. od 30 października do 26 listopada 2003 roku\",  które stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokółu.

W trakcie sprawozdania Starosta wyjaśnił:

 • - sejmowe spotkanie w sprawie lokalizacji lotniska okazało się mało owocne ze względu na spory między parlamentarzystami różnych opcji politycznych
 • - 12 grudnia oddana zostanie do użytku obwodnica Sochaczewa co powinno spowodować zmniejszenie ruchu na drodze w Mokrej.
 • - na lata 2004-2007 zaplanowano przebudowę linii kolejowej Warszawa - Łódź, która kosztować będzie ponad 3 mln. Euro, planowana jest również przebudowa linii na odcinku Skierniewice - Łuków.
 • - poinformował, ze Klub Sportowy OLIMPIK Słupa został Mistrzem Jesieni

 

W trakcie swojego wystąpienia Starosta zwrócił się z prośbą do Komendanta Policji o wzmożone kontrole radarowe na drogach powiatu. Poinformował, że notorycznie zdarzają się przypadki gdy w miejscach o ograniczonej prędkości do 40 km/h, piraci pędzą 100 albo i więcej.

 

W trakcie Sprawozdania Starosty na salę obrad przybyła Radna Danuta Słodka.

 

Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego przez Starostę sprawozdania.

 

A d.   p u n k t u   5.

Pan Wicestarosta - Marian Stasik przedstawił założenia Programu „Bzura\" realizowanego w ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Poinformował, że Stowarzyszenie powstało w 2000 roku i od samego początku uczestniczy w nim powiat skierniewicki. Spełnia on rolę NUS-3, podregionu w regonie jakim jest województwo Łódzkie. W jego skład wchodzi 8 powiatów, w tym jeden - sochaczewski z  województwa mazowieckiego.

Z terenu Powiatu Skierniewickiego jedynie gminy Słupia i Bolimów nie przystąpiły do Stowarzyszenia.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, wszelkie program o środki pomocowe powinny być opiniowane przez tego typu stowarzyszenia i wg Wicestarosty Stowarzyszenie to jest do tego przygotowane.

Wicestarosta przypomniał, że następny budżet Unia Europejska opracuje na lata 2007-2013, i celowe by było, by z naszego terenu zostało złożonych jak najwięcej wniosków.

Wicestarosta wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy Program „Bzura\" ogranicza się do 6 podstawowych priorytetów. Są to:

 • - ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
 • - retencja
 • - zagospodarowanie odpadów
 • - odnawialne źródła energii
 • - lesistość
 • - ochrona dziedzictwa kulturowego i turystyka.

 

Następnie Wicestarosta przedstawił foliogramy prezentujące powiat skierniewicki na tle członków stowarzyszenia, oraz foliogramy dotyczące samego powiatu skierniewickiego z podziałem na gminy, m. in.:

 • - udział powierzchniowy powiatów w ogólnej powierzchni Stowarzyszenia
 • - liczba mieszkańców w powiatach
 • - struktura wiekowa ludności i wykształcenia mieszkańców dla całego obszaru Stowarzyszenia
 • - gospodarstwa domowe korzystające z wodociągów i kanalizacji
 • - mieszkańcy objęci systemem zbiórki odpadów
 • - udział procentowy powierzchni gruntów wg klas bonitacyjnych
 • - dynamika wydatków budżetowych powiatów
 • - wydatki majątkowe powiatów
 • - liczba ludności powiatu skierniewickiego w gminach w latach 1996-2002
 • - przyrost naturalny ludności, migracje ludności
 • - powierzchnia użytków rolnych wg klas bonitacyjnych
 • - grunty zalesione i przewidziane do zalesienia
 • - liczba wydanych pozwoleń na budowę
 • - drogi gminne i powiatowe w km
 • - liczba zarejestrowanych pojazdów
 • - dynamika wydatków budżetowych gmin, itp.

 

Na zakończenie Wicestarosta podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie przedstawionych materiałów zarówno ze Starostwa jak i z poszczególnych gmin.

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Zdzisław Tuleja zapytał, czy Stowarzyszenie ma plany związane z występowaniem o środki zewnętrzne dla regonu?

Wicestarosta odpowiedział, że program opracowywany przez Stowarzyszenie ma na celu pokazanie faktów i problemów. O środki zewnętrzne powinni występować zaś sami zainteresowani. Powinna jednak nastąpić współpraca między jednostkami administracyjnymi, a to dlatego że tzw. „próg finansowania\" może wynieść np. 1 ml Euro, a dla jednej jednostki samorządowej może to być nieosiągalne. Nadzieją jest partnerstwo i wspólne występowanie z programami.

 

W związku z brakiem innych pytań do Wicestarosty, Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minut przerwy.

 

A d.   p u n k t u  6.

Pani Krystyna Szachogłuchowicz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach przedstawiła Radzie informację z działalności Inspektoratu w roku 2003. Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 5  do protokołu.

 

Pani Krystyna Szachogłuchowicz wyjaśniła również, że w sprawie ogrodzenia działki GS w Lipcach Reymontowskich nadal trwa postępowanie administracyjne. Zapewniła, że Inspektorat będzie do skutku egzekwować rozbiórkę fragmentu płotu, ograniczającego widoczność na skrzyżowaniu ulic Boryny i Nowickiej.

 

Radny Zdzisław Tuleja zapytał, czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga całej procedury budowlanej?

 

Pani Inspektor wyjaśniła, że Przydomowe oczyszczalnie o mocy przerobowej do 7 m2 na dobę wymagają jedynie zgłoszenia.

 

Radny Jan Sałkowski zadał następujące pytania:

 • 1. czy postępowanie rozpoczęte przed wejściem w życie nowych przepisów, będzie rozstrzygane wg starych czy nowych zasad?
 • 2. jak nowe przepisy regulują kwestie budowy ogrodzeń?
 • 3. jakie terminy odpowiedzi na pisma od mieszkańców obowiązują Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego?
 • 4. Komu bezpośrednio podlega PINB-ud w Skierniewicach?

 

Pani Krystyna Szachogłuchowicz wyjaśniła, że:

 • - jeżeli przed zmianą przepisów rozpoczęto postępowanie i nie wydano prawomocnej decyzji, to rozpatruje się sprawę wg nowych zasad
 • - nowelizacja ustawy nie zmieniła regulacji co do budowy ogrodzeń, ogrodzenia przy placach, ulicach, które budowane były bez pozwolenia podlegają opłatom legalizacyjnym, prawo nie reguluje sprawy budowy ogrodzeń między posiadłościami, jeżeli ogrodzenie, na którym zamontowano np. drut kolczasty jest niższe niż 1,8 m, co stanowi groźbę utraty zdrowia, wtedy interesuje się tą sprawą inspektorat.
 • - Kodeks Postępowania Administracyjnego mówi, że na pisma należy odpowiedzieć niezwłocznie, nie dalej jak w ciągu 30 dni, w przypadkach bardzo skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu. Pani Inspektor przyznała, że w związku z nawałem prac i masą nowych obowiązków, terminy czasem nie są dotrzymywane.
 • - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powoływany jest przez Starostę na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który jest zwierzchnikiem merytorycznym, przez co Inspektor Powiatowy podlega Wojewodzie.

 

Radny Sałkowski zapytał, czy budując ogrodzenie należy przeprowadzać prace geodezyjne?

Pani Szachogłuchowicz wyjaśniła, że inspektorat nie zajmuje się sprawami własności, te sprawy należą do służb geodezyjnych.

 

Starosta wyjaśnił, że aby zrozumieć zasadę funkcjonowania PINB należało by przeczytać kilka ustaw. Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży, powołuje i odwołuje ich kierowników, akceptuje plan ich działań. Jest zwierzchnikiem Kierownika ale nie pracowników. Ze względów ekonomicznych Starostwo prowadzi obsługę finansowo - księgową Inspektoratu.

 

Radny nie zgłosili innych pytań do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

A d.   p u n k t u  7.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Supera odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków Funduszu na te zadania w 2003 roku.

W związku z brakiem uwag do projektu Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Uchwała Nr XI/50/03 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków Funduszu na te zadania w 2003 roku została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

A d.   p u n k t u   8.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Supera odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W głosowaniu Uchwała Nr XI/51/03 Rady Powiatu w powyższej sprawie została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

          

A d.   p u n k t u   9.

W punkcie obrad Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych, nie zgłoszono żadnych spraw.

 

A d.   p u n k t u   10.

W sprawach różnych, Starosta poprosił aby Powiatowy inspektor nadzoru Budowlanego zajął się tematem spalonego młyna w centrum Godzianowa.

Pani Szachogłuchowicz wyjaśniła, że nałożona została grzywna w celu przymuszenia do szybsze rozbiórki.

 

 

 

Ilość odwiedzin1103
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-01-27 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-01-27 11:14
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...