http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
P R O T O K Ó Ł Nr XII / 2003
 P  R  O  T  O  K  Ó  Ł    Nr  XII / 2003

P  R  O  T  O  K  Ó  Ł    Nr  XII / 2003

 

z  XII  sesji  Rady  Powiatu  w  Skierniewicach  w  dniu

22 grudnia  2003  roku, która odbyła się  na sali konferencyjnej

Starostwa  Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6.

 

Przewodnicząca  obrad -  Teresa Jędraszek - Przewodnicząca Rady Powiatu

 

Protokólant  - Agnieszka Perska - specjalista w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

 

Ad. p u n k t u  1.

 

Prowadząca obrady Teresa Jędraszek, o godzinie 11:10 otworzyła obrady XII sesji Rady Powiatu  w Skierniewicach. Następnie Przewodnicząca powitała obecnych na sali Radnych, zaproszonych gości i kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

Na podstawie listy obecności, którą podpisali wszyscy Radni, Przewodnicząca stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Listy obecności Radnych oraz pozostałych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu.

 

Ad. p u n k t u   2.

 

Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad:

 

 

 • 1. Otwarcie XII sesji Rady Powiatu i stwierdzenie jej prawomocności.
 • 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji, która odbyła się w dniu 26 listopada 2003 r.
 • 4. Poświęcenie samochodu bojowego OSP Drzewce.
 • 5. Wręczenie odznaczeń i nagród
 • 6. Sprawozdanie Starosty Skierniewickiego z pracy Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie międzysesyjnym.
 • 7. Informacja Komendanta PSP na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu.
 • 8. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach z działalności Oddziału w 2003 roku
 • 9. Zatwierdzenie planów pracy Rady i Komisji Rady na 2004 rok i podjęcie uchwały w tej sprawie
 • 10. Podjęcie uchwał.
 • 11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych.
 • 12. Sprawy różne.
 • 13. Zakończenie XII sesji.

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

 

W związku z brakiem uwag do porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.

 

Ad.   p u n k t u   3.

Rada Powiatu przyjęła bez czytania - jednogłośnie - Protokół  Nr XI / 2003 z sesji Rady Powiatu w Skierniewicach, która odbyła się dniu 26 listopada  2003 roku.

 

A d.   p u n k t u   4.

Starosta Jerzy Stankiewicz poinformował, że XII sesja jest sesją ostatnią w 2003 roku, szczególną i radosną z racji panującego świątecznego nastroju.

Starosta poinformował, że oprócz poświęcenia samochodu bojowego (nagrody za zdobycie tytułu Mistrza Polski) dla jednostki OSP Drzewce, które zapisane jest w porządku obrad, poświęcone zostaną również przez Ks. Kapelana Jana Pietrzyka cztery inne samochody, które dzięki zaangażowaniu Druha Zbigniewa Rottera - Dyrektora Biura Administracyjno - Gospodarczego MSWiA otrzymały jednostki z terenu powiatu. Samochody otrzymali:

 • - Dom Dziecka w Strobowie
 • - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach
 • - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach
 • - jednostka OSP Sierzchów

Kluczyki i dokumenty samochodów przekazane zostały osobiście przez Druha Zbigniewa Rottera.

Poświęcenie samochodów nastąpiło na parkingu wewnętrznym Starostwa Powiatowego. Ks. Kapelan Jan Pietrzyk wyraził nadzieję, że wszystkie 5 samochodów będzie dobrze służyć społeczeństwu miasta i powiatu skierniewickiego.

Następnie, z racji ograniczonych możliwości czasowych, Ks. Kapelan poświęcił opłatek oraz złożył życzenia wszystkim obecnym na sesji po czym opuścił obrady sesji.

A d.   p u n k t u   5.

Druh Paweł Gajda - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Zarządu ZOSP RP odczytał wyciąg z uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi w sprawie przyznania odznaczeń. Zgodnie z powyższą uchwałą Starosta Jerzy Stankiewicz otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza. Ponadto wręczono medale za zasługi dla pożarnictwa. Otrzymała je drużyna OSP Drzewce, która wywalczyła tytuł Mistrza Polski na Krajowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Toruniu.  Złoty medal otrzymał Kapitan Drużyny - Druh Krzysztof Supera, srebrne medale otrzymali druhowie: Latek Mariusz i Chrząszcz Krzysztof, zaś brązowe medale otrzymali druhowie: Białek Jacek, Kijo Paweł, Marat Marek, Marat Robert, Marat Łukasz, Kaczor Ryszard, Kijo Grzegorz.

Ponadto w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi - Druha Jana Rysia, Dyrektor Druh Grzegorz Czechowski wręczył nagrody pieniężne dla wszystkich członków drużyny. Mistrzowska drużyna otrzymała również od Starosty Skierniewickiego listy gratulacyjne oraz upominki.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na fakt, że Kapitanem nagrodzonej drużyny jest Wiceprzewodniczący Rady i wszyscy Radni powinni się z tego powodu czuć dumni.

 

Następnie Starosta uhonorował dyplomami i nagrodami rzeczowymi drużynę, która wywalczyła mistrzostwo województwa w turnieju piłki halowej, który odbył się w Pajęcznie. W skład drużyny weszli: Krzysztof Supera, Mirosław Belina, Sławomir Wnuk, Piotr Stronczyński, Albert Cieślak, Krzysztof Chrząszcz, Grzegorz Marat, Józef Klimczak, Dariusz Krawczyk.

 

A d.   p u n k t u   6.

Starosta Jerzy Stankiewicz  przedstawił „Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w okresie międzysesyjnym  tj. od 26 listopada do 22 grudnia 2003 roku\",  które stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokółu.

W trakcie sprawozdania Starosta zapewnił, że w razie ostrego ataku zimy służby powiatowe są w stanie do każdego dotrzeć.

 

Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego przez Starostę sprawozdania.

 

A d.   p u n k t u   7.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach przedstawił Radzie informację na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu skierniewickiego.

Informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Radny Jan Sałkowski zapytał:

 • - jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe posiada firma Skiergaz względem sąsiednich zabudowań?
 • - czy straż pożarna powinna przeprowadzać kontrole w firmie która nie posiada pozwolenia na użytkowanie obiektów?

Komendant Dariusz Rosiński poinformował, że na pierwsze pytanie nie może wypowiadać się w tak szerokim gremium i w związku z tym po odpowiedź zaprasza do KMP w Skierniewicach.

Odnośnie drugiego pytania, Komendant wyjaśnił, ze kontrole przeprowadza się na wniosek właściciela zakładu lub też wg harmonogramu kontroli PSP. Straż zobowiązana jest podjąć działania kontrolne w momencie gdy otrzymuje informację o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Straż interesuje się sam bezpieczeństwem pożarowym, nie jest zaś władna kontrolować, czy dane obiekty mają pozwolenie na użytkowanie.

        

A d.   p u n k t u   8.

Starosta, jako Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP przedstawił Radzie informację z działalności Oddziału w 2003 roku. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.

Na zakończenie swojego wystąpienia Druh Prezes - Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do całorocznych sukcesów związanych z działalnością OSP na terenie Powiatu.

 

W związku z brakiem pytań do powyższej informacji, Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy w obradach.

 

A d.   p u n k t u  9.

 

Po przerwie Przewodnicząca Rady przedstawiła Plan Pracy Rady Powiatu na 2004 rok. Stanowi on załącznik nr 7 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Stałych Komisji Rady przedstawili Plany Pracy Komisji na rok przyszły. Plany pracy Komisji Stałych przyjęte zostały jednogłośnie Uchwałą Nr XII/52/2003 która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Plany pracy są załącznikiem do w/w uchwały.

 

A d.   p u n k t u  10.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Tuleja odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków Funduszu na te zadania w 2003 roku.

W związku z brakiem uwag do projektu Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Uchwała Nr XII/53/03 Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków Funduszu na te zadania w 2003 roku została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nie będących nauczycielami pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Strobowie.

Uchwała Rady Powiatu Nr XII/54/2003 w powyższej sprawie przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Tuleja odczytał projekt uchwały rady w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych  przebiegających przez obszar powiatu skierniewickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Uchwała Nr XII/55/2003 w powyższej sprawie przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ostatnim projektem uchwał odczytanym przez Radnego Tuleję był projekt w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok. Uchwała Nr XII/56/2003 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

A d.   p u n k t u   11.

          

W punkcie obrad Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych, Radna Danuta Słodka zapytała Wicestarostę jaka jest strategia rozwoju i jak widzi się przyszłość szkół prowadzonych przez powiat?

Wicestarosta stwierdził, że Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu sama udzieliła sobie odpowiedzi wpisując do planu pracy Komisji debatę na temat przyszłości oświaty na terenie powiatu. Wszyscy wiedzą, że sytuacja w oświacie jest ciężka, a odpowiedź na to pytanie cała Komisja będzie znała po styczniowym posiedzeniu. Wynikami tej debaty zajmie się Zarząd Powiatu który przedstawi wszystkim radnym konkretne decyzje. Wicestarosta zapewnił, że zdaje sobie sprawę iż sprawa oświaty jest sprawą bardzo delikatną i wymaga bardzo szczegółowej analizy, która jest aktualnie przeprowadzana. badana jest między innymi demografia

 

Dołączone pliki:
Dokument194301-protokol_XII_sesja.doc (125.5KB)
Ilość odwiedzin1552
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-01-27 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-01-27 11:15
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...