http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 Dostawa emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65 % w ilości 90 ton, transportem Wykonawcy jednorazowo: 10 - 15 ton

 

Dostawa emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65 % w ilości 90 ton, transportem Wykonawcy jednorazowo: 10 - 15 ton
Numer ogłoszenia: 15271 - 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7193 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65 % w ilości 90 ton, transportem Wykonawcy jednorazowo: 10 - 15 ton.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65 % w ilości 90 ton, transportem Wykonawcy jednorazowo: 10 - 15 ton. Przepompowanie emulsji do zbiorników Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy (Zamawiający nie posiada pomp do rozładunku emulsji). Miejscem dostawy będzie Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Stanisława Kaczyńskiego 9 w Skierniewicach. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do przedstawienia kserokopii aktualnej Karty Charakterystyki Substancji / Preparatu Chemicznego dla produktu kationowe emulsje bitumiczne dla drogownictwa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166666,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 142470,90

  • Oferta z najniższą ceną: 142470,90 / Oferta z najwyższą ceną: 181828,60

  • Waluta: PLN.

 

Ilość odwiedzin929
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-02-04 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-02-04 14:35
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...