http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego
  Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego
Numer ogłoszenia: 36469 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Przedmiot zamówienia: 3.1. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań: Zadanie Nr 1 Opracowanie projektu na podstawie wykonanej koncepcji, która znajduje się w siedzibie Zamawiającego do wglądu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 707 do granicy z powiatem rawskim, około 9400 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni dla KR3 według opracowania pomiarów ugięć nawierzchni dostępnego u Zamawiającego, 2. odtworzenia rowów odwadniających wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe (zjazdy z kruszywa, w miejscu proj. chodnika z kostki betonowej) wg koncepcji dostępnej u Zamawiającego, 3. chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Kwasowiec, 4. zatok autobusowych, 5. wymianą przepustu pod jezdnią (wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego w razie konieczności), 6. poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie Nr 2 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice - Celigów, na odcinku od granicy miasta Skierniewice do końca miejscowości Celigów (powiązanie z nową nawierzchnią), około 14000 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 6.00 m, konstrukcja dla KR3 wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 4 cm (za wyjątkiem miejsc gdzie jest ułożony nowy asfalt), 3. odtworzenia rowów wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe (zjazdy z kruszywa, w miejscu proj. chodnika z kostki betonowej), 4. chodnika o nawierzchni z kostki betonowej od miasta Skierniewice po lewej stronie, w Dębowej Górze przejście na prawą stronę i dalej za Dębową Górą do wjazdu na drogę wewnętrzną domków jednorodzinnych, 5. ciągu rowerowego o konstrukcji dla KR3 szer. 1,50 m po prawej stronie w miejscu zakończenia chodnika do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Brzozowa za m. Żelazna, 6. ciągu pieszo - jezdnego o konstrukcji dla KR3 szer. 1,50 m po lewej stronie od skrzyżowania z drogą gminną przed Michowicami do końca m. Celigów, 7. zatok autobusowych w postaci peronów, 8. poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie Nr 3 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków od skrzyżowania do m. Święte łącznie z przebudową tego skrzyżowania do skrzyżowania na Pszczonów Góry, około 4800 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 6.00 m, konstrukcja dla KR3 wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2 i ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego, 3. odtworzenia rowów odwadniających wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe, 4. dowiązanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Słomków do istniejącego o długości około 150 mb, 5. poszerzenie istniejącego chodnika poprzez utwardzenie pasów zieleni pomiędzy jezdnią a istniejącym chodnikiem, odcinek około 200 mb, 6. poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie Nr 4 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku Pod Borem - Wysokienice na odcinku od drogi krajowej nr 72 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1317E, około 1900 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2, ścieralnej 3 cm i wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego, 2. odtworzenia rowów odwadniających wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe, 3. poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie Nr 5 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku m. Głuchów (powiązanie z istniejącym opracowaniem), około 5000 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 5.00 m o konstrukcji dla KR3 wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2, ścieralnej 3 cm i wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego, 3. odtworzenia jednostronnie rowu wraz z wykonaniem zjazdów z kruszywa na działki przyległe. Zadanie Nr 6 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej 1330E Nowy Kawęczyn - Jeruzal - Kowiesy w miejscowości Paplin na odcinku od końca m. Paplin w kierunku drogi krajowej nr 8 do nowej nawierzchni asfaltowej, około 2400 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 5.00 m o konstrukcji dla KR3 (na początku i końcu odcinka dowiązując się do istniejącego poszerzenia) wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy ścieralnej 3 cm i wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego, 3. odtworzenia istniejących rowów wraz z wykonaniem zjazdów z kruszywa na działki przyległe. 3.2. Zakres opracowania: - uzyskanie map do celów projektowych - za wyjątkiem zadania nr 1 (mapy posiada Zamawiający) - analiza lokalizacji projektowanego zadania pod kątem BRD, - wykonanie badań podłoża gruntowego - za wyjątkiem zadania nr 1 (badania posiada Zamawiający) - wykonanie projektu budowlanego, - opracowanie wraz z zatwierdzeniem projektów stałej organizacji ruchu, - wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - wykonanie projektów budowlanych w zakresie usunięcia wszelkich kolizji z istniejącymi urządzeniami i obiektami (w razie konieczności), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu zamówienia we wszystkich branżach, - wykonanie przedmiarów robót we wszystkich branżach, - wykonanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach, - wykonanie kosztorysów ofertowych we wszystkich branżach, - opracowanie wykazu drzew do wycięcia wraz z uzyskaniem zezwolenia (w razie konieczności), - uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania, - opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku takiej konieczności), - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji na budowę lub zgłoszenia - uzyskanie mapy podziałowej działek przewidzianych do poszerzenia pasa drogowego - dot. zadania nr 1 i 6 - uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dot. zadania nr 1 i 6 - przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dot. zadania nr 1 i 6. - pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadań w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania. Na etapie projektowania należy przedstawić koncepcję rozwiązań projektowych wraz z wstępnym oszacowaniem kosztów wykonania poszczególnych zadań najpóźniej 90 dni od dnia podpisania umowy i uzgodnić z p. Renatą Stypińską tel. 46 832 52 58, dotyczy wszystkich części. 3.3. Szczegółowy zakres opracowania zawarty jest w załączniku nr 9 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 3.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV 71 32 00 00 - 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 3.5. Wymaga się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. 3.6. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane. Wykonawca musi zapewnić wykonanie usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki na takich samych warunkach i zasadach jak określone w umowie podstawowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących wysokościach: Zadanie nr 1 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), Zadanie nr 2 - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), Zadanie nr 3 - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100), Zadanie nr 4 - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), Zadanie nr 5 - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100), Zadanie nr 6 - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100). Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 1 Oddział w Skierniewicach Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 2 projekty budowlane budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi powiatowej i wyższej o wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż - 20.000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - Projektant branży drogowej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, - Sprawdzający projekt - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

24. Istotne postanowienia umowy. 24.1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 24.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub zmian istotnych w wypadku powstania okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: 24.2.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) przerw w realizacji opracowania dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, b) wystąpiła niezgodność pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów, c) przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, d) nastąpił sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.) niezbędnych do prac projektowych, e) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, f) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy. 24.2.2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę; 24.2.3. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy; W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 24.2.4. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 24.2.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych powyżej, z uwzględnieniem podanych warunków wprowadzenia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1. Opracowanie koncepcji na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na podstawie wykonanej koncepcji, która znajduje się w siedzibie Zamawiającego do wglądu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 707 do granicy z powiatem rawskim, około 9400 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni dla KR3 według opracowania pomiarów ugięć nawierzchni dostępnego u Zamawiającego, 2. odtworzenia rowów odwadniających wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe (zjazdy z kruszywa, w miejscu proj. chodnika z kostki betonowej) wg koncepcji dostępnej u Zamawiającego, 3. chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Kwasowiec, 4. zatok autobusowych, 5. wymianą przepustu pod jezdnią (wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego w razie konieczności), 6. poboczy z kruszywa łamanego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2. Opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr1303E na odcinku Skierniewice - Celigów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice - Celigów, na odcinku od granicy miasta Skierniewice do końca miejscowości Celigów (powiązanie z nową nawierzchnią), około 14000 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 6.00 m, konstrukcja dla KR3 wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 4 cm (za wyjątkiem miejsc gdzie jest ułożony nowy asfalt), 3. odtworzenia rowów wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe (zjazdy z kruszywa, w miejscu proj. chodnika z kostki betonowej), 4. chodnika o nawierzchni z kostki betonowej od miasta Skierniewice po lewej stronie, w Dębowej Górze przejście na prawą stronę i dalej za Dębową Górą do wjazdu na drogę wewnętrzną domków jednorodzinnych, 5. ciągu rowerowego o konstrukcji dla KR3 szer. 1,50 m po prawej stronie w miejscu zakończenia chodnika do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Brzozowa za m. Żelazna, 6. ciągu pieszo - jezdnego o konstrukcji dla KR3 szer. 1,50 m po lewej stronie od skrzyżowania z drogą gminną przed Michowicami do końca m. Celigów, 7. zatok autobusowych w postaci peronów, 8. poboczy z kruszywa łamanego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3. Opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków od skrzyżowania do m. Święte łącznie z przebudową tego skrzyżowania do skrzyżowania na Pszczonów Góry, około 4800 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 6.00 m, konstrukcja dla KR3 wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2 i ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego, 3. odtworzenia rowów odwadniających wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe, 4. dowiązanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Słomków do istniejącego o długości około 150 mb, 5. poszerzenie istniejącego chodnika poprzez utwardzenie pasów zieleni pomiędzy jezdnią a istniejącym chodnikiem, odcinek około 200 mb, 6. poboczy z kruszywa łamanego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie Nr 4. Opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku Pod Borem - Wysokienice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku Pod Borem - Wysokienice na odcinku od drogi krajowej nr 72 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1317E, około 1900 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2, ścieralnej 3 cm i wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego, 2. odtworzenia rowów odwadniających wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe, 3. poboczy z kruszywa łamanego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie Nr 5. Opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku m. Głuchów (powiązanie z istniejącym opracowaniem), około 5000 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 5.00 m o konstrukcji dla KR3 wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2, ścieralnej 3 cm i wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego, 3. odtworzenia jednostronnie rowu wraz z wykonaniem zjazdów z kruszywa na działki przyległe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie Nr 6. Opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn - Jeruzal - Kowiesy w miejscowości Paplin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej 1330E Nowy Kawęczyn - Jeruzal - Kowiesy w miejscowości Paplin na odcinku od końca m. Paplin w kierunku drogi krajowej nr 8 do nowej nawierzchni asfaltowej, około 2400 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 5.00 m o konstrukcji dla KR3 (na początku i końcu odcinka dowiązując się do istniejącego poszerzenia) wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy ścieralnej 3 cm i wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego, 3. odtworzenia istniejących rowów wraz z wykonaniem zjazdów z kruszywa na działki przyległe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (506.5KB)
Ilość odwiedzin1476
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-03-16 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-03-16 13:27
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...