http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania

 

Dot. przebudowy dróg powiatowych na obszarze powiatu skierniewickiego.

 

Pytanie:

 

W związku ze sprzecznymi zapisami dokumentacji projektowej, dotyczącymi emulsji asfaltowej, prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju lub rodzajów emulsji asfaltowych, które mają być zastosowane podczas realizacji robót.

Określenie to prosimy oprzeć na aktualnej klasyfikacji emulsji asfaltowych wg PN EN 13808 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych", ponieważ żaden z producentów nie ma w swojej ofercie emulsji asfaltowych o nazwach przywołanych w dokumentacji projektowej.

 

Odpowiedź:

 

Należy zastosować emulsję asfaltową C60 B3 ZM na złączeniu warstw asfaltowych oraz C69 B3 PU przy powierzchniowym utrwaleniu.

 

Pytanie:

 

W przedmiarach opisane jest wykonanie przepustów, natomiast w dokumentacji projektowej nie podano ich lokalizacji - w związku z tym prosimy o jej uzupełnienie.

 

Odpowiedź:

 

Przepust przewidziany do ewentualnego remontu dotyczy zadania nr 1 i zlokalizowany jest w km 0+002,00.

 

Pytanie:

 

Z uwagi na dołożenie warstw konstrukcyjnych (zarówno powierzchniowego utrwalenia oraz mieszanki MMA) dokumentacja projektowa powinna przewidywać roboty związane z dostosowaniem poboczy i wjazdów do nowych rzędnych wysokościowych nawierzchni. Czy zamawiający w ramach w/w kontraktu przewiduje wykonanie umocnienia poboczy i regulacje wysokościową zjazdów? Jeśli tak to prosimy o podanie technologii obmiarów przewidzianych dla wykonania tych prac.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie przewiduje umacniania poboczy ani regulacji wysokościowej zjazdów.

 

Pytanie:

 

W jaki sposób zamawiający przewidział włączenie się do istniejącej nawierzchni bitumicznej dwoma warstwami nowej masy? Zdaniem oferenta konieczne jest wykonanie frezowania i skropienia nawierzchni na włączeniu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający przewiduje wykonanie wcinki na długości 2,00 m, wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej wraz ze skropieniem oraz dowiązaniem wysokościowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

 

Pytanie:

 

Na odc. 3-na długości około 30 mb występują duże przełomy, które zdaniem oferenta trzeba zlikwidować przed wykonaniem robót nawierzchniowych. Poprzez wyrównanie mieszanką mineralno - asfaltową. Dokumentacja nie przewiduje wykonania tego typu prac. Czy należy je uwzględnić w kwocie oferty? Jeśli tak to prosimy o załączenie przedmiaru tych prac i podanie wymaganej technologii wykonania tych robót.

 

Odpowiedź:

 

W miejscu występowania dużych przełomów na odcinku około 140 m2 składający ofertę winien dokosztorysować wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 100 kg/m2 i uwzględnić ją w cenie ofertowej.

 

Pytanie:

 

Z wizji przeprowadzonej w terenie wynika, że odcinki 1, 2, 3, 4 posiadają liczne ubytki nawierzchni i zdaniem oferenta konieczne jest wykonanie remontów cząstkowych przed powierzchniowym utrwaleniem. Prosimy o załączenie przedmiaru tych prac oraz podanie technologii ich wykonania.

 

Odpowiedź:

 

Remonty cząstkowe zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie.

 

Pytanie:

 

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o podanie hierarchii ważności poszczególnych części dokumentacji przetargowej w przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami w jej poszczególnych elementach.

 

Odpowiedź:

 

Czytając dokumentację największą uwagę należy zwrócić na przedmiar robót, w dalszej kolejności projekt i dalej SIWZ.

 

 

Dot. przebudowy dróg powiatowych na obszarze powiatu skierniewickiego:

Część nr 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E relacji Głuchów - Kochanów.

 

 

Pytanie:

 

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju oraz grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych ze względu na błędy w dokumentacji:

W SIWZ:

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S dla KR3, gr. 3cm,

warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC11S dla KR3, gr. 5cm.

na przekrojach konstrukcyjnych:

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S dla KR3, gr. 3cm,

warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W dla KR3, gr. 5cm.

w kosztorysie ślepym:

warstwa ścieralna: beton asfaltowy, gr. 4cm,

 

Odpowiedź:

 

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 gr. 3 cm a warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 gr. 5 cm tak jak jest to wskazane na przekrojach konstrukcyjnych.

 

 

 

Dot. przebudowy dróg powiatowych na obszarze powiatu skierniewickiego:

Część nr 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E relacji Głuchów - Kochanów.

 

 

 

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie przez wykonawcę faktur częściowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a jeżeli tak to na jakiej podstawie?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie przewiduje wystawiania faktur częściowych.

 

 

Pytanie:

 

Prosimy o dodanie w umowie zapisu, zgodnie z którym, Zamawiający przed dokonaniem zapłaty na rzecz podwykonawców, zgodnie z § 6 ust. 5 Umowy, zwróci się do wykonawcy o zajęcie stanowiska, co do zasadności żądania podwykonawcy i ewentualnie przedstawienia dokumentów potwierdzających rozliczenie się z podwykonawcą oraz prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuści dowody potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami (zapłatę wymagalnego wynagrodzenia) inne niż potwierdzenie zapłaty/przelewu, w tym uwzględni stosowane w obrocie gospodarczym sposoby spełnienia roszczeń potwierdzające że wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty określonych kwot (w tym np. potrącenie) i/lub jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot podwykonawcy.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych zapisów w umowie.

 

Pytanie:

 

Prosimy o potwierdzenie, iż zapisy § 9 ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy personel wskazany w ofercie nie będzie mógł kierować robotami z przyczyn od wykonawcy niezależnych i nagłych np. w przypadku wydarzeń losowych jak wypadek, choroba itp. Prosimy w związku z tym o dodanie w umowie stosownego zapisu w tym zakresie.

 

Odpowiedź:

 

W przypadku, gdy personel wskazany w ofercie nie będzie mógł kierować robotami z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, Wykonawca winien podać osobę, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy, która to musi spełnić wymagania zapisane w paragrafie 9 ust. 3 i dokonać formalności według ust. 4 więc Zamawiający nie widzi potrzeby dodawania dodatkowych zapisów w umowie.

 

Pytanie:

 

Prosimy o wykreślenie zapisów § 12 ust. 4 oraz § 13 ust. 3 umowy gdyż zapisy te stoją w sprzeczności z art. 151 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ustawa nakłada na zamawiającego obowiązek zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz wskazuje maksymalny termin zwrotu. Niecelowe i niezgodne z powołanym przepisem jest uzależnianie zwrotu od dodatkowych czynników. W szczególności, warunkowanie czy wstrzymywanie zwrotu 70% zabezpieczenia z powodu wystąpienia i/lub usuwania wad narusza ten obowiązek. Zapisy dotyczące konieczności usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze (czyli de facto od uzyskania protokołu bezusterkowego) są naruszeniem m.in. art. 647 Kodeksu cywilnego, w myśl którego odbiór robót jest obowiązkiem inwestora (zamawiającego). Obszerne orzecznictwo potwierdza, że zamawiający nie może warunkować odbioru robót - odbiór jest obowiązkiem, chociażby istniały wady wymagające usunięcia (albo dających podstawę do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady). Tym samym, nie można uzależniać odbioru od braku jakichkolwiek wad („odbiór bezusterkowy").

Zwrot zabezpieczenia wniesionego na okres rękojmi za wady powinien nastąpić w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady bez dodatkowych wymogów.

 

Odpowiedź:

 

Art. 151 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych mówi „Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane" natomiast umowa paragraf 12 ust. 4 mówi o przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, a paragraf 13 ust. 3 mówi o potwierdzeniu należytego wykonania prac dlatego też zapisy w umowie pozostają zasadne.

 

Pytanie:

 

Wnosimy o usunięcie z § 14 ust. 2 i 3 sformułowań „zdaniem Inspektora". Wykonawca może ponosić koszty usunięcia jedynie takich wad, które faktycznie i obiektywnie powstały w wyniku nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a nie wad, które zdaniem Inspektora, mają taki walor.

 

Odpowiedź:

 

Według Prawa Budowlanego art. 25 do podstawowych obowiązków Inspektora należy reprezentowanie Inwestora na budowie dlatego też zapis ''''''''zdaniem Inspektora" pozostaje zasadny, gdyż działa on w imieniu Zamawiającego.

 

Pytanie:

 

Prosimy o dodanie w § 14 ust. 1 zdania: W przypadku wad nie dających się usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z puntami a) i b) powyżej Strony ustalą wzajemnie odpowiedni termin usunięcia wad. W takim przypadku, tj. gdy wady nie mogły być usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zapisów umowy dotyczących kar i wykonania zastępczego nie stosuje się."

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie przewiduje zmian w paragrafie 14 ust. 1.

 

Pytanie:

 

Prosimy o usunięcie lub zmianę zapisu § 16 ust. 1 pkt.5) - kara umowna w tej wysokości jest nieadekwatna i wygórowana w stosunku do naruszenia, w szczególności, iż czasowe pełnienie wskazanych w nich funkcji przez inne osoby może być wynikiem okoliczności niezależny od wykonawcy (jak np. wypadek losowy bądź choroba osoby pełniącej określoną funkcję).

 

Odpowiedź:

 

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy odnośnie osób pełniących określone funkcje na budowie, Wykonawcę obowiązują zapisy z paragrafu 9 ust. 2 i 3 dlatego też Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmian w umowie. W przypadku gdy nie ma kierownika budowy niezależnie z jakich przyczyn budowę należy wstrzymać do momentu ustanowienia nowej osoby pełniącej tą funkcję.

 

Pytanie:

 

Prosimy o wskazanie maksymalnej wartości kar umownych jakie zamawiający może naliczyć na poziomie np. 15 % wartości brutto umowy- brak górnej granicy kar uniemożliwia właściwe oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.

 

Odpowiedź:

 

Wartość kar umownych została wskazana w umowie paragraf 16.

 

Pytanie:

 

Prosimy o dodanie w § 17 ust. 1 umowy w pierwszym zdaniu sformułowania „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń".

 

Odpowiedź:

 

Wykonawca podpisując umowie, zapoznaje się z paragrafem 17 i ma świadomość w jakich okolicznościach może zostać zerwana z nim umowa, dlatego też Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany umowy.

 

Pytanie:

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną i potrzebną do oszacowania, a następnie wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną i potrzebną do oszacowania wartości zamówienia oraz ta dokumentacja jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

 

Pytanie:

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

 

Pytanie:

 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie przewiduje występowania dodatkowych instalacji podziemnych nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych.

 

Pytanie:

 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia, w tym geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych prac ziemnych dlatego też nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie ani wydłużenia terminu.

 

Pytanie:

 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ dlatego też nie ma podstaw do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia oraz wydłużenia terminu.

 

Pytanie:

 

Prosimy o doprecyzowanie grubości warstwy ścieralnej. Projekt mówi o 3 cm natomiast
w przedmiarze występuje grubość 4cm.

 

Odpowiedź:

 

Warstwę ścieralną należy wykonać według projektu czyli 3 cm grubości.

 

Pytanie:

 

Czy do wykonania podbudowy można użyć kruszywa łamanego frakcji 0-31 zamiast 0-63mm?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie przewiduje zmiany grubości frakcji kruszywa.

 

Pytanie:

 

Prosimy o podanie mieszanki na warstwę wiążącą, w SIWZ podana jest AC11S natomiast w projekcie AC16W.

 

Odpowiedź:

 

Warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC16W.

 

Ilość odwiedzin1125
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2015-03-27 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-03-27 10:52
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...