http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Skierniewice: Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu skierniewickiego
Numer ogłoszenia: 51793 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60588 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu skierniewickiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu skierniewickiego została podzielona na 5 niżej wskazanych części: Część nr 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 w kierunku Gzowa Klasa techniczna drogi: Z - zbiorcza Kategoria ruchu KR3 W ramach inwestycji zostanie wykonane: - potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na odcinku 1691,70m grysem kamiennym: warstwa górna: frakcja 2/5mm w ilości 8kg/m2 emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 1,2kg/m2, warstwa środkowa: frakcja 5/8mm w ilości 11kg/m2 emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 1,6kg/m2, warstwa dolna: frakcja 8/11mm w ilości 15kg/m2 emulsją średniorozpadową K1 70 w ilości 2,4kg/m2 . Część nr 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1333E Chojnata - Grzymkowice, na odcinku Turowa Wola - granica powiatu w kierunku Grzymkowice Klasa techniczna drogi: Z - zbiorcza Kategoria ruchu KR3 W ramach inwestycji zostanie wykonane: - potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na odcinku 2091,50m grysem kamiennym: warstwa górna: frakcja 2/5mm w ilości 8kg/m2 emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 1,2kg/m2, warstwa środkowa: frakcja 5/8mm w ilości 11kg/m2 emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 1,6kg/m2 , warstwa dolna: frakcja 8/11mm w ilości 15kg/m2 emulsją średniorozpadową K1 70 w ilości 2,4kg/m2 . - częściowe poszerzenie nawierzchni na odcinku 163,00m o szerokości 1,00m o następującej konstrukcji: 8cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P dla KR3, 20cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, 10cm warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie. - oznakowanie pionowe i poziome. Część nr 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1333E w miejscowości Chojnata, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1335E Wola Pękoszewska - Kowiesy. Klasa techniczna drogi: Z - zbiorcza Kategoria ruchu KR3 W ramach inwestycji zostanie wykonane - potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na odcinku 677,270m grysem kamiennym: warstwa górna: frakcja 2/5mm w ilości 8kg/m2 emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 1,2kg/m2, warstwa środkowa: frakcja 5/8mm w ilości 11kg/m2 emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 1,6kg/m2 , warstwa dolna: frakcja 8/11mm w ilości 15kg/m2 emulsją średniorozpadową K1 70 w ilości 2,4kg/m2 . Część nr 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E Teresin - Lipce Reymontowskie - Godzianów - Zapady na odcinku od m. Drzewce w kierunku m. Lipce Reymontowskie Klasa techniczna drogi: Z - zbiorcza Kategoria ruchu KR3 W ramach inwestycji zostanie wykonane: - potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na odcinku 998,00m grysem kamiennym: warstwa górna: frakcja 2/5mm w ilości 8kg/m2 emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 1,2kg/m2, warstwa środkowa: frakcja 5/8mm w ilości 11kg/m2 emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 1,6kg/m2 , warstwa dolna: frakcja 8/11mm w ilości 15kg/m2 emulsją średniorozpadową K1 70 w ilości 2,4kg/m2 . Część nr 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E relacji Głuchów - Kochanów Klasa techniczna drogi: Z - zbiorcza Kategoria ruchu KR3 W ramach inwestycji zostanie wykonane: - warstwy jezdni na odcinku 657,00m o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S dla KR3, gr. 3cm, warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC11S dla KR3, gr. 5cm. - poszerzenie nawierzchni na odcinku 347,00m o szerokości 1,00m o następującej konstrukcji: 8cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P dla KR3, 20cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, 10cm warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie. -oznakowanie pionowe i poziome. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznym wykonania i odbioru robót, Szczegółową Specyfikacją Techniczną zwaną także SST, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści SIWZ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania, zawierają przedmiary robót i kosztorysy ofertowe dla poszczególnych części. Dla każdego zadania/części osobno, Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonanie operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej. - opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie w/w części przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, pod warunkiem, że parametry będą nie gorsze niż określone w SST. SIWZ i SST znajdują się w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: http://bip.powiat-skierniewice.pl/.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E Niesułków - Kołacin - Byczki - Maków - Mokra Lewa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 w kierunku Gzowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220767,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 177039,18

 • Oferta z najniższą ceną: 177039,18 / Oferta z najwyższą ceną: 231735,63

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1333E Chojnata - Grzymkowice, na odcinku Turowa Wola - granica powiatu w kierunku Grzymkowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 287991,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 219799,67

 • Oferta z najniższą ceną: 219799,67 / Oferta z najwyższą ceną: 302629,32

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1333E w miejscowości Chojnata, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1335E Wola Pękoszewska - Kowiesy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83108,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 91557,18

 • Oferta z najniższą ceną: 91557,18 / Oferta z najwyższą ceną: 113394,22

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E Teresin - Lipce Reymontowskie - Godzianów - Zapady na odcinku od m. Drzewce w kierunku m. Lipce Reymontowskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130081,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 94691,50

 • Oferta z najniższą ceną: 94691,50 / Oferta z najwyższą ceną: 134922,04

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E relacji Głuchów - Kochanów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 244510,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 202839,82

 • Oferta z najniższą ceną: 202839,82 / Oferta z najwyższą ceną: 298101,27

 • Waluta: PLN.

Ilość odwiedzin1164
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2015-04-14 00:00
Data ukazania się2015-04-14 00:00
Ostatnia zmiana2015-04-14 13:10
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...