http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego
Numer ogłoszenia: 52811 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36469 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3. Przedmiot zamówienia: 3.1. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania drogowe na terenie powiatu skierniewickiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań: Zadanie Nr 1 Opracowanie projektu na podstawie wykonanej koncepcji, która znajduje się w siedzibie Zamawiającego do wglądu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 707 do granicy z powiatem rawskim, około 9400 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni dla KR3 według opracowania pomiarów ugięć nawierzchni dostępnego u Zamawiającego, 2. odtworzenia rowów odwadniających wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe (zjazdy z kruszywa, w miejscu proj. chodnika z kostki betonowej) wg koncepcji dostępnej u Zamawiającego, 3. chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Kwasowiec, 4. zatok autobusowych, 5. wymianą przepustu pod jezdnią (wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego w razie konieczności), 6. poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie Nr 2 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice - Celigów, na odcinku od granicy miasta Skierniewice do końca miejscowości Celigów (powiązanie z nową nawierzchnią), około 14000 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 6.00 m, konstrukcja dla KR3 wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 4 cm (za wyjątkiem miejsc gdzie jest ułożony nowy asfalt), 3. odtworzenia rowów wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe (zjazdy z kruszywa, w miejscu proj. chodnika z kostki betonowej), 4. chodnika o nawierzchni z kostki betonowej od miasta Skierniewice po lewej stronie, w Dębowej Górze przejście na prawą stronę i dalej za Dębową Górą do wjazdu na drogę wewnętrzną domków jednorodzinnych, 5. ciągu rowerowego o konstrukcji dla KR3 szer. 1,50 m po prawej stronie w miejscu zakończenia chodnika do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Brzozowa za m. Żelazna, 6. ciągu pieszo - jezdnego o konstrukcji dla KR3 szer. 1,50 m po lewej stronie od skrzyżowania z drogą gminną przed Michowicami do końca m. Celigów, 7. zatok autobusowych w postaci peronów, 8. poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie Nr 3 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków od skrzyżowania do m. Święte łącznie z przebudową tego skrzyżowania do skrzyżowania na Pszczonów Góry, około 4800 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 6.00 m, konstrukcja dla KR3 wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2 i ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego, 3. odtworzenia rowów odwadniających wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe, 4. dowiązanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Słomków do istniejącego o długości około 150 mb, 5. poszerzenie istniejącego chodnika poprzez utwardzenie pasów zieleni pomiędzy jezdnią a istniejącym chodnikiem, odcinek około 200 mb, 6. poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie Nr 4 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku Pod Borem - Wysokienice na odcinku od drogi krajowej nr 72 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1317E, około 1900 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2, ścieralnej 3 cm i wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego, 2. odtworzenia rowów odwadniających wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe, 3. poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie Nr 5 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku m. Głuchów (powiązanie z istniejącym opracowaniem), około 5000 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 5.00 m o konstrukcji dla KR3 wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy wyrównawczej w ilości 150 kg/m2, ścieralnej 3 cm i wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego, 3. odtworzenia jednostronnie rowu wraz z wykonaniem zjazdów z kruszywa na działki przyległe. Zadanie Nr 6 Opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej 1330E Nowy Kawęczyn - Jeruzal - Kowiesy w miejscowości Paplin na odcinku od końca m. Paplin w kierunku drogi krajowej nr 8 do nowej nawierzchni asfaltowej, około 2400 mb polegającą na zaprojektowaniu: 1. poszerzenia jezdni do szerokości 5.00 m o konstrukcji dla KR3 (na początku i końcu odcinka dowiązując się do istniejącego poszerzenia) wraz z ułożeniem geosiatki szklanej 50/50 KN na połączeniu, 2. warstwy ścieralnej 3 cm i wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego, 3. odtworzenia istniejących rowów wraz z wykonaniem zjazdów z kruszywa na działki przyległe. 3.2. Zakres opracowania: - uzyskanie map do celów projektowych - za wyjątkiem zadania nr 1 (mapy posiada Zamawiający) - analiza lokalizacji projektowanego zadania pod kątem BRD, - wykonanie badań podłoża gruntowego - za wyjątkiem zadania nr 1 (badania posiada Zamawiający) - wykonanie projektu budowlanego, - opracowanie wraz z zatwierdzeniem projektów stałej organizacji ruchu, - wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - wykonanie projektów budowlanych w zakresie usunięcia wszelkich kolizji z istniejącymi urządzeniami i obiektami (w razie konieczności), - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu zamówienia we wszystkich branżach, - wykonanie przedmiarów robót we wszystkich branżach, - wykonanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach, - wykonanie kosztorysów ofertowych we wszystkich branżach, - opracowanie wykazu drzew do wycięcia wraz z uzyskaniem zezwolenia (w razie konieczności), - uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania, - opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku takiej konieczności), - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji na budowę lub zgłoszenia - uzyskanie mapy podziałowej działek przewidzianych do poszerzenia pasa drogowego - dot. zadania nr 1 i 6 - uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dot. zadania nr 1 i 6 - przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dot. zadania nr 1 i 6. - pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadań w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania. Na etapie projektowania należy przedstawić koncepcję rozwiązań projektowych wraz z wstępnym oszacowaniem kosztów wykonania poszczególnych zadań najpóźniej 90 dni od dnia podpisania umowy i uzgodnić z p. Renatą Stypińską tel. 46 832 52 58, dotyczy wszystkich części. 3.3. Szczegółowy zakres opracowania zawarty jest w załączniku nr 9 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 3.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV 71 32 00 00 - 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 3.5. Wymaga się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. 3.6. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane. Wykonawca musi zapewnić wykonanie usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie Nr 1. Opracowanie koncepcji na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAWAY Rafał Piotrowski Biuro Projektowe, ul. Słowicza 33, 02-170 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60975,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 54500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 54500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 259038,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie Nr 2. Opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr1303E na odcinku Skierniewice - Celigów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAWAY Rafał Piotrowski Biuro Projektowe, ul. Słowicza 33, 02-170 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103902,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 86900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 86900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 388335,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie Nr 3. Opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAWAY Rafał Piotrowski Biuro Projektowe, ul. Słowicza 33, 02-170 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35121,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 27000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 237783,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie Nr 4. Opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku Pod Borem - Wysokienice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STREET projekt Marcin Szewczyk, ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13902,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 160072,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie Nr 5. Opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAWAY Rafał Piotrowski Biuro Projektowe, ul. Słowicza 33, 02-170 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36585,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 24000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 243540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie Nr 6. Opracowanie projektu na projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn - Jeruzal - Kowiesy w miejscowości Paplin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAWAY Rafał Piotrowski Biuro Projektowe, ul. Słowicza 33, 02-170 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16097,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 14000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 184869,00

 • Waluta: PLN.

 

Ilość odwiedzin1148
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-04-15 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-04-15 15:43
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...