http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wysięgnikiem wielofunkcyjnym, piłą do cięcia gałęzi i głowicą koszącą
Numer ogłoszenia: 97071 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85325 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wysięgnikiem wielofunkcyjnym, piłą do cięcia gałęzi i głowicą koszącą.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wysięgnikiem wielofunkcyjnym, piłą do cięcia gałęzi i głowicą koszącą z dostawą do Zamawiającego. CPV: 16700000-2 2. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawiera (Załącznik nr 1 do SIWZ). 3. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie spełnić następujące warunki: 1) Oferowany przez Wykonawcę pojazd powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 2) Pojazd powinien posiadać komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przez Zamawiającego. 3) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transportem Wykonawcy do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. St. Kaczyńskiego 9, 96-100 Skierniewice od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 4) Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego przez Wykonawcę. 5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik, wysięgnik wielofunkcyjny, piłę do cięcia gałęzi i głowicę koszącą na okres wskazany w specyfikacji technicznej pojazdu liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo - odbiorczego. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 4 zostanie wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. 6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ZIMEX Halina Zimoch, Leszcze 29, 99-100 Łęczyca, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243902,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 277057,50

  • Oferta z najniższą ceną: 277057,50 / Oferta z najwyższą ceną: 279579,00

  • Waluta: PLN.

 

Ilość odwiedzin758
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-07-01 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-07-01 10:15
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...