http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZEZWOLENIE na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób:

1) pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą,

2) pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t,

- w krajowym transporcie drogowym.

 

Zezwolenie udzielane jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009".

 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na podstawie art.5 ust.9 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013r. – o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013r. poz.567 akt jednorazowy obowiązujący), „przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem lub autobusem, licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy lub licencję wydaną na podstawie art. 4 ust. 1 albo art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, uznaje się za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.”.

 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009;

2) w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

 

Organy właściwe:

1.  Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2.  Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest:

1) starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009*;

2) Główny Inspektor Transportu Drogowego, w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez organ, o którym mowa w pkt 1.

 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) oraz po uiszczeniu opłaty.

 

Wniosek zawiera:

1)     oznaczenie przedsiębiorcy jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania;

2)     adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

3)     informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

4)     numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5)     określenie rodzaju transportu drogowego;

6)     określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;

7)     imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

8)     określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 

Do wniosku dołącza się:

1)     oświadczenie osoby zarządzającej transportem albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;

2)     dokumenty potwierdzające zdolność finansową przewoźnika drogowego;

3)     oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy;

4)     oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz;

5)     dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;

6)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

b)  prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,

c)   zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

- o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym;

7)     oświadczenie osób, o których mowa w pkt 6, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

 

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada do organu udzielającego zezwolenia, wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

1) markę, typ;

2) rodzaj/przeznaczenie;

3) numer rejestracyjny;

4) numer VIN;

5) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

 

Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

 

Opłaty:

1.    Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia - jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności zezwolenia, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd.

2.    Opłaty za wydanie wypisu z zezwolenia:

1)        za wydanie wypisu z zezwolenia – na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

2)        za wydanie wypisu z zezwolenia – na każdy pojazd samochodowy niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

3)         z przypadku zmiany zezwolenia – pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

4)        za wydanie wypisu w innych przypadkach - pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

3.    Za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty o której mowa w pkt.1 stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

4.    Za wydanie zezwolenia, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia (10%).

5.    Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty, na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

6.    Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty, na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za udzielenie licencji.

7.    Za przeniesienie uprawnień wynikających z  zezwolenia w przypadku:

1) śmierci osoby fizycznej i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,

2)  połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami,

- pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

 

Opłata skarbowa - wnioski zwolnione są z opłaty skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej. Pełnomocnictwa i upoważnienia (nie potwierdzone notarialnie) podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

 

Obowiązek zgłoszenia zmiany danych

1.   Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

2.  Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

3.  Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy (wniosku) następuje:

a) sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - nie później, niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,

b)    sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz.2096 ze zmianami).

2.    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.58 ze zmianami).

3.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE.

4.    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. - w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz.916).

5.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 ze zmianami).

Dołączone pliki:
Dokumentbaza eksploatacyjna.pdf (61.2KB)
Dokumentoświadczenie o kierowcach.pdf (82.9KB)
Dokumentoświadczenie o niekaralności.pdf (71.4KB)
Dokumentoświadczenie zarządzającego transportem.pdf (86.2KB)
DokumentWNIOSEK o udzielenie zezwolenia.doc (56.5KB)
PlikWNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W UPRAWNIENIU.docx (21.1KB)
PlikWYKAZ UBYTYCH DO UPRAWNIENIA POJAZDÓW.docx (12.2KB)
PlikWYKAZ ZGŁASZANYCH DO UPRAWNIENIA POJAZDÓW.docx (12.3KB)
PlikZGŁOSZENIE ZMIAN W TABORZE SAMOCHODOWYM.docx (18.4KB)
Plikklauzula informacyjna ochrony danych osobowych.docx (16.1KB)
Ilość odwiedzin1243
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęJacek Zimnota
Data utworzenia2013-08-27 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2013-08-27 06:16
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...