http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Rejestracja stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nieposiadające osobowości prawnej, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane (art. 40 ust. 1a ustawy).

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć przynajmniej trzy osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, które uchwalają regulamin działalności określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa,
a także rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (art. 40 ust. 2 ustawy).

Sposób załatwienia sprawy:
Organem przyjmującym wnioski o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych i nadzorującym stowarzyszenia zwykłe jest Starosta ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego
(art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 2017r. poz. 210).

Etapy zgłoszenia:
Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo Zarząd składają na piśmie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

 • protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego (zawierający uchwały o: utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego, wyborze organów władz stowarzyszenia zwykłego, wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia zwykłego),
 •  listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę
  i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych,
 • informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków Zarządu,
 • informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 •  informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego,
 • regulamin działalności,

W przypadku gdy wniosek o wpis składa Zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.
Uchwalony przez członków założycieli stowarzyszenia zwykłego regulamin działalności powinien w szczególności określać:

a.    nazwę stowarzyszenia,
b.    cel lub cele stowarzyszenia,
c.    teren i środki działania,
d.    siedzibę,
e.    przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
f.    zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
g.    sposób nabycia i utraty członkostwa,
h.    sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Termin załatwienia sprawy:

1. Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis (jeżeli nie został przez organ nadzorujący złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego).
2. Do 7 dni od dnia uzupełnienia wniosku w sytuacji gdy wniosek o wpis zawierał braki
i organ nadzorujący wezwał do ich uzupełnienia.
3. Do 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Sądu odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Opłata skarbowa:
Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku niedokonania przez organ nadzorujący wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i niezłożenia wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Informacje dodatkowe:

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

1.    Powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
2.    Zrzeszać osób prawnych,
3.    Prowadzić działalności gospodarczej,
4.    Prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Podstawa prawna:
1.    Rozdział 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).
3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:

 • zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z przedstawicielem
 • zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z zarządem
 • zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z zarządem i komisją rewizyjną

 

 

Dołączone pliki:
Dokumentzgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z przedstawicielem.doc (48.5KB)
Dokumentzgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z zarządem i komisją rewizyjną.doc (66KB)
Dokumentzgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z zarządem.doc (55KB)
Ilość odwiedzin107
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzukstul Andrzej
Data utworzenia2018-05-09 00:00
Data ukazania się2018-05-09 00:00
Ostatnia zmiana2018-05-09 10:29
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: Andrzej Szukstul
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...