http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1, nr 10, nr 11

Skierniewice, dnia 09.10.2018 r.

RW.272.11.2018.DS

 

 

Uczestnicy postępowania                     

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego pn.  Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2018/2019 ”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję niniejszym, że w wyniku badania i oceny złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert:

 

 

1.        Zadanie nr 2 Gmina Kowiesy

1.1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

1.2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 41,71 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 26,67 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 68,38 pkt

 

2.        Zadanie nr 3 Gmina Nowy Kawęczyn

2.1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

2.2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 42,30 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 21,82 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie:64,12 pkt

 

3.        Zadanie nr 4 Gmina Słupia

3.1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę:

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

3.2.Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 45,12 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 4,44 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 49,56 pkt

 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Dziuda Marek

z/s 96-127 Lipce Reymontowskie, Drzewce 126

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 40,69 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 8,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie:  48,69 pkt

 

 

4.        Zadanie nr 5 Gmina Lipce Reymontowskie

4.1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Dziuda Marek

z/s 96-127 Lipce Reymontowskie, Drzewce 126

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 50,88 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 90,88 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

4.2.Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 30,77 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 90,77 pkt

 

4.3. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 53,01 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 13,79 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie:  66,80 pkt

 

5.        Zadanie nr 6 Gmina Godzianów

5.1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę:

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 33,33 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 93,33 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

5.2.Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Dziuda Marek

z/s 96-127 Lipce Reymontowskie, Drzewce 126

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 46,61 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika:  40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 86,61 pkt

 

6.        Zadanie nr 7 Gmina Maków

6.1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

 Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

6.2.Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 48,31 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 34,66 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 82,97 pkt

 

7.        Zadanie nr 8 Gmina Skierniewice

7.1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę:

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu dla zadania nr 8

 

8.        Zadanie nr 9 Gmina Głuchów

8.1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator

z/s 97-226 Żelechlinek, ul. Łódzka 6

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 60,00 pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 40,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 100,00 pkt

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu dla zadania nr 9

 

8.2.Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

JKM MIREX Sp. z o.o.

z/s 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 9

Liczba punktów w kryterium cena oferty: 45,81  pkt

Liczba punktów w kryterium wiek nośnika: 6,32 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 52,13 pkt

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 1, nr 10, nr 11 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert tj. 27.09.2018 godz. 9:30:

  1. w zakresie zadania nr 1 wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę: JKM MIREX Sp. z o.o. ul. Czerwona 9   96-100 Skierniewice. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania nr 1 kwotę 96 224,40 zł brutto i taką informację przekazał podczas otwarcia ofert. Wartość złożonej oferty tj. 160 801,20 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W chwili obecnej Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 1 w oparciu o przepis  art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
  2. W zakresie zadania nr 10 i nr 11 nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 10 oraz zadania nr 11.

 

 

 

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców

Nie odrzucono żadnej oferty

 

 

 

Dziękuję za udział w postępowaniu

Dołączone pliki:
DokumentZawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania - zadanie nr 1, 10, 11.pdf (593.5KB)
Ilość odwiedzin75
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2018-10-09 00:00
Data ukazania się2018-10-09 00:00
Ostatnia zmiana2018-10-09 14:12
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...