http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500243708-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.

 

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach: Remont elewacji budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 618514-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, Krajowy numer identyfikacyjny 75014778000000, ul. ul. Konstytucji 3-go Maja   6, 96-100   Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 8334637, e-mail zamowienia@powiat-skierniewice.pl, faks 468 336 679.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-skierniewice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont elewacji budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RW.272.12.2018.DS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap I – elewacja zewnętrzna zachodnia. 1. Zakres robót: - renowacja tynków – zdjęcie starych i ułożenie nowych tynków z renowacją budulca, - oczyszczenie i wzmocnienie podłoża ścian, - remont kapitalny elementów sztukatorskich oraz gzymsów i obramowań okiennych,- wymiana obróbek blacharskich, - roboty malarskie na całości elewacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót – część 8. Elewacja zewnętrzna zachodnia. 3. Przedmiar robót służyć będzie Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tytułu informacji w nim zawartych w trakcie realizacji zamówienia. 4. Budynek stanowiący siedzibę Starostwa Powiatowego w Skierniewicach jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 468, decyzją z dnia 11.10.1977 r. Obiekt stanowi przykład reprezentacyjnej architektury o charakterze publicznym okresu międzywojennego w Polsce, wykorzystującej elementy klasycyzmu i baroku. 5. Prace będą prowadzone na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice Nr 180/2015 z dnia 29.07.2015 r. i decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych nr WUOZ SK-A.5142.50.2015.AG z dnia 30.04.2015 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45410000-4, 45453000-7, 45442100-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 205595.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Ogólnobudowlana Karol Księżarek
Email wykonawcy: firmaksiezarek@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Chroboczka 14
Kod pocztowy: 96-100
Miejscowość: Skierniewice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 241080.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 241080.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 241080.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Ilość odwiedzin72
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2018-10-10 00:00
Data ukazania się2018-10-10 00:00
Ostatnia zmiana2018-10-10 15:33
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...