http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
postępowanie administracyjne w spr. ustalenia odszkodowania - dz. o nieuregulowanym stanie prawnym w Łodzi

Skierniewice, dnia 3 kwietnia 2019r.

GGN.683.1.2019.EM

                                                                                    Otrzymują według rozdzielnika

 

Pismem z dnia 29 listopada 2018r. Prezydent Miasta Łodzi zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Jędrzejowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,1343ha w obrębie W-36 o nieuregulowanym stanie prawnym, objętą decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.10.2018 z dnia 18 września 2018r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ulicy bez nazwy – na odcinku od ul. Jędrzejowskiej do działek nr 39/8 w obrębie G-32 i 120 obręb W-36 w Łodzi.

Postanowieniem Wojewody Łódzkiego znak GN-III.7581.19.2019.ŁKa z dnia 20 lutego 2019r., Starosta Skierniewicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, został wyznaczony do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 73 Kpa strony postępowania i osoby je reprezentujące mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, mogą przeglądać akta sprawy, a także zgłaszać swoje wnioski lub uwagi na piśmie, w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 22, w godzinach pracy urzędu.

Stosownie do art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie zawiadamiam, że z uwagi na konieczność sporządzenia przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wyceny określającej wartość przedmiotowej nieruchomości będącą podstawą ustalenia wysokości odszkodowania, nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa. W związku z powyższym, na podstawie art. 36 §1 Kpa, wyznaczam nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 30 sierpnia 2019r.

Pouczenie: zgodnie z art. 37 Kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie – wraz z uzasadnieniem – wnosi się (w dwóch egzemplarzach) do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. 

 

Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) niniejsze pismo podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi: Edyta Moroz – 46/834 59 02

 

Otrzymują:

1. właściciel nieustalony – zawiadomiony w trybie art. 49 Kpa, poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na okres 14 dni

- opublikowanie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

- przekazanie Prezydentowi Miasta Łódź celem publicznego ogłoszenia wraz z podaniem zwrotnej informacji o jego terminie

2. Prezydent Miasta Łodzi

3. a/a.

 

Do wiadomości:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Dołączone pliki:
DokumentŁódź-stan nieuregulowany.pdf (680.3KB)
Ilość odwiedzin47
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-04-03 00:00
Data ukazania się2019-04-04 00:00
Ostatnia zmiana2019-04-04 15:09
Data przeniesienia do archiwum2019-04-18 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...