http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Decyzja o zobowiązaniu do udostepnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w Chrzczonowicach, gm. Kowiesy

                                                                                  Skierniewice, dnia 4 kwietnia 2019r.

GGN.6852.67.2018.EM

Decyzja 

Na podstawie art. 124b ust. 1, art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Pawła Kowalczyka, Starosta Skierniewicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

orzeka 

1. o zobowiązaniu do udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nieruchomości gruntowej położonej w gminie Kowiesy, w obrębie ewidencyjnym Chrzczonowice, oznaczonej numerem działki 183 o pow. 3,96 ha, mającej nieuregulowany stan prawny, w celu wykonania czynności związanych z remontem sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia (w tym stanowisk słupowych linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia).

2. Powierzchnia gruntu przewidziana do zajęcia na czas wykonywania robót wynosi
1007,8 m2 (długość linii elektroenergetycznej 136m), zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

3. Czas udostępnienia wynosi 30 dni od daty rozpoczęcia prac.

4. Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Uzasadnienie 

W dniu 20.11.2018r., Pan Paweł Kowalczyk działający jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, wystąpił do Starosty Skierniewickiego
z wnioskiem o zobowiązanie, w drodze decyzji, do udostępnienia nieruchomości mającej nieuregulowany stan prawny, położonej w gminie Kowiesy, obręb ewidencyjny Chrzczonowice, oznaczonej numerem działki 183
w celu wykonania czynności związanych z remontem sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia (w tym stanowisk słupowych linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia). Inwestor wskazał na brak możliwości pozyskania zgody właściciela na przedmiotowe prace, gdyż jeden ze współwłaścicieli nie żyje. Wnioskodawca wskazał ponadto, że okres udostępnienia nieruchomości wynosi 30 dni od daty rozpoczęcia prac remontowych. W dniach: 27.11.2018r., 17.12.2018r. wniosek został uzupełniony.

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia (o napięciu 0,4kV, relacji Żurawia-Kowiesy, w obrębie stacji 2-1426). Na przedmiotowej działce planuje się wymianę istniejących nieizolowanych przewodów linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia o długości 136m na izolowane przewody linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia tej samej długości. Na przedmiotowej działce planowana jest także wymiana trzech istniejących stanowisk słupowych. Na skutek przeprowadzonych prac nie dojdzie do zmiany parametrów technicznych tj. zmiana przebiegu trasy linii, zwiększenie mocy, zwiększenie pola magnetycznego, miejsce i sposób posadowienia słupów.

Wnioskodawca wskazał, że wykonanie planowanych prac jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznej,
w tym zapewnienia ciągłości zasilania mieszkańców.

Umocowanie wnioskodawcy do wystąpienia na drogę postępowania administracyjnego wynika z załączonych pełnomocnictw:

- pełnomocnictwa ogólnego z dnia 01.07. 2017r. udzielonego pracownikowi Spółki: Panu Zbigniewowi Fałkowi przez Zarząd Spółki PGE Dystrybucja S.A. Z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000343124,

- pełnomocnictwa z dnia 01.07.2017r. Nr 48/OŁD/2017 udzielonego Panu Piotrowi Bogumiłowi przez Pana Zbigniewa Fałka,

- pełnomocnictwa z dnia 16.03.2018r. Nr 2578/RI/2018 udzielonego Panu Pawłowi Kowalczykowi przez Pana Piotra Bogumiła.

Jako dokumenty potwierdzające tytuł własności do urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się m. in. na przedmiotowej nieruchomości załączono pismo Dyrektora PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Łódź Rejonu Energetycznego Żyrardów z dnia 06.11.2018r. informujące, że linia napowietrzna niskiego napięcia znajduje się na majątku Spółki i jest przypisana do ciągu liniowego relacji Żurawia - Kowiesy, nr inwentarzowy nN 112000056801-0, N2-0000090002624.

Organ prowadzący postępowanie ustalił, że w rejestrze gruntów i budynków, do przedmiotowej nieruchomości, wpisana jest własność na rzecz małżeństwa: Wacława Bakuła s. Jana i Jadwigi oraz Iwony Bakuła c. Władysława i Lucyny. Powyższy stan własności został ujawniony w księdze wieczystej Nr LD1R/00024674/7.

Wnioskodawca załączył odpis skrócony aktu zgonu: Iwony Bakuła - odpis zgodny z treścią aktu zgonu o oznaczeniu: 1015042/00/AZ/2017/477596 wydany przez Urząd Stanu Cywilnego Kowiesy. Do wniosku ponadto załączono pismo Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej I Wydział Cywilny informujące, że nie toczyło się postępowanie spadkowe po Iwonie Bakuła, nie wpłynął nadesłany przez notariusza akt dziedziczenia oraz oświadczenia spadkowe.

Wnioskodawca załączył do wniosku kopie porozumień o udostępnienie nieruchomości na budowę urządzeń elektroenergetycznych dotyczące przedmiotowej inwestycji, podpisane przez współwłaściciela (p. Wacława Bakuła) oraz dzierżawcę (p.Mariusza Słowikowskiego) działki nr 183 w Chrzczonowicach, gm. Kowiesy.

Pismem z dnia 30 listopada 2018r. organ prowadzący postępowanie zwrócił się
do współwłaściciela przedmiotowej działki z prośbą o udzielenie informacji, czy po zmarłej Iwonie Bakuła zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe i o przedłożenie prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku po zmarłej lub zarejestrowanego poświadczenia dziedziczenia, bowiem następstwo prawne z tytułu spadkobrania może być stwierdzone jedynie tymi dokumentami. Do chwili obecnej do organu nie wpłynęło prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku po zmarłej lub zarejestrowane poświadczenie dziedziczenia.

Z powyższych ustaleń wynika, że przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Do ww. stanu faktycznego ma zastosowanie art. 113 ust. 6-7 ugn, który stanowi, że przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość,
dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 ugn w związku z art. 124a ugn, w dniu
19 grudnia 2018r., organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze zobowiązania właściciela lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, do jej udostępnienia zarówno w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Dziennik Gazeta Prawna z 19.12.2018r.), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz Urzędu Gminy Kowiesy.

W wyznaczonym terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 20 lutego 2019r., nie zgłosiły się osoby, które by wykazały, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, a zatem zgodnie z art. 114 ust. 4 i art. 115 ust. 3 ugn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz o zapoznaniu się stron z materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, przez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz zamieszczenie w BIP Starostwa.

W myśl art. 124b ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji, zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania   z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.”

Zgodnie z art. 124a przepisy art. 124b stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 oraz art. 118a ust. 2.

Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zobowiązania, o którym mowa w art. 124b ugn są: realizacja celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody właściciela nieruchomości na realizację inwestycji.

Ponadto, w myśl art. 124b ust. 3 ugn, obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Ustanawiając obowiązek udostępnienia nieruchomości, organ wziął pod uwagę – wskazany we wniosku – okres 30 dni od daty rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem remontu sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia (w tym stanowisk słupowych tej linii).

Zgodnie z art. 124b ust. 4 ugn., za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości określony w decyzji, starosta, wykonujący zadanie
z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania

            Przed wydaniem niniejszej decyzji, strony zostały powiadomione o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, stosownie do art. 10 Kpa. Uwag, ani wniosków w wyznaczonym terminie nie zgłoszono.

            Stosownie do art. 118a ust. 2 ugn niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Mając na uwadze nieuregulowany stan prawny nieruchomości oraz to, że planowane zadanie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 2 ugn, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania (w dwóch egz.) do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Starosta

                                                                                                                                                                                                                                                              Mirosław Belina

Otrzymują:

1. Pan Paweł Kowalczyk

    pełnomocnik: PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie 

   adres do korespondencji:

   AZAKO Andrzej Zalega, 26-300 Opoczno, ul. Westerplatte 45

2. Wójt Gminy Kowiesy

    celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni

    (ze zwrotnym podaniem informacji o terminie wywieszenia)

3. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

    -wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni

    -opublikowanie na stronie BIP


Dołączone pliki:
Dokumentdec. GGN.6852.67.2018.pdf (2610.8KB)
Ilość odwiedzin41
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-04-04 00:00
Data ukazania się2019-04-05 00:00
Ostatnia zmiana2019-04-05 13:07
Data przeniesienia do archiwum2019-04-19 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...