http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510075322-N-2019 z dnia 16-04-2019 r.

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach: Remont łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 527639-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, Krajowy numer identyfikacyjny 75014778000000, ul. ul. Konstytucji 3-go Maja   6, 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 8334637, e-mail zamowienia@powiat-skierniewice.pl, faks 468 336 679.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-skierniewice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RW.272.5.2019.DS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – etap I – skrzydło zachodnie: - łazienka parter, - łazienka I piętro, - łazienka II piętro wraz z budową hydrantów wewnętrznych. 2. Przewiduje się wyremontowanie 3 łazienek w skrzydle zachodnim budynku wraz z wymianą armatury sanitarnej oraz wymianą opraw oświetleniowych i grzejników CO. 3. Instalacje sanitarne i elektryczne nie będą przebudowywane, rozbudowywane. Wymianie podlegają urządzenia i armatura. Rurociągi wod-kan będą wymienione na elementy nowe w lokalizacji I po przebiegu pierwotnym. 4. Roboty podstawowe: - Wymiana na nowe elementów składowych rurociągów wod-kan po śladach pierwotnych, - Przygotowanie powierzchni pod roboty glazurnicze, - Renowacja i wymiana stolarki drzwiowej, - Roboty remontowe ścian i sufitów, - Roboty malarskie i okładzinowe, - Montaż systemowych ścian działowych kabin sanitarnych, - Montaż sufitów podwieszanych, - Montaż armatury sanitarnej, - Montaż grzejników CO, - Montaż ledowych opraw oświetleniowych. 5. W ramach inwestycji przewiduje się budowę instalacji hydrantowej tj. wbudowanie skrzyń hydrantowych w wyznaczone miejsca oraz wykonanie poziomych i pionowych odcinków rurociągów o średnicy 2” dn50 wewnątrz budynku bez zmiany wodomierza oraz wbudowania zaworu pierwszeństwa. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót – remont łazienek – skrzydło zachodnie: parter, I piętro, II piętro; - budowa hydrantów wewnętrznych – skrzydło zachodnie: suterena, parter, I piętro, II piętro

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45211310-5, 45453000-7, 43328000-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 144765.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Goleco Wiktor Gołota
Email wykonawcy: goleco@wp.pl
Adres pocztowy: Wołucza 37
Kod pocztowy: 96-200
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Kraj/woj.: łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 177804.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 177804.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177804.13
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

Ilość odwiedzin25
Osoba wprowadzającaDorota Szwandzikowska
Osoba odpowiedzialna za informacjęDorota Szwandzikowska
Data utworzenia2019-04-16 00:00
Data ukazania się2019-04-16 00:00
Ostatnia zmiana2019-04-16 15:13
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...