http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Decyzja o uznaniu za mienie gminne - Pruszków

GGN.6810.1.2.2019.EM                                                      

 D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703) oraz art.104 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Skierniewice

o r z e k a m

uznać, że nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 58/3 o pow. 0,63ha, stanowiąca drogę, położona w obrębie Pruszków, gmina Skierniewice, stanowi mienie gromadzkie (gminne).

U Z A S A D N I E N I E

Wójt Gminy Skierniewice, przy piśmie z dnia 26.03.2019r. znak RGK.6825.7.2019, przesłał do Starosty Skierniewickiego ustalenia z Radą Sołecką i Sołtysem Sołectwa Pruszków, dokonane podczas zebrania wiejskiego w dniu 12 marca 2019r., dotyczące nieruchomości położonej w obrębie Pruszków będącej we władaniu na zasadach posiadania samoistnego Skarbu Państwa w użytkowaniu Urzędu Gminy. Ustalono, że „jak pamiętają rolnicy i mieszkańcy od 50-60 lat była zawsze to droga dojazdowa do pól i zabudowań – siedlisk… użytkowana przez mieszkańców sołectwa oraz innych użytkowników jako droga powszechnego użytku”.

            W toku postępowania ustalono, że od czasu założenia ewidencji gruntów, tj. od 1965r., dz. nr 58/3 o pow. 0,63ha stanowiła fragment działki nr 204. W rejestrze gruntów gromady Dębowa Góra, obręb Pruszków, województwo łódzkie, powiat Skierniewice, w pozycji rejestru nr 2, m.in. do działki gruntu oznaczonej nr 204 o pow. 1,45ha jako osoba władająca gruntem zostało wpisane Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Skierniewicach Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych. W 1972r. w wyniku scalenia gruntów działka nr 204 zmieniła numer na 75. W rejestrze gruntów z 1974r. wsi Pruszków, gminy Skierniewice, w pozycji rejestru nr 22 do działki gruntu oznaczonej nr 75 o pow. 2,22ha (droga) jako osobę władającą gruntem wpisano: Skarb Państwa Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych – Zarząd Dróg Łowicz. W 1998r. wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków część działki nr 75 (odpowiadająca obecnie działce nr 58/3 o pow. 0,63ha) została dołączona do działki nr 58 (stanowiącej drogę, zapisanej we władaniu Skarbu Państwa – Urzędu Gminy), przez co działka nr 58 zmieniła powierzchnię z 0,57ha
na 1,2145ha. W 2005r. w wyniku rozliczenia dróg gminnych nastąpił podział działki nr 58 na działki: 58/1 (droga gminna), 58/2 (droga gminna), 58/3.

W obecnym rejestrze gruntów i budynków, w jednostce rejestrowej G.29, do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pruszków, gmina Skierniewice, oznaczonej numerem działki 58/3 o pow. 0,63ha, będącej drogą, wpisany jest Skarb Państwa – władanie samoistne, Urząd Gminy Skierniewice – użytkowanie, choć na potwierdzenie wymienionych wyżej wpisów w zakresie podmiotu władającego nieruchomością brak jest dokumentów, a stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany.

Z treści nadesłanych dokumentów wynika, że mieszkańcy uważają, że nieruchomość ta powinna mieć uregulowany stan prawny – stanowić własność Gminy Skierniewice.

Z powyższych ustaleń wynika zatem, że opisany wyżej majątek służył celom publicznym, jako droga dojazdowa, a zatem stanowił majątek gromadzki.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191),  gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie z 1954r. gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad był spowodowany faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować.

Kwestia ta została dopiero jednoznacznie uregulowana przepisem art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958r. o radach narodowych ( Dz. U. Nr 26 z 1975r., poz. 139 ze zm.), na podstawie którego, dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości rolnych, leśnych i obszarów wodnych, stanowią mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów
o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

            Wobec wyżej przedstawionego stanu sprawy, wniosek Wójta Gminy Skierniewice należy uznać za zasadny i stwierdzić, że przedmiotowy grunt stanowi mienie gromadzkie (gminne).

Przedmiotowe mienie podlega dalszej regulacji w trybie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), bowiem z dniem 27 maja 1990r., z mocy prawa, stało się ono mieniem gminy, na obszarze której jest położone, co wymaga jeszcze potwierdzenia przez wojewodę w formie decyzji.        

Przed wydaniem niniejszej decyzji, strony zostały powiadomione o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w sprawie, stosownie do art. 10 Kpa. Uwag ani wniosków nie zgłoszono.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzja podlega podaniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie w urzędzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Skierniewice – 3 egz. w tym:

    - 1 egz. do wywieszenia na tablicy ogłoszeń

    - 1 egz. z podanym terminem wywieszenia do zwrotu

2. a/a

  

Do wiadomości:

1.Ewidencja gruntów w/m

2.Sołtys Sołectwa Pruszków

 

 

 

Dołączone pliki:
Dokumentmienie-Pruszków.pdf (1093.4KB)
Ilość odwiedzin76
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-07-31 00:00
Data ukazania się2019-08-02 00:00
Ostatnia zmiana2019-08-02 09:21
Data przeniesienia do archiwum2019-08-31 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...