http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym gm. Kowiesy, obręb Paplinek

GGN.6852.8.2019.EM

Decyzja

 

Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6 i 7,           art. 114 ust. 3 i 4, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Kowalczyka - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Starosta Skierniewicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

orzeka

1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Kowiesy, w obrębie ewidencyjnym Paplinek, oznaczonej numerem działki 59 o pow. 3,87 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1R/00036067/6, przez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia.

Powierzchnia pasa ograniczonego sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości wynosi 108,4m2 (długość linii na działce 54,2m), zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

2. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości opisanej w pkt 1 niniejszej decyzji, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

 

Uzasadnienie

W dniu 25.03.2019r., Pan Paweł Kowalczyk działający jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, wystąpił do Starosty Skierniewickiego z wnioskiem, o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Kowiesy, obręb ewidencyjny Paplinek, oznaczonej numerem działki 59, przez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wnioskodawca wskazał, że zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia poprzez dobudowę drugiego toru linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia.

Do wniosku załączono załącznik graficzny w skali 1:500, z zaznaczonym przebiegiem projektowanej sieci napowietrznej nN oraz powierzchnią gruntu niezbędną do trwałego urządzenia inwestycji w obrębie przedmiotowej działki. Długość linii na przedmiotowej działce wynosi 54,2m, z kolei wnioskowana szerokość pasa niezbędnego do trwałego urządzenia inwestycji 2m.

Wnioskodawca wskazał, że planowana inwestycja uzasadniona jest interesem społecznym, wynikającym z konieczności zapewnienia właściwych standardów jakościowych parametrów energii elektrycznej w tym rejonie, do czego zobowiązuje Spółkę ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.

Organ prowadzący postępowanie ustalił, że na dzień złożenia wniosku w rejestrze gruntów i budynków, do przedmiotowej nieruchomości, jako właściciele wpisani byli: Władysław Jędrzejewski s. Stanisława i Heleny, Jadwiga Mirgos c. Stanisława i Heleny, Halina Widulińska c. Stanisława i Heleny. Powyższy stan własności został ujawniony w księdze wieczystej Nr LD1R/00036067/6.

Do wniosku został załączony odpis skrócony aktu zgonu Władysława Jędrzejewskiego - odpis zgodny z treścią aktu zgonu 1015042/00/AZ/2010/046245, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego Kowiesy.

Pismem z dnia 12.04.2019r. organ prowadzący postepowanie zwrócił się do Pani Jadwigi Mirgos oraz Pani Haliny Widulińskiej o udzielenie informacji, czy po zmarłym Władysławie Jędrzejewskim zostało przeprowadzane postępowanie spadkowe, z prośbą o przedłożenie prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku po zmarłym lub zarejestrowanego poświadczenia dziedziczenia, bowiem następstwo prawne z tytułu spadkobrania może być stwierdzone jedynie tymi dokumentami. Na powyższe pismo nie zostało udzielone żadne wyjaśnienie, ani stosowna odpowiedź.

Z powyższych ustaleń wynika, że przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Do ww. stanu faktycznego ma zastosowanie art. 113 ust. 6-7 ugn, który stanowi, że przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 ugn w związku z art. 124a ugn, w dniu 22.05.2019r., organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości, zarówno w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Dziennik Gazeta Prawna z 22.05.2019r.), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Ogłoszenie zostało również przekazane do Urzędu Gminy Kowiesy.

W wyznaczonym terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 22.07.2019r., nie zgłosiły się osoby, które by wykazały, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, a zatem zgodnie z art. 114 ust. 4 i art. 115 ust. 3 ugn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz o zapoznaniu się stron z materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, przez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz zamieszczenie w BIP Starostwa.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ugn, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania   z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.

Treść art. 124a ugn stanowi, że przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 oraz art. 118a ust. 2.

Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ugn są: realizacja celu publicznego, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody właściciela nieruchomości na realizację inwestycji.

Analiza załączonych do wniosku dokumentów pozwala jednoznacznie stwierdzić, że planowana inwestycja, polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, poprzez dobudowę drugiego toru linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia stanowi cel publiczny w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jego treścią celem publicznym jest m.in. budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej.

Planowana inwestycja jest zgodna z decyzją Wójta Gminy Kowiesy Nr 8.2018 z dnia 05.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak PBI.6733.8.2018). Na części graficznej w/w decyzji m.in. na przedmiotowej działce nr 59 zostały zaznaczone linie rozgraniczające teren realizacji inwestycji. Z kolei w punkcie „Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy” zapisano, że inwestycja dotycząca sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia obejmuje m.in. dowieszenie drugiego toru linii napowietrznej.

Rozpoznając wniosek Inwestora organ uznał, że zasługuje on na uwzględnienie. Ograniczenie korzystania z nieruchomości musi nastąpić, aby zrealizowany został cel publiczny, który jest zgodny z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto, wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji w trybie art. 124 ust. 1 ugn powinno być poprzedzone przeprowadzeniem rokowań z właścicielem nieruchomości, mających na celu udostępnienie przez tę osobę działki w sposób dobrowolny. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.  

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wystąpiły przesłanki do wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części przedmiotowej nieruchomości.

            Stosownie do przepisu art. 124 ust. 4 i 6 ugn, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi przysługuje wówczas odszkodowanie, które powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód, a jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora. Właściciel jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonywania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej.

            Przed wydaniem niniejszej decyzji, strony zostały powiadomione o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, stosownie do art. 10 Kpa. Uwag, ani wniosków w wyznaczonym terminie nie zgłoszono.

            Stosownie do art. 118a ust. 2 ugn niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Mając na uwadze nieuregulowany stan prawny nieruchomości oraz to, że planowane zadanie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 2 ugn, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego (w dwóch egzemplarzach), za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.

 

Otrzymują:

1. Pan Paweł Kowalczyk

- pełnomocnik inwestora:

   PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie

   adres do korespondencji:

   AZAKO Andrzej Zalega

   26-300 Opoczno, ul. Westerplatte 45

2. Wójt Gminy Kowiesy

    celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni

    (ze zwrotnym podaniem informacji o terminie wywieszenia)

3. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

    -wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni

    -opublikowanie na stronie BIP

4. a/a

Dołączone pliki:
Dokumentdecyzja GGN.6852.8.2019.pdf (2333KB)
Ilość odwiedzin49
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-09-13 00:00
Data ukazania się2019-09-13 00:00
Ostatnia zmiana2019-09-13 12:57
Data przeniesienia do archiwum2019-10-13 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...