http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Podinspektor ds. administracji architektoniczno- budowlanej I w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

 

 

STAROSTA SKIERNIEWICKI

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. administracji architektoniczno- budowlanej I

w Wydziale Architektury i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

c)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     nieposzlakowana opinia,

e)      wykształcenie wyższe lub średnie,

f)       przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany, przy wykształceniu średnim wymagany minimum 3-letni staż pracy,

g)      posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

h)      znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Starostwa i Wydziału Architektury i Budownictwa,

i)        znajomość zadań wykonywanych na stanowisku,

j)        odpowiedzialność, rzetelność, sumienność,

k)      znajomość następujących aktów prawnych:

·         ustawy o samorządzie powiatowym, 

·         ustawy Prawo budowlane,

·         kodeksu postępowania administracyjnego.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

1.    Wykształcenie wyższe o kierunku: Architektura, Budownictwo, Prawo, Administracja lub Gospodarka Przestrzenna.

2.     Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

3.    Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office.

 

3.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

1.Realizacja zadań i obowiązków wynikających z Kontroli Zarządczej oraz uczestnictwo w identyfikacji i analizie ryzyka.

2. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych     z

    wyjątkiem: przyjmowanie zgłoszeń budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                    o wydajności do 7,50m³na dobę oraz budowy zbiorników bezodpływowych na     nieczystości ciekłe do 10m³;

   a) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień związanych z            przyjmowanymi zgłoszeniami należących do kompetencji Starosty.

3.Prowadzenie spraw należących do właściwości organu administracji architektoniczno-    budowlanej określonych w ustawie Prawo budowlane i nie zastrzeżonych do właściwości      innych organów z terenu gminy Bolimów i Słupia  a w szczególności:

1)  Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego;

2)  Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części należących do kompetencji Starosty;

3)  Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budowy wolnostojących parterowych budynków      stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m 2  oraz sieci elektroenergetycznych obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

4)  Opracowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;

5)  Opracowywanie projektów decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych;

6)  Opracowywanie projektów decyzji o zezwoleniu na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych;

7)  Opracowywanie wniosków do właściwego organu o udzielenie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od obowiązujących warunków techniczno-budowlanych;

8)  Opracowywanie postanowień i innych decyzji związanych z prowadzonymi  sprawami;

9)  Wydawanie dzienników budów;

10)  Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje   techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;

11)  Prowadzenie elektronicznego rejestru  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy i przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do niego danych;

12)  Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego  kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, 

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego  (wraz tym projektem),decyzji                        o pozwoleniu na rozbiórkę i zezwoleń na realizacje inwestycji drogowej, zgłoszeń budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budowy  wolnostojących  parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m 2  oraz sieci elektroenergetycznych obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz innych decyzji, postanowień wynikających z przepisów prawa  budowlanego oraz pozostałych zgłoszeń;

13)  Prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy prawo budowlane                            i niezastrzeżonych do właściwości innych organów;

14)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału

 

4.  Warunki pracy :

1.        Zatrudnienie: umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością jej przedłużenia.

2.        Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 6.

3.                     Praca przy komputerze.

4.                     W budynku brak wind i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

   5. Wymagane dokumenty:

 

a)  list motywacyjny,

b)  własnoręcznie   podpisany   kwestionariusz   osobowy   dla   osoby   ubiegającej   się 

     o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego  w Skierniewicach),

c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego  w Skierniewicach),

d) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie- świadectwo      ukończenia szkoły średniej dla wykształcenia średniego i/lub dyplom ukończenia studiów     wyższych dla wykształcenia wyższego,

  e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż      pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie wskazujące datę jego      rozpoczęcia,

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego  w Skierniewicach)*,

  g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( np.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach),

  h) kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dot. kandydatów, którzy     zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia     21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1282),

 

*złożenie oświadczenia jest dobrowolne

 

Inne informacje:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) informuję, iż w miesiącu wrześniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zamkniętej kopercie) w Punkcie Obsługi Interesantów lub wysłać pocztą na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

z dopiskiem

Dotyczy naboru na stanowisko:

Podinspektor ds. administracji architektoniczno- budowlanej I

w terminie do dnia 22.11.2019r.

(decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa).

 

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach bip.powiat-skierniewice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 6.

STAROSTA

        Mirosław Belina

 

 

Klauzula informacyjna

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mirosław Belina – Starosta Skierniewicki, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6, 96-100 Skierniewice, z którym można skontaktować się poprzez adres email: starosta@powiat-skierniewice.pl. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@bodo24.pl.

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osoby której dane dotyczą oraz na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych określonych w kwestionariuszu osobowym jest dobrowolne jednak niezbędne w celu przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego. Podane dane osobowe mogą być ujawniane jedynie uprawnionym odbiorcą.

Pozyskane w procesie rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą:

·          w przypadku zatrudnionych kandydatów przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu, zgodnie z Kodeksem Pracy art. 94 ust. 9b);

·          w przypadku 5 najlepszych kandydatów przez 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zgodnie z udzieloną zgodą;

·          w przypadku niezakwalifikowanych kandydatów, do zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

W uzasadnionych przypadkach, osobą fizycznym, których dane przetwarza administrator przysługuje prawo dostępu, prawo do sprostowania i do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu i do usunięcia danych, prawo do przenoszenia do cofnięcia zgody i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ilość odwiedzin111
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęRenata Pytlos
Data utworzenia2019-11-08 00:00
Data ukazania się2019-11-08 00:00
Ostatnia zmiana2019-11-08 10:57
Data przeniesienia do archiwum2019-11-23 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...