http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
STAROSTA SKIERNIEWICKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszy referent ds. prowadzenia archiwum zakładowego w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym
 

STAROSTA SKIERNIEWICKI

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Młodszy referent ds. prowadzenia archiwum zakładowego

w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     nieposzlakowana opinia,

e)      wykształcenie średnie,

f)       posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

g)      znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Starostwa i Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego,

h)      znajomość zadań wykonywanych na stanowisku,

i)        odpowiedzialność, rzetelność sumienność,

j)        znajomość następujących aktów prawnych:

- ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2019 r. poz. 511,   z późn. zm./,

- ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i   archiwach   /Dz.U.2019 poz. 553 z późn. zm./,

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji   kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie   organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz.U. nr 14, poz. 67 ze   sprost./,

 

2.  Wymagania dodatkowe:

1.    Wykształcenie wyższe

2.    Ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny

3.    Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office.

 

3.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

1)       Realizacja zadań i obowiązków wynikających z Kontroli Zarządczej oraz        uczestnictwo w identyfikacji i analizie ryzyka.

2)     Prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa.

3)     Pełnienie funkcji Koordynatora czynności kancelaryjnych  do zadań, którego należy     bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w     Starostwie Powiatowym w Skierniewicach, w szczególności w zakresie doboru klas      z wykazu akt do załatwianych spraw i właściwego zakładania spraw i prowadzenia    akt spraw.

4)     Przyjmowanie dokumentacji do archiwum z poszczególnych wydziałów Starostwa.

5)     Dokonywanie właściwego rozmieszczania akt w pomieszczeniach i na regałach.

6)     Przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej        ewidencji.

7)    Dokonywanie właściwej konserwacji akt.

8)    Prowadzenie elektronicznej archiwizacji dokumentów (obsługa Systemu ArchSys)

9)    Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz        porządkowanie dokumentacji znajdującej się w zbiorach archiwum.

10) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.

11) Przygotowanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne       (kat A) do właściwego archiwum państwowego.

12) Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej według kategorii i udział w        komisyjnym jej brakowaniu.

13) Sporządzanie sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.

       14) Zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa  oraz  w BIP  informacji publicznej               wynikającej z działalności, Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty.

15) Obsługa sprzętu nagłaśniającego w Starostwie.

16) Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty Skierniewickiego.

17) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Sekretarza Powiatu.

 

4.  Warunki pracy :

1.        Zatrudnienie: umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością jej przedłużenia.

2.        Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 oraz  Kaczyńskiego 9.

3.        Podstawowy system czasu pracy- czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

4.        Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

5.                     W budynku brak wind i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

   5. Wymagane dokumenty:

 

a)  list motywacyjny,

b) własnoręcznie   podpisany   kwestionariusz   osobowy   dla   osoby   ubiegającej   się 

     o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego  w Skierniewicach),

c) oświadczenia:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz    innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów    prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium    Rzeczpospolitej Polskiej,

-  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z    pełni praw publicznych,

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe,

-  oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii

  (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego                                      w Skierniewicach),

d) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie- świadectwo       ukończenia szkoły średniej dla wykształcenia średniego i/lub dyplom ukończenia studiów     wyższych dla wykształcenia wyższego,

e) kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dot. kandydatów, którzy      zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia      21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1282),

f)  dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dot. kandydatów nie posiadających obywatelska polskiego):

     - certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka         polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez         Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

     -  dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku         polskim,

     -   świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

     -   świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego          wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

Inne dodatkowe dokumenty:

a)      zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach związanych zakresem wykonywanych obowiązków na w/w stanowisku pracy),

b)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy  z osobą wyłonioną w drodze naboru* (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego  w Skierniewicach)*,

 

*złożenie oświadczenia jest dobrowolne.

Oferta kandydata może zawierać- CV

 

Inne informacje:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) informuję, iż w miesiącu październiku 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zamkniętej kopercie) w Punkcie Obsługi Interesantów lub wysłać pocztą na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

z dopiskiem

Dotyczy naboru na stanowisko:

Młodszy referent ds. prowadzenia archiwum zakładowego

w terminie do dnia 18.12.2019r.

(decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa).

 

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach bip.powiat-skierniewice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 6.

 

Nabór jest realizowany zgodnie z „Regulaminem naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 Starosty Skierniewickiego z dnia 24 czerwca 2015r. z późn. zm.

 

STAROSTA

          Mirosław Belina

 

Klauzula informacyjna

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mirosław Belina – Starosta Skierniewicki, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6, 96-100 Skierniewice, z którym można skontaktować się poprzez adres email: starosta@powiat-skierniewice.pl. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@bodo24.pl.

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osoby której dane dotyczą oraz na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych określonych w kwestionariuszu osobowym jest dobrowolne jednak niezbędne w celu przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego. Podane dane osobowe mogą być ujawniane jedynie uprawnionym odbiorcą.

Pozyskane w procesie rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą:

·          w przypadku zatrudnionych kandydatów przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu, zgodnie z Kodeksem Pracy art. 94 ust. 9b);

·          w przypadku 5 najlepszych kandydatów przez 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zgodnie z udzieloną zgodą;

·          w przypadku niezakwalifikowanych kandydatów, do zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

W uzasadnionych przypadkach, osobom fizycznym, których dane przetwarza administrator przysługuje prawo dostępu, prawo do sprostowania i do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu i do usunięcia danych, prawo do przenoszenia do cofnięcia zgody i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Ilość odwiedzin206
Osoba wprowadzającaMariola Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za informacjęMariola Krawczyk
Data utworzenia2019-12-04 00:00
Data ukazania się2019-12-04 00:00
Ostatnia zmiana2019-12-04 14:00
Data przeniesienia do archiwum2019-12-19 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...