EUROBUD

ul. Rybickiego 8/313; 96-100 Skierniewice

 

KOSZTORYS INWESTORSKI

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Przebudowa dróg powiatowych nr 5103E i 1318E relacji Dąbrowice - Dębowa Góra

ADRES INWESTYCJI

:

Dąbrowice ,Dębowa Góra

INWESTOR

:

Powiat Skierniewice

ADRES INWESTORA

:

ul. konstytucji 3 Maja 6; 96-100 Skierniewice

BRANŻA

:

Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

Artur Kowalski

DATA OPRACOWANIA

:

maj; 2008

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

:

Podatek VAT

:

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

Słownie:

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania maj; 2008

 

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Przebudowa Dróg powiatowych nr 5103E i 1318E

1

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1318E ODCINEK RELACJI DĄBROICE-DĘBOWA GÓRA

1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzaków

1 d.1.1

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

km

 

 

 

 

1.932

km

1.932

 

 

 

 

 

RAZEM

1.932

2 d.1.1

KNNR 1 0103-01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

3 d.1.1

KNNR 1 0104-01

Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

3' d.1.1

KNNR 1 0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.

mp

 

 

 

 

11

mp

11.000

 

 

 

 

 

RAZEM

11.000

4 d.1.1

KNNR 1 0107-04

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc Krotność = 10

mp

 

 

 

 

11

mp

11.000

 

 

 

 

 

RAZEM

11.000

5 d.1.1

KNNR 1 0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.

mp

 

 

 

 

15

mp

15.000

 

 

 

 

 

RAZEM

15.000

6 d.1.1

KNNR 1 0107-05

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi Krotność = 10

mp

 

 

 

 

22

mp

22.000

 

 

 

 

 

RAZEM

22.000

7 d.1.1

KNNR 1 0107-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2km.

mp

 

 

 

 

16

mp

16.000

 

 

 

 

 

RAZEM

16.000

8 d.1.1

KNNR 1 0107-05

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi Krotność = 10

mp

 

 

 

 

16

mp

16.000

 

 

 

 

 

RAZEM

16.000

9 d.1.1

KNR AT-03 0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

 

 

 

 

5313

m2

5313.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5313.000

10 d.1.1

KNR 2-31 0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm

m

 

 

 

 

11

m

11.000

 

 

 

 

 

RAZEM

11.000

11 d.1.1

KNR 2-31 0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm

m

 

 

 

 

12

m

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

1.2

ROBOTY DROGOWE POSZERZENIE DROGI i NA ODCINKU PODLEGAJĄCYM ROZBIÓRCE

12 d.1.2

KNNR 1 0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 

 

 

 

1279.18

m3

1279.180

 

 

 

 

 

RAZEM

1279.180

13 d.1.2

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10

m3

 

 

 

 

1279.18

m3

1279.180

 

 

 

 

 

RAZEM

1279.180

14 d.1.2

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 

 

 

 

2639.27

m2

2639.270

 

 

 

 

 

RAZEM

2639.270

15 d.1.2

KNNR 6 0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm

m2

 

 

 

 

2639.27

m2

2639.270

 

 

 

 

 

RAZEM

2639.270

16 d.1.2

KNNR 6 0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm

m2

 

 

 

 

2639.27

m2

2639.270

 

 

 

 

 

RAZEM

2639.270

17 d.1.2

KNNR 6 0110-03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm

m2

 

 

 

 

2639.27

m2

2639.270

 

 

 

 

 

RAZEM

2639.270

18 d.1.2

KNR AT-04 0101-0

Warstwa wzmacniająca z syntetycznej siatki zbrojeniowej o sztywnych węzłach, zespolonej z włókniną, o wytrzymałości siatki na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) większej niż 20 kN/m (na połączeniu drogi i poszerzenia)

m2

 

 

 

 

3864.00

m2

3864.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3864.000

1.3

ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA

19 d.1.3

KNNR 6 0308-01

Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2

 

 

 

 

2639.27

m2

2639.270

 

 

 

 

 

RAZEM

2639.270

20 d.1.3

KSNR 6 1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

m2

 

 

 

 

10644.75

m2

10644.750

 

 

 

 

 

RAZEM

10644.750

21 d.1.3

KNNR 6 1005-07

Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącejj z betonu asfaltowego

m2

 

 

 

 

10644.75

m2

10644.750

 

 

 

 

 

RAZEM

10644.750

22 d.1.3

KNNR 6 0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2

 

 

 

 

10644.75

m2

10644.750

 

 

 

 

 

RAZEM

10644.750

23 d.1.3

KNNR 6 1005-07

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

m2

 

 

 

 

10644.75

m2

10644.750

 

 

 

 

 

RAZEM

10644.750

24 d.1.3

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

 

 

 

 

10644.75

m2

10644.750

 

 

 

 

 

RAZEM

10644.750

1.4

CHODNIKI

25 d.1.4

KNNR 6 0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna koryta) wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika

m2

 

 

 

 

1745.93

m2

1745.930

 

 

 

 

 

RAZEM

1745.930

26 d.1.4

KNNR 6 0106-03

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm

m2

 

 

 

 

1745.93

m2

1745.930

 

 

 

 

 

RAZEM

1745.930

27 d.1.4

KNR 2-31 0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm typ HOLLAND na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm

m2

 

 

 

 

1745.93

m2

1745.930

 

 

 

 

 

RAZEM

1745.930

28 d.1.4

KNR 2-31 0401-02

Rowki pod obrzeża o wym. 22x40 cm w gruncie kat.III-IV

m

 

 

 

 

770.64

m

770.640

 

 

 

 

 

RAZEM

770.640

29 d.1.4

KNNR 1 0202-02

Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 

 

 

 

74.59

m3

74.590

 

 

 

 

 

RAZEM

74.590

30 d.1.4

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10

m3

 

 

 

 

74.59

m3

74.590

 

 

 

 

 

RAZEM

74.590

31 d.1.4

KNR 2-31 0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m

 

 

 

 

913.14

m

913.140

 

 

 

 

 

RAZEM

913.140

32 d.1.4

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem

m3

 

 

 

 

53.97

m3

53.970

 

 

 

 

 

RAZEM

53.970

33 d.1.4

KNR 2-31 0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej

m

 

 

 

 

770.64

m

770.640

 

 

 

 

 

RAZEM

770.640

1.5

ZJAZDY DO POSESJI

34 d.1.5

KNR 2-31 0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 35x40 cm w gruncie kat.III-IV

m

 

 

 

 

646

m

646.000

 

 

 

 

 

RAZEM

646.000

35 d.1.5

KNNR 1 0202-02

Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 

 

 

 

90.44

m3

90.440

 

 

 

 

 

RAZEM

90.440

36 d.1.5

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10

m3

 

 

 

 

90.44

m3

90.440

 

 

 

 

 

RAZEM

90.440

37 d.1.5

KNR 2-31 0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła

m3

 

 

 

 

32.3

m3

32.300

 

 

 

 

 

RAZEM

32.300

38 d.1.5

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3

 

 

 

 

80.25

m3

80.250

 

 

 

 

 

RAZEM

80.250

39 d.1.5

KNR 2-31 0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

m

 

 

 

 

646

m

646.000

 

 

 

 

 

RAZEM

646.000

40 d.1.5

KNNR 6 0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna koryta) wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV

m2

 

 

 

 

1445.68

m2

1445.680

 

 

 

 

 

RAZEM

1445.680

41 d.1.5

KNNR 6 0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm

m2

 

 

 

 

1445.68

m2

1445.680

 

 

 

 

 

RAZEM

1445.680

42 d.1.5

KNNR 6 0113-01

Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm

m2

 

 

 

 

1445.68

m2

1445.680

 

 

 

 

 

RAZEM

1445.680

43 d.1.5

KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm

m2

 

 

 

 

1445.68

m2

1445.680

 

 

 

 

 

RAZEM

1445.680

44 d.1.5

KNR 2-31 0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa

m3

 

 

 

 

24.6

m3

24.600

 

 

 

 

 

RAZEM

24.600

45 d.1.5

KNR 2-31 0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm

m

 

 

 

 

41

m

41.000

 

 

 

 

 

RAZEM

41.000

46 d.1.5

KNR 2-31 0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm

ściank.

 

 

 

 

82

ściank.

82.000

 

 

 

 

 

RAZEM

82.000

1.6

PRZEPUSTY

47 d.1.6

KNR 2-31 0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa

m3

 

 

 

 

12.25

m3

12.250

 

 

 

 

 

RAZEM

12.250

48 d.1.6

KNR 2-31 0605-08

Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 60 cm

m

 

 

 

 

49

m

49.000

 

 

 

 

 

RAZEM

49.000

49 d.1.6

KNR 2-31 0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm

ściank.

 

 

 

 

8

ściank.

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

1.7

ODTWORZENIE ROWÓW

50 d.1.7

KNR 2-01 0506-01

Plantowanie skarp i dna rowu wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III

m2

 

 

 

 

4636.8

m2

4636.800

 

 

 

 

 

RAZEM

4636.800

51 d.1.7

KNNR 1 0214-01

Zasypanie rowów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

 

 

 

 

772.8

m3

772.800

 

 

 

 

 

RAZEM

772.800

52 d.1.7

KNR 2-01 0209-01

Odtworzenie rowów wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1 km

m3

 

 

 

 

1004.64

m3

1004.640

 

 

 

 

 

RAZEM

1004.640

53 d.1.7

KNR 2-01 0214-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 10

m3

 

 

 

 

1004.64

m3

1004.640

 

 

 

 

 

RAZEM

1004.640

54 d.1.7

KSNR 6 0202-01

Pobocze z pospółki o gr 10 cm

m2

 

 

 

 

1268.20

m2

1268.200

 

 

 

 

 

RAZEM

1268.200

1.8

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

55 d.1.8

KNNR 1 0301-02

Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (16szt x 0,063 m3)

m3

 

 

 

 

1.00

m3

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

56 d.1.8

KNNR 2 0106-0_

Betonowanie stóp z chudego betonu kl. B7-9 pod słupki znaków (bez deskowania) 16szt x 0,063 m3

m3

 

 

 

 

1.00

m3

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

57 d.1.8

KNNR 6 0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych

szt.

 

 

 

 

16

szt.

16.000

 

 

 

 

 

RAZEM

16.000

58 d.1.8

KNNR 6 0702-0_

Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 z materiałów odblaskowych, z podwójnie giętymi krawędziami lub obręczami wzmacniającymi krawędzie ( A-1 - 1 szt, A-2 - 1 szt, A-7 - 2 szt., A-17 - 2 szt., B-20 - 1 szt. , B-33 - 2 szt., B-34 - 1 szt., C-13 - 2 szt., C-13a - 2 szt., D-42 - 2 szt., D-43 - 2szt., E-4 - 1 szt. E-17a - 2 szt., E-18a - 2 szt., T-1- 1 szt.)

szt.

 

 

 

 

24

szt.

24.000

 

 

 

 

 

RAZEM

24.000

59 d.1.8

KNNR 6 0705-0_

Oznakowanie poziome jezdni farbą ASP z dodatkiem elementów odblaskowych - P-1b, P-1e, P-2b, P-4, P-7a, P-7b,,P-12, P-13, P-16, P-23.

m2

 

 

 

 

613.24

m2

613.240

 

 

 

 

 

RAZEM

613.240

1.9

ROBOTY DROGOWE POSZERZENIE DROGI i NA ODCINKU PODLEGAJĄCYM ROZBIÓRCE

60 d.1.9

KNNR 1 0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 

 

 

 

732.11

m3

732.110

 

 

 

 

 

RAZEM

732.110

61 d.1.9

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10

m3

 

 

 

 

732.11

m3

732.110

 

 

 

 

 

RAZEM

732.110

62 d.1.9

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 

 

 

 

1830.28

m2

1830.280

 

 

 

 

 

RAZEM

1830.280

63 d.1.9

KNNR 6 0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm

m2

 

 

 

 

1830.28

m2

1830.280

 

 

 

 

 

RAZEM

1830.280

64 d.1.9

KNNR 6 0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm

m2

 

 

 

 

1830.28

m2

1830.280

 

 

 

 

 

RAZEM

1830.280

65 d.1.9

KNNR 6 0110-03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm

m2

 

 

 

 

1830.28

m2

1830.280

 

 

 

 

 

RAZEM

1830.280

1.10

ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA

66 d.1.10

KNNR 6 0308-01

Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2

 

 

 

 

1830.28

m2

1830.280

 

 

 

 

 

RAZEM

1830.280

67 d.1.10

KSNR 6 1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

m2

 

 

 

 

1830.28

m2

1830.280

 

 

 

 

 

RAZEM

1830.280

68 d.1.10

KNNR 6 1005-07

Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącejj z betonu asfaltowego

m2

 

 

 

 

1830.28

m2

1830.280

 

 

 

 

 

RAZEM

1830.280

69 d.1.10

KNNR 6 0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2

 

 

 

 

1830.28

m2

1830.280

 

 

 

 

 

RAZEM

1830.280

70 d.1.10

KNNR 6 1005-07

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

m2

 

 

 

 

1830.28

m2

1830.280

 

 

 

 

 

RAZEM

1830.280

71 d.1.10

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

 

 

 

 

1830.28

m2

1830.280

 

 

 

 

 

RAZEM

1830.280

1.11

WYMIANA NAWIERZCHNI ZATOKI PARKINGOWEJ

72 d.1.11

KNR 2-31 0801-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm

m2

 

 

 

 

166.63

m2

166.630

 

 

 

 

 

RAZEM

166.630

73 d.1.11

KNR 2-31 0815-03

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych grub. 7 cm na podsypce piaskowej

m2

 

 

 

 

20.00

m2

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

74 d.1.11

KNR 4-01 0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10

m3

 

 

 

 

30.00

m3

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

75 d.1.11

KNR 2-31 0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła

m3

 

 

 

 

3.40

m3

3.400

 

 

 

 

 

RAZEM

3.400

76 d.1.11

KNR 2-31 0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

m

 

 

 

 

57.10

m

57.100

 

 

 

 

 

RAZEM

57.100

77 d.1.11

KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm

m2

 

 

 

 

186.63

m2

186.630

 

 

 

 

 

RAZEM

186.630

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

Przebudowa Dróg powiatowych nr 5103E i 1318E

1

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1318E ODCINEK RELACJI DĄBROICE-DĘBOWA GÓRA

1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzaków

1 d.1.1

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. obmiar = 1.932km

km

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 56r-g/km

r-g

108.1920

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Słupki drew.igl. fi 7-11 cm 0.11m3/km

m3

0.2125

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

3*

 

samochód dostawczy 1.5m-g/km

m-g

2.8980

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

2 d.1.1

KNNR 1 0103-01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm obmiar = 2szt.

szt.

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.57r-g/szt.

r-g

1.1400

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM 0.06m-g/szt.

m-g

0.1200

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

3 d.1.1

KNNR 1 0104-01

Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności obmiar = 2szt.

szt.

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.042r-g/szt.

r-g

0.0840

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

koparka 0.60 m3 0.064m-g/szt.

m-g

0.1280

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

3' d.1.1

KNNR 1 0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. obmiar = 11mp

mp

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 1.03r-g/mp

r-g

11.3300

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.325m-g/mp

m-g

3.5750

 

 

 

 

3*

 

przyczepa dłużycowa 0.325m-g/mp

m-g

3.5750

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

4 d.1.1

KNNR 1 0107-04

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc Krotność = 10 obmiar = 11mp

mp

 

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

1*

 

ciągnik kołowy 0.048*10=0.48m-g/mp

m-g

5.2800

 

 

 

 

2*

 

przyczepa dłużycowa 0.048*10=0.48m-g/mp

m-g

5.2800

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

5 d.1.1

KNNR 1 0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. obmiar = 15mp

mp

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.974r-g/mp

r-g

14.6100

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.4m-g/mp

m-g

6.0000

 

 

 

 

3*

 

przyczepa skrzyniowa 0.8m-g/mp

m-g

12.0000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

6 d.1.1

KNNR 1 0107-05

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi Krotność = 10 obmiar = 22mp

mp

 

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

1*

 

ciągnik kołowy 0.039*10=0.39m-g/mp

m-g

8.5800

 

 

 

 

2*

 

przyczepa skrzyniowa 0.078*10=0.78m-g/mp

m-g

17.1600

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

7 d.1.1

KNNR 1 0107-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2km. obmiar = 16mp

mp

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.496r-g/mp

r-g

7.9360

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.276m-g/mp

m-g

4.4160

 

 

 

 

3*

 

przyczepa skrzyniowa 0.552m-g/mp

m-g

8.8320

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

8 d.1.1

KNNR 1 0107-05

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi Krotność = 10 obmiar = 16mp

mp

 

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

1*

 

ciągnik kołowy 0.039*10=0.39m-g/mp

m-g

6.2400

 

 

 

 

2*

 

przyczepa skrzyniowa 0.078*10=0.78m-g/mp

m-g

12.4800

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

9 d.1.1

KNR AT-03 0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km obmiar = 5313m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.04r-g/m2

r-g

212.5200

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

samochód samowyładowczy 10-15 t 0.035m-g/m2

m-g

185.9550

 

 

 

 

3*

 

Frezarka drog.WIRTGEN W 500(1) 0.012m-g/m2

m-g

63.7560

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

10 d.1.1

KNR 2-31 0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm obmiar = 11m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 2.57r-g/m

r-g

28.2700

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

żuraw samochodowy 4 t 0.13m-g/m

m-g

1.4300

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

11 d.1.1

KNR 2-31 0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm obmiar = 12m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 2.57r-g/m

r-g

30.8400

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

żuraw samochodowy 4 t 0.13m-g/m

m-g

1.5600

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzaków

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

1.2

ROBOTY DROGOWE POSZERZENIE DROGI i NA ODCINKU PODLEGAJĄCYM ROZBIÓRCE

12 d.1.2

KNNR 1 0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. obmiar = 1279.18m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.1r-g/m3

r-g

127.9180

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

koparka 1.20 m3 0.0286m-g/m3

m-g

36.5845

 

 

 

 

3*

 

samochód samowyładowczy 15-20 t 0.0858m-g/m3

m-g

109.7536

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

13 d.1.2

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 obmiar = 1279.18m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

1*

 

samochód samowyładowczy 10-15 t 0.016*10=0.16m-g/m3

m-g

204.6688

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

14 d.1.2

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obmiar = 2639.27m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0022r-g/m2

r-g

5.8064

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

woda 0.0046m3/m2

m3

12.1406

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0041m-g/m2

m-g

10.8210

 

 

 

 

5*

 

walec wibracyjny samojezdny 0.0041m-g/m2

m-g

10.8210

 

 

 

 

6*

 

spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0.004m-g/m2

m-g

10.5571

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

15 d.1.2

KNNR 6 0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm obmiar = 2639.27m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.116r-g/m2

r-g

306.1553

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

piasek 0.246m3/m2

m3

649.2604

 

 

 

 

3*

 

woda 0.01m3/m2

m3

26.3927

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.0082m-g/m2

m-g

21.6420

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

16 d.1.2

KNNR 6 0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm obmiar = 2639.27m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.031r-g/m2

r-g

81.8174

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

tłuczeń kamienny 0.424t/m2

t

1119.0505

 

 

 

 

3*

 

woda 0.02m3/m2

m3

52.7854

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0037m-g/m2

m-g

9.7653

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny 0.0452m-g/m2

m-g

119.2950

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

17 d.1.2

KNNR 6 0110-03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm obmiar = 2639.27m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.06r-g/m2

r-g

158.3562

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II 0/25 mm podbudowa 0.195t/m2

t

514.6577

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.011m-g/m2

m-g

29.0320

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.011m-g/m2

m-g

29.0320

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny ogumiony 0.011m-g/m2

m-g

29.0320

 

 

 

 

7*

 

Samochód samowyład.5-10t (1) 0.0478m-g/m2

m-g

126.1571

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

18 d.1.2

KNR AT-04 0101-0

Warstwa wzmacniająca z syntetycznej siatki zbrojeniowej o sztywnych węzłach, zespolonej z włókniną, o wytrzymałości siatki na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) większej niż 20 kN/m (na połączeniu drogi i poszerzenia) obmiar = 3864.00m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0175r-g/m2

r-g

67.6200

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

syntetyczna siatka zbrojeniowa o sztywnych węzłach' 1.038m2/m2

m2

4010.8320

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

Samochód skrzyn.5-10t (1) 0.0044m-g/m2

m-g

17.0016

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

ROBOTY DROGOWE POSZERZENIE DROGI i NA ODCINKU PODLEGAJĄCYM ROZBIÓRCE

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

1.3

ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA

19 d.1.3

KNNR 6 0308-01

Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) obmiar = 2639.27m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0312r-g/m2

r-g

82.3452

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II 0/25 mm podbudowa 0.0995t/m2

t

262.6074

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0068m-g/m2

m-g

17.9470

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.0068m-g/m2

m-g

17.9470

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny ogumiony 0.0068m-g/m2

m-g

17.9470

 

 

 

 

7*

 

Samochód samowyład.5-10t (1) 0.0239m-g/m2

m-g

63.0786

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

20 d.1.3

KSNR 6 1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych obmiar = 10644.75m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0058r-g/m2

r-g

61.7396

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

woda 0.008m3/m2

m3

85.1580

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

szczotka mechaniczna (bez ciągnika) 0.0017m-g/m2

m-g

18.0961

 

 

 

 

5*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0017m-g/m2

m-g

18.0961

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

21 d.1.3

KNNR 6 1005-07

Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącejj z betonu asfaltowego obmiar = 10644.75m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0076r-g/m2

r-g

80.9001

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Emulsja asfalt.drog. 0.51kg/m2

kg

5428.8225

 

 

 

 

3*

 

olej (paliwo technologiczne) 0.018dm3/m2

dm3

191.6055

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 0.0122m-g/m2

m-g

129.8660

 

 

 

 

6*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0122m-g/m2

m-g

129.8660

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

22 d.1.3

KNNR 6 0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) obmiar = 10644.75m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0312r-g/m2

r-g

332.1162

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II 0/25 mm podbudowa 0.0995t/m2

t

1059.1526

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0068m-g/m2

m-g

72.3843

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.0068m-g/m2

m-g

72.3843

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny ogumiony 0.0068m-g/m2

m-g

72.3843

 

 

 

 

7*

 

samochód samowyładowczy 5-10 t 0.0171m-g/m2

m-g

182.0252

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

23 d.1.3

KNNR 6 1005-07

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego obmiar = 10644.75m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0076r-g/m2

r-g

80.9001

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Emulsja asfalt.drog. 0.51kg/m2

kg

5428.8225

 

 

 

 

3*

 

olej (paliwo technologiczne) 0.018dm3/m2

dm3

191.6055

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 0.0122m-g/m2

m-g

129.8660

 

 

 

 

6*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0122m-g/m2

m-g

129.8660

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

24 d.1.3

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) obmiar = 10644.75m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0399r-g/m2

r-g

424.7255

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

mieszanka mineralno-asfaltowa standard I 0/12,8 mm 0.102t/m2

t

1085.7645

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0075m-g/m2

m-g

79.8356

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.0075m-g/m2

m-g

79.8356

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny ogumiony 0.0075m-g/m2

m-g

79.8356

 

 

 

 

7*

 

samochód samowyładowczy 5-10 t 0.018m-g/m2

m-g

191.6055

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

1.4

CHODNIKI

25 d.1.4

KNNR 6 0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna koryta) wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika obmiar = 1745.93m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.145r-g/m2

r-g

253.1599

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

woda 0.005m3/m2

m3

8.7297

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t 0.004m-g/m2

m-g

6.9837

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

26 d.1.4

KNNR 6 0106-03

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm obmiar = 1745.93m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.084r-g/m2

r-g

146.6581

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

piasek 0.185m3/m2

m3

322.9971

 

 

 

 

3*

 

woda 0.0122m3/m2

m3

21.3003

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

27 d.1.4

KNR 2-31 0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm typ HOLLAND na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm obmiar = 1745.93m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 1.2342r-g/m2

r-g

2154.8268

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

kostka brukowa 6 cm szara 1.025m2/m2

m2

1789.5783

 

 

 

 

3*

 

piasek 0.0788m3/m2

m3

137.5793

 

 

 

 

4*

 

cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0.0117t/m2

t

20.4274

 

 

 

 

5*

 

woda 0.026m3/m2

m3

45.3942

 

 

 

 

6*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

7*

 

wibrator powierzchniowy 0.13m-g/m2

m-g

226.9709

 

 

 

 

8*

 

piła do cięcia kostki 0.025m-g/m2

m-g

43.6483

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

28 d.1.4

KNR 2-31 0401-02

Rowki pod obrzeża o wym. 22x40 cm w gruncie kat.III-IV obmiar = 770.64m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.1489*2.2=0.32758r-g/m

r-g

252.4463

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

29 d.1.4

KNNR 1 0202-02

Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. obmiar = 74.59m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.218r-g/m3

r-g

16.2606

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

koparka 0.15 m3 0.104m-g/m3

m-g

7.7574

 

 

 

 

3*

 

Samochód samowyład.10-15t (1) 0.312m-g/m3

m-g

23.2721

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

30 d.1.4

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 obmiar = 74.59m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

1*

 

Samochód samowyład.10-15t (1) 0.029*10=0.29m-g/m3

m-g

21.6311

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

31 d.1.4

KNR 2-31 0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem obmiar = 913.14m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.2404r-g/m

r-g

219.5189

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

obrzeża betonowe 30x8 cm 1.02m/m

m

931.4028

 

 

 

 

3*

 

piasek 0.006m3/m

m3

5.4788

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

32 d.1.4

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem obmiar = 53.97m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 9.02r-g/m3

r-g

486.8094

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.04m3/m3

m3

2.1588

 

 

 

 

3*

 

piasek 0.27m3/m3

m3

14.5719

 

 

 

 

4*

 

woda 0.47m3/m3

m3

25.3659

 

 

 

 

5*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

6*

 

mieszanka betonowa 1.04m3/m3

m3

56.1288

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

33 d.1.4

KNR 2-31 0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej obmiar = 770.64m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.4589r-g/m

r-g

353.6467

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm 1.02m/m

m

786.0528

 

 

 

 

3*

 

piasek 0.0132m3/m

m3

10.1724

 

 

 

 

4*

 

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0049t/m

t

3.7761

 

 

 

 

5*

 

woda 0.0043m3/m

m3

3.3138

 

 

 

 

6*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

CHODNIKI

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

1.5

ZJAZDY DO POSESJI

34 d.1.5

KNR 2-31 0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 35x40 cm w gruncie kat.III-IV obmiar = 646m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.615*0.875=0.538125r-g/m

r-g

347.6288

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

35 d.1.5

KNNR 1 0202-02

Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. obmiar = 90.44m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.218r-g/m3

r-g

19.7159

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

koparka 0.15 m3 0.104m-g/m3

m-g

9.4058

 

 

 

 

3*

 

Samochód samowyład.5-10t (1) 0.312m-g/m3

m-g

28.2173

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

36 d.1.5

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 obmiar = 90.44m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

1*

 

samochód samowyładowczy 5-10 t 0.021*10=0.21m-g/m3

m-g

18.9924

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

37 d.1.5

KNR 2-31 0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła obmiar = 32.3m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 9.88r-g/m3

r-g

319.1240

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.03m3/m3

m3

0.9690

 

 

 

 

3*

 

piasek 0.34m3/m3

m3

10.9820

 

 

 

 

4*

 

woda 0.47m3/m3

m3

15.1810

 

 

 

 

5*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

6*

 

mieszanka betonowa 1.04m3/m3

m3

33.5920

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

38 d.1.5

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem obmiar = 80.25m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 9.02r-g/m3

r-g

723.8550

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.04m3/m3

m3

3.2100

 

 

 

 

3*

 

piasek 0.27m3/m3

m3

21.6675

 

 

 

 

4*

 

woda 0.47m3/m3

m3

37.7175

 

 

 

 

5*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

6*

 

mieszanka betonowa 1.04m3/m3

m3

83.4600

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

39 d.1.5

KNR 2-31 0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej obmiar = 646m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.429r-g/m

r-g

277.1340

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm 1.02m/m

m

658.9200

 

 

 

 

3*

 

piasek 0.0127m3/m

m3

8.2042

 

 

 

 

4*

 

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0039t/m

t

2.5194

 

 

 

 

5*

 

woda 0.0042m3/m

m3

2.7132

 

 

 

 

6*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

40 d.1.5

KNNR 6 0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna koryta) wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV obmiar = 1445.68m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.145r-g/m2

r-g

209.6236

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

woda 0.005m3/m2

m3

7.2284

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t 0.004m-g/m2

m-g

5.7827

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

41 d.1.5

KNNR 6 0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm obmiar = 1445.68m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.005r-g/m2

r-g

7.2284

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

piasek 0.123m3/m2

m3

177.8186

 

 

 

 

3*

 

woda 0.0082m3/m2

m3

11.8546

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.0069m-g/m2

m-g

9.9752

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

42 d.1.5

KNNR 6 0113-01

Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm obmiar = 1445.68m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0266r-g/m2

r-g

38.4551

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

tłuczeń kamienny 0.318t/m2

t

459.7262

 

 

 

 

3*

 

woda 0.015m3/m2

m3

21.6852

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0027m-g/m2

m-g

3.9033

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny 0.0387m-g/m2

m-g

55.9478

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

43 d.1.5

KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm obmiar = 1445.68m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 1.3032r-g/m2

r-g

1884.0102

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

kostka brukowa BEHATON 8 cm szara 1.025m2/m2

m2

1481.8220

 

 

 

 

3*

 

piasek 0.0818m3/m2

m3

118.2566

 

 

 

 

4*

 

cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0.0117t/m2

t

16.9145

 

 

 

 

5*

 

woda 0.027m3/m2

m3

39.0334

 

 

 

 

6*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

7*

 

wibrator powierzchniowy 0.13m-g/m2

m-g

187.9384

 

 

 

 

8*

 

piła do cięcia kostki 0.025m-g/m2

m-g

36.1420

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

44 d.1.5

KNR 2-31 0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa obmiar = 24.6m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 22.43r-g/m3

r-g

551.7780

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.016m3/m3

m3

0.3936

 

 

 

 

3*

 

woda 0.1m3/m3

m3

2.4600

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

5*

 

mieszanka betonowa 1.05m3/m3

m3

25.8300

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

45 d.1.5

KNR 2-31 0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm obmiar = 41m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 2.3015r-g/m

r-g

94.3615

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

rury betonowe okrągłe ze stopką śr. 40 cm 1.03m/m

m

42.2300

 

 

 

 

3*

 

roztwór asfaltowy do gruntowania 0.532kg/m

kg

21.8120

 

 

 

 

4*

 

lepik asfaltowy stosowany na gorąco 2.356kg/m

kg

96.5960

 

 

 

 

5*

 

drewno opałowe 3.192kg/m

kg

130.8720

 

 

 

 

6*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

46 d.1.5

KNR 2-31 0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm obmiar = 82ściank.

ściank.

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 14.42r-g/ściank.

r-g

1182.4400

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.031m3/ściank.

m3

2.5420

 

 

 

 

3*

 

lepik asfaltowy stosowany na gorąco 5.95kg/ściank.

kg

487.9000

 

 

 

 

4*

 

woda 0.1m3/ściank.

m3

8.2000

 

 

 

 

5*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

6*

 

mieszanka betonowa 0.37m3/ściank.

m3

30.3400

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

PODSUMOWANIE

ZJAZDY DO POSESJI

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

1.6

PRZEPUSTY

47 d.1.6

KNR 2-31 0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa obmiar = 12.25m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 22.43r-g/m3

r-g

274.7675

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.016m3/m3

m3

0.1960

 

 

 

 

3*

 

woda 0.1m3/m3

m3

1.2250

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

5*

 

mieszanka betonowa 1.05m3/m3

m3

12.8625

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

48 d.1.6

KNR 2-31 0605-08

Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 60 cm obmiar = 49m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 2.8584r-g/m

r-g

140.0616

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

rury betonowe okragle ze stopką śr. 60 cm 1.03m/m

m

50.4700

 

 

 

 

3*

 

roztwór asfaltowy do gruntowania 0.8134kg/m

kg

39.8566

 

 

 

 

4*

 

lepik asfaltowy stosowany na gorąco 3.6022kg/m

kg

176.5078

 

 

 

 

5*

 

drewno opałowe 4.8804kg/m

kg

239.1396

 

 

 

 

6*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

7*

 

żuraw samochodowy 4 t 0.2299m-g/m

m-g

11.2651

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

49 d.1.6

KNR 2-31 0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm obmiar = 8ściank.

ściank.

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 27.68r-g/ściank.

r-g

221.4400

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.054m3/ściank.

m3

0.4320

 

 

 

 

3*

 

lepik asfaltowy stosowany na gorąco 13.4kg/ściank.

kg

107.2000

 

 

 

 

4*

 

woda 0.16m3/ściank.

m3

1.2800

 

 

 

 

5*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

6*

 

mieszanka betonowa 0.7m3/ściank.

m3

5.6000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

PODSUMOWANIE

PRZEPUSTY

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

1.7

ODTWORZENIE ROWÓW

50 d.1.7

KNR 2-01 0506-01

Plantowanie skarp i dna rowu wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III obmiar = 4636.8m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.174*0.955=0.16617r-g/m2

r-g

770.4971

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

51 d.1.7

KNNR 1 0214-01

Zasypanie rowów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II obmiar = 772.8m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.061r-g/m3

r-g

47.1408

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.023m-g/m3

m-g

17.7744

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

52 d.1.7

KNR 2-01 0209-01

Odtworzenie rowów wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1 km obmiar = 1004.64m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.2095r-g/m3

r-g

210.4721

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

koparka gąsienicowa 0.25 m3 0.0754m-g/m3

m-g

75.7499

 

 

 

 

3*

 

samochód samowyładowczy 5-10 t 0.1377m-g/m3

m-g

138.3389

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

53 d.1.7

KNR 2-01 0214-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 10 obmiar = 1004.64m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0042*10=0.042r-g/m3

r-g

42.1949

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

samochód samowyładowczy 5-10 t 0.0156*10=0.156m-g/m3

m-g

156.7238

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

54 d.1.7

KSNR 6 0202-01

Pobocze z pospółki o gr 10 cm obmiar = 1268.20m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0367r-g/m2

r-g

46.5429

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

pospółka 0.123m3/m2

m3

155.9886

 

 

 

 

3*

 

woda 0.01m3/m2

m3

12.6820

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.0141m-g/m2

m-g

17.8816

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

ODTWORZENIE ROWÓW

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

1.8

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

55 d.1.8

KNNR 1 0301-02

Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (16szt x 0,063 m3) obmiar = 1.00m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 2r-g/m3

r-g

2.0000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

ciągnik kołowy do 50 KM 0.41m-g/m3

m-g

0.4100

 

 

 

 

3*

 

przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t 0.82m-g/m3

m-g

0.8200

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

56 d.1.8

KNNR 2 0106-0_

Betonowanie stóp z chudego betonu kl. B7-9 pod słupki znaków (bez deskowania) 16szt x 0,063 m3 obmiar = 1.00m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 2.1r-g/m3

r-g

2.1000

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

chudy beton kl.B7-9 1.015m3/m3

m3

1.0150

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 1.5%

%

1.5000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

57 d.1.8

KNNR 6 0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych obmiar = 16szt.

szt.

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.753r-g/szt.

r-g

12.0480

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm 19.36kg/szt.

kg

309.7600

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

58 d.1.8

KNNR 6 0702-0_

Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 z materiałów odblaskowych, z podwójnie giętymi krawędziami lub obręczami wzmacniającymi krawędzie ( A-1 - 1 szt, A-2 - 1 szt, A-7 - 2 szt., A-17 - 2 szt., B-20 - 1 szt. , B-33 - 2 szt., B-34 - 1 szt., C-13 - 2 szt., C-13a - 2 szt., D-42 - 2 szt., D-43 - 2szt., E-4 - 1 szt. E-17a - 2 szt., E-18a - 2 szt., T-1- 1 szt.) obmiar = 24szt.

szt.

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 1.1r-g/szt.

r-g

26.4000

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

tablice znaków drogowych 1szt/szt.

szt

24.0000

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

59 d.1.8

KNNR 6 0705-0_

Oznakowanie poziome jezdni farbą ASP z dodatkiem elementów odblaskowych - P-1b, P-1e, P-2b, P-4, P-7a, P-7b,,P-12, P-13, P-16, P-23. obmiar = 613.24m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.189r-g/m2

r-g

115.9024

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

farba ASP 0.393dm3/m2

dm3

241.0033

 

 

 

 

3*

 

rozcieńczalnik do farby 0.126dm3/m2

dm3

77.2682

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

malowarka do znakowania dróg 0.0464m-g/m2

m-g

28.4543

 

 

 

 

6*

 

samochód dostawczy' 0.0464m-g/m2

m-g

28.4543

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

1.9

ROBOTY DROGOWE POSZERZENIE DROGI i NA ODCINKU PODLEGAJĄCYM ROZBIÓRCE

60 d.1.9

KNNR 1 0202-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. obmiar = 732.11m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.1r-g/m3

r-g

73.2110

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

koparka 1.20 m3 0.0286m-g/m3

m-g

20.9383

 

 

 

 

3*

 

samochód samowyładowczy 15-20 t 0.0858m-g/m3

m-g

62.8150

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

61 d.1.9

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 obmiar = 732.11m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

1*

 

samochód samowyładowczy 10-15 t 0.016*10=0.16m-g/m3

m-g

117.1376

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

62 d.1.9

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obmiar = 1830.28m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0022r-g/m2

r-g

4.0266

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

woda 0.0046m3/m2

m3

8.4193

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0041m-g/m2

m-g

7.5041

 

 

 

 

5*

 

walec wibracyjny samojezdny 0.0041m-g/m2

m-g

7.5041

 

 

 

 

6*

 

spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0.004m-g/m2

m-g

7.3211

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

63 d.1.9

KNNR 6 0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm obmiar = 1830.28m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.116r-g/m2

r-g

212.3125

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

piasek 0.246m3/m2

m3

450.2489

 

 

 

 

3*

 

woda 0.01m3/m2

m3

18.3028

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.0082m-g/m2

m-g

15.0083

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

64 d.1.9

KNNR 6 0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm obmiar = 1830.28m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.031r-g/m2

r-g

56.7387

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

tłuczeń kamienny 0.424t/m2

t

776.0387

 

 

 

 

3*

 

woda 0.02m3/m2

m3

36.6056

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0037m-g/m2

m-g

6.7720

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny 0.0452m-g/m2

m-g

82.7287

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

65 d.1.9

KNNR 6 0110-03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm obmiar = 1830.28m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.06r-g/m2

r-g

109.8168

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II 0/25 mm podbudowa 0.195t/m2

t

356.9046

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.011m-g/m2

m-g

20.1331

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.011m-g/m2

m-g

20.1331

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny ogumiony 0.011m-g/m2

m-g

20.1331

 

 

 

 

7*

 

Samochód samowyład.5-10t (1) 0.0478m-g/m2

m-g

87.4874

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

PODSUMOWANIE

ROBOTY DROGOWE POSZERZENIE DROGI i NA ODCINKU PODLEGAJĄCYM ROZBIÓRCE

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

1.10

ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA

66 d.1.10

KNNR 6 0308-01

Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) obmiar = 1830.28m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0312r-g/m2

r-g

57.1047

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II 0/25 mm podbudowa 0.0995t/m2

t

182.1129

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0068m-g/m2

m-g

12.4459

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.0068m-g/m2

m-g

12.4459

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny ogumiony 0.0068m-g/m2

m-g

12.4459

 

 

 

 

7*

 

Samochód samowyład.5-10t (1) 0.0239m-g/m2

m-g

43.7437

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

67 d.1.10

KSNR 6 1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych obmiar = 1830.28m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0058r-g/m2

r-g

10.6156

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

woda 0.008m3/m2

m3

14.6422

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

szczotka mechaniczna (bez ciągnika) 0.0017m-g/m2

m-g

3.1115

 

 

 

 

5*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0017m-g/m2

m-g

3.1115

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

68 d.1.10

KNNR 6 1005-07

Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącejj z betonu asfaltowego obmiar = 1830.28m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0076r-g/m2

r-g

13.9101

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Emulsja asfalt.drog. 0.51kg/m2

kg

933.4428

 

 

 

 

3*

 

olej (paliwo technologiczne) 0.018dm3/m2

dm3

32.9450

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 0.0122m-g/m2

m-g

22.3294

 

 

 

 

6*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0122m-g/m2

m-g

22.3294

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

69 d.1.10

KNNR 6 0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) obmiar = 1830.28m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0312r-g/m2

r-g

57.1047

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II 0/25 mm podbudowa 0.0995t/m2

t

182.1129

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0068m-g/m2

m-g

12.4459

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.0068m-g/m2

m-g

12.4459

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny ogumiony 0.0068m-g/m2

m-g

12.4459

 

 

 

 

7*

 

samochód samowyładowczy 5-10 t 0.0171m-g/m2

m-g

31.2978

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

70 d.1.10

KNNR 6 1005-07

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego obmiar = 1830.28m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0076r-g/m2

r-g

13.9101

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Emulsja asfalt.drog. 0.51kg/m2

kg

933.4428

 

 

 

 

3*

 

olej (paliwo technologiczne) 0.018dm3/m2

dm3

32.9450

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 0.0122m-g/m2

m-g

22.3294

 

 

 

 

6*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0122m-g/m2

m-g

22.3294

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

71 d.1.10

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) obmiar = 1830.28m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0399r-g/m2

r-g

73.0282

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

mieszanka mineralno-asfaltowa standard I 0/12,8 mm 0.102t/m2

t

186.6886

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0075m-g/m2

m-g

13.7271

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny 0.0075m-g/m2

m-g

13.7271

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny ogumiony 0.0075m-g/m2

m-g

13.7271

 

 

 

 

7*

 

samochód samowyładowczy 5-10 t 0.018m-g/m2

m-g

32.9450

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

1.11

WYMIANA NAWIERZCHNI ZATOKI PARKINGOWEJ

72 d.1.11

KNR 2-31 0801-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm obmiar = 166.63m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.6625r-g/m2

r-g

110.3924

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 0.3m-g/m2

m-g

49.9890

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

73 d.1.11

KNR 2-31 0815-03

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych grub. 7 cm na podsypce piaskowej obmiar = 20.00m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.2331r-g/m2

r-g

4.6620

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

74 d.1.11

KNR 4-01 0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 obmiar = 30.00m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

1*

 

Samochód samowyład.5-10t (1)' 0.04*10=0.4m-g/m3

m-g

12.0000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

75 d.1.11

KNR 2-31 0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła obmiar = 3.40m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 9.88r-g/m3

r-g

33.5920

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.03m3/m3

m3

0.1020

 

 

 

 

3*

 

piasek' 0.34m3/m3

m3

1.1560

 

 

 

 

4*

 

woda' 0.47m3/m3

m3

1.5980

 

 

 

 

5*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

6*

 

mieszanka betonowa' 1.04m3/m3

m3

3.5360

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

76 d.1.11

KNR 2-31 0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej obmiar = 57.10m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.429r-g/m

r-g

24.4959

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm' 1.02m/m

m

58.2420

 

 

 

 

3*

 

piasek' 0.0127m3/m

m3

0.7252

 

 

 

 

4*

 

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' 0.0039t/m

t

0.2227

 

 

 

 

5*

 

woda' 0.0042m3/m

m3

0.2398

 

 

 

 

6*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

77 d.1.11

KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm obmiar = 186.63m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 1.3032r-g/m2

r-g

243.2162

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

kostka brukowa BEHATON 8 cm szara' 1.025m2/m2

m2

191.2958

 

 

 

 

3*

 

piasek' 0.0818m3/m2

m3

15.2663

 

 

 

 

4*

 

cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"' 0.0117t/m2

t

2.1836

 

 

 

 

5*

 

woda' 0.027m3/m2

m3

5.0390

 

 

 

 

6*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

7*

 

wibrator powierzchniowy' 0.13m-g/m2

m-g

24.2619

 

 

 

 

8*

 

piła do cięcia kostki' 0.025m-g/m2

m-g

4.6658

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

WYMIANA NAWIERZCHNI ZATOKI PARKINGOWEJ

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

Przebudowa drogi powiatowej 5103E i 1318EDębowa Góra

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1318E ODCINEK RELACJI DĄBROICE-DĘBOWA GÓRA

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

VAT [V]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie: