EUROBUD

ul Rybickiego8/313 ;96-100 Skierniewice

 

KOSZTORYS INWESTORSKI

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Przebudowa drogi powiatowej w Bolimowie- nakładka asf.

INWESTOR

:

Starostwo Powiatowe Skierniewice

ADRES INWESTORA

:

ul. Konstytucji 3 Maja 6 96-100 Skierniewice

BRANŻA

:

Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

mgr inż. Artur Kowalski

DATA OPRACOWANIA

:

08.2008

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

:

Podatek VAT

:

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

Słownie:

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania 08.2008

 

Data zatwierdzenia

kosztorys Bolimów droga

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe

1 d.1

KNR AT-03 0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

 

 

 

 

211.02

m2

211.020

 

 

 

 

 

RAZEM

211.020

2 d.1

KNR 4-01 0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10

m3

 

 

 

 

8.44

m3

8.440

 

 

 

 

 

RAZEM

8.440

3 d.1

KNR 2-31 0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm

m2

 

 

 

 

416.59

m2

416.590

 

 

 

 

 

RAZEM

416.590

4 d.1

KNR 4-01 0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10

m3

 

 

 

 

62.48

m3

62.480

 

 

 

 

 

RAZEM

62.480

2

ROBOTY DROGOWE NA ODCINKU PODLEGAJĄCYM ROZBIÓRCE

5 d.2

KNR AT-03 0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

 

 

 

 

1511.00

m2

1511.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1511.000

6 d.2

KNR 2-01 0214-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 10

m3

 

 

 

 

60.00

m3

60.000

 

 

 

 

 

RAZEM

60.000

3

Parking

7 d.3

KNR 2-31 0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV

m

 

 

 

 

94.00

m

94.000

 

 

 

 

 

RAZEM

94.000

8 d.3

KNNR 1 0202-02

Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 

 

 

 

14.4

m3

14.400

 

 

 

 

 

RAZEM

14.400

9 d.3

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10

m3

 

 

 

 

14.4

m3

14.400

 

 

 

 

 

RAZEM

14.400

10 d.3

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem

m3

 

 

 

 

11.59

m3

11.590

 

 

 

 

 

RAZEM

11.590

11 d.3

KNR 2-31 0606-04

Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej

m

 

 

 

 

96.65

m

96.650

 

 

 

 

 

RAZEM

96.650

12 d.3

KNNR 6 1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

m2

 

 

 

 

411.32

m2

411.320

 

 

 

 

 

RAZEM

411.320

13 d.3

KNNR 6 1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

m2

 

 

 

 

411.32

m2

411.320

 

 

 

 

 

RAZEM

411.320

14 d.3

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25

m2

 

 

 

 

411.32

m2

411.320

 

 

 

 

 

RAZEM

411.320

4

REGULACJA STUDZIENEK

15 d.4

KNR 2-31 1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

16 d.4

KNR 2-31 1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

5

Droga

17 d.5

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

km

 

 

 

 

0.229

km

0.229

 

 

 

 

 

RAZEM

0.229

18 d.5

KNNR 6 1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

m2

 

 

 

 

1516.18

m2

1516.180

 

 

 

 

 

RAZEM

1516.180

19 d.5

KNNR 6 1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

m2

 

 

 

 

1516.18

m2

1516.180

 

 

 

 

 

RAZEM

1516.180

20 d.5

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25

m2

 

 

 

 

1516.18

m2

1516.180

 

 

 

 

 

RAZEM

1516.180

6

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

21 d.6

KNNR 6 0705-0_

Oznakowanie poziome jezdni farbą ASP z dodatkiem elementów odblaskowych - P-10

m2

 

 

 

 

10.00

m2

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

kosztorys Bolimów droga

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe

1 d.1

KNR AT-03 0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km obmiar = 211.02m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.04r-g/m2

r-g

8.4408

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3 0.02m-g/m2

m-g

4.2204

 

 

 

 

3*

 

młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gąsienicowym 110 kW (150 KM) 0.015m-g/m2

m-g

3.1653

 

 

 

 

4*

 

samochód samowyładowczy 10-15 t 0.04m-g/m2

m-g

8.4408

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

2 d.1

KNR 4-01 0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 obmiar = 8.44m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

1*

 

Samochód samowyład.5-10t (1)' 0.04*10=0.4m-g/m3

m-g

3.3760

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

3 d.1

KNR 2-31 0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm obmiar = 416.59m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.2132r-g/m2

r-g

88.8170

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0079m-g/m2

m-g

3.2911

 

 

 

 

3*

 

zrywarka przyczepna 8 m2/h 0.0079m-g/m2

m-g

3.2911

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

4 d.1

KNR 4-01 0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 obmiar = 62.48m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

1*

 

Samochód samowyład.5-10t (1)' 0.04*10=0.4m-g/m3

m-g

24.9920

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

kosztorys Bolimów droga

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

kosztorys Bolimów droga

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

2

ROBOTY DROGOWE NA ODCINKU PODLEGAJĄCYM ROZBIÓRCE

5 d.2

KNR AT-03 0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km obmiar = 1511.00m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.04r-g/m2

r-g

60.4400

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

samochód samowyładowczy 10-15 t 0.035m-g/m2

m-g

52.8850

 

 

 

 

3*

 

frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m 0.012m-g/m2

m-g

18.1320

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

6 d.2

KNR 2-01 0214-01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 10 obmiar = 60.00m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0042*10=0.042r-g/m3

r-g

2.5200

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

samochód samowyładowczy 5-10 t 0.0156*10=0.156m-g/m3

m-g

9.3600

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

ROBOTY DROGOWE NA ODCINKU PODLEGAJĄCYM ROZBIÓRCE

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

kosztorys Bolimów droga

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

3

Parking

7 d.3

KNR 2-31 0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV obmiar = 94.00m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.615r-g/m

r-g

57.8100

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

8 d.3

KNNR 1 0202-02

Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. obmiar = 14.4m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.218r-g/m3

r-g

3.1392

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

2*

 

koparka 0.15 m3 0.104m-g/m3

m-g

1.4976

 

 

 

 

3*

 

Samochód samowyład.5-10t (1) 0.312m-g/m3

m-g

4.4928

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

9 d.3

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 obmiar = 14.4m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

1*

 

samochód samowyładowczy 5-10 t' 0.021*10=0.21m-g/m3

m-g

3.0240

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

10 d.3

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem obmiar = 11.59m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 9.02r-g/m3

r-g

104.5418

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.04m3/m3

m3

0.4636

 

 

 

 

3*

 

piasek'' 0.27m3/m3

m3

3.1293

 

 

 

 

4*

 

woda'' 0.47m3/m3

m3

5.4473

 

 

 

 

5*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

6*

 

mieszanka betonowa'' 1.04m3/m3

m3

12.0536

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

11 d.3

KNR 2-31 0606-04

Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej obmiar = 96.65m

m

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.5237r-g/m

r-g

50.6156

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

prefabrykaty ściekowe 60x50x20 cm 2.06szt/m

szt

199.0990

 

 

 

 

3*

 

piasek'' 0.0123m3/m

m3

1.1888

 

 

 

 

4*

 

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'' 0.0051t/m

t

0.4929

 

 

 

 

5*

 

woda'' 0.008m3/m

m3

0.7732

 

 

 

 

6*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

12 d.3

KNNR 6 1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych obmiar = 411.32m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0058r-g/m2

r-g

2.3857

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

woda'' 0.008m3/m2

m3

3.2906

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

szczotka mechaniczna (bez ciągnika)' 0.0017m-g/m2

m-g

0.6992

 

 

 

 

5*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)' 0.0017m-g/m2

m-g

0.6992

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

13 d.3

KNNR 6 1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych obmiar = 411.32m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0076r-g/m2

r-g

3.1260

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa' 0.51kg/m2

kg

209.7732

 

 

 

 

3*

 

Olej napędowy do silników luzem' 0.018dm3/m2

dm3

7.4038

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3' 0.0122m-g/m2

m-g

5.0181

 

 

 

 

6*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)' 0.0122m-g/m2

m-g

5.0181

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

14 d.3

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 obmiar = 411.32m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0399*1.25=0.049875r-g/m2

r-g

20.5146

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

mieszanka mineralno-asfaltowa standard I warstwa scieralna' 0.102*1.25=0.1275t/m2

t

52.4433

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' 0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g

3.8561

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny'' 0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g

3.8561

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny ogumiony' 0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g

3.8561

 

 

 

 

7*

 

samochód samowyładowczy 5 t'' 0.025*1.25=0.03125m-g/m2

m-g

12.8538

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

Parking

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

kosztorys Bolimów droga

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

4

REGULACJA STUDZIENEK

15 d.4

KNR 2-31 1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych obmiar = 4szt.

szt.

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 10.275r-g/szt.

r-g

41.1000

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0123t/szt.

t

0.0492

 

 

 

 

3*

 

piasek 0.0215m3/szt.

m3

0.0860

 

 

 

 

4*

 

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.0234m3/szt.

m3

0.0936

 

 

 

 

5*

 

gwoździe budowlane 0.124kg/szt.

kg

0.4960

 

 

 

 

6*

 

woda 0.0091m3/szt.

m3

0.0364

 

 

 

 

7*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

8*

 

mieszanka betonowa 0.213m3/szt.

m3

0.8520

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

16 d.4

KNR 2-31 1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych obmiar = 5szt.

szt.

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 5.051r-g/szt.

r-g

25.2550

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' 0.0053t/szt.

t

0.0265

 

 

 

 

3*

 

piasek' 0.0094m3/szt.

m3

0.0470

 

 

 

 

4*

 

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.0109m3/szt.

m3

0.0545

 

 

 

 

5*

 

gwoździe budowlane 0.058kg/szt.

kg

0.2900

 

 

 

 

6*

 

woda' 0.004m3/szt.

m3

0.0200

 

 

 

 

7*

 

materiały pomocnicze 0.5%

%

0.5000

 

 

 

 

8*

 

mieszanka betonowa' 0.093m3/szt.

m3

0.4650

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

kosztorys Bolimów droga

PODSUMOWANIE

REGULACJA STUDZIENEK

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

kosztorys Bolimów droga

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

5

Droga

17 d.5

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. obmiar = 0.229km

km

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 56r-g/km

r-g

12.8240

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m 0.11m3/km

m3

0.0252

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

3*

 

Samochód dostaw.do 0.9t (1) 1.5m-g/km

m-g

0.3435

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

18 d.5

KNNR 6 1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych obmiar = 1516.18m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0058r-g/m2

r-g

8.7938

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

woda' 0.008m3/m2

m3

12.1294

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

szczotka mechaniczna (bez ciągnika) 0.0017m-g/m2

m-g

2.5775

 

 

 

 

5*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0017m-g/m2

m-g

2.5775

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

19 d.5

KNNR 6 1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych obmiar = 1516.18m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0076r-g/m2

r-g

11.5230

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa 0.51kg/m2

kg

773.2518

 

 

 

 

3*

 

Olej napędowy do silników luzem 0.018dm3/m2

dm3

27.2912

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 0.0122m-g/m2

m-g

18.4974

 

 

 

 

6*

 

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0122m-g/m2

m-g

18.4974

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

20 d.5

KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 obmiar = 1516.18m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.0399*1.25=0.049875r-g/m2

r-g

75.6195

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

mieszanka mineralno-asfaltowa standard I warstwa scieralna 0.102*1.25=0.1275t/m2

t

193.3130

 

 

 

 

3*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

4*

 

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g

14.2142

 

 

 

 

5*

 

walec statyczny samojezdny' 0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g

14.2142

 

 

 

 

6*

 

walec statyczny samojezdny ogumiony 0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g

14.2142

 

 

 

 

7*

 

samochód samowyładowczy 5 t' 0.025*1.25=0.03125m-g/m2

m-g

47.3806

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

Droga

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

kosztorys Bolimów droga

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

6

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

21 d.6

KNNR 6 0705-0_

Oznakowanie poziome jezdni farbą ASP z dodatkiem elementów odblaskowych - P-10 obmiar = 10.00m2

m2

 

 

 

 

 

 

 

-- R --

 

 

 

 

 

 

1*

 

robocizna 0.189r-g/m2

r-g

1.8900

 

 

 

 

 

 

-- M --

 

 

 

 

 

 

2*

 

farba ASP 0.393dm3/m2

dm3

3.9300

 

 

 

 

3*

 

rozcieńczalnik do farby 0.126dm3/m2

dm3

1.2600

 

 

 

 

4*

 

materiały pomocnicze 0.2%

%

0.2000

 

 

 

 

 

 

-- S --

 

 

 

 

 

 

5*

 

malowarka do znakowania dróg 0.0464m-g/m2

m-g

0.4640

 

 

 

 

6*

 

samochód dostawczy' 0.0464m-g/m2

m-g

0.4640

 

 

 

 

Razem koszty bezpośrednie:

 

 

 

 

 

 

Razem z narzutami:

 

 

 

 

 

 

Ceny jednostkowe

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

 

RAZEM

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

 

 

 

 

Koszty pośrednie [Kp]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Zysk [Z]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

VAT [V]

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

Słownie: